Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendelete a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjairól

2017. június 22., csütörtök, 11:55

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendeletével módosított, egységes szerkezetbe foglalt

 

10/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

 

a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjairól

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

A rendelet hatálya Monor Város közigazgatási területén történő házasságkötési, a bejegyzett élettársi kapcsolatok eljárásai kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

 

2. §

(1) A Polgármesteri Hivatal munkarendjének munkaidejében az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség, a Vigadó Nonprofit Kft. maximum 15 fő befogadására alkalmas helyisége (tükrös terem), valamint az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése térítésmentes.

 

(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasság megkötése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése szertartások esetén a rendelet 1. számú mellékletének I. pontjában meghatározott mértékű alapszolgáltatási díjat kell fizetni.

 

(3) A hivatali helyiségen kívüli házasság megkötése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése szertartások esetén a rendelet 1. számú mellékletének II. pontjában meghatározott mértékű alapszolgáltatási díjat kell fizetni.

 

3. §

(1) A rendelet 1. §-ban foglalt eljárások és események megrendelésének felvételéről a Vigadó Nonprofit Kft. gondoskodik a szertartást megelőző eljárással és egyeztetéssel egy időben, de legkésőbb az esemény előtt 8 nappal.

 

(2) Az alap szolgáltatási díjak teljesítése legkésőbb az eseményt megelőző 5. nap 12.00 óráig esedékes. A rendelet mellékletében meghatározott díjak a Polgármesteri Hivatal bevételét képezik.

 

4. §

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötési, a bejegyzett élettársi kapcsolatok eljárásai lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő illeti meg. Amennyiben az anyakönyvezető a szabadidő kivételével nem él, úgy megbízási szerződéssel az alábbi mértékű díjazás illeti meg:

a.) hivatali helyiségben 1 szertartás/nap esetén nettó: 9.000.-Ft,

b.) hivatali helyiségben 1 napon történő több szertartás esetén az első szertartás díja nettó 9.000.-Ft, a további szertartás díja nettó 7.000 Ft/szertartás,

c.) hivatali helyiségen kívüli, külső helyszínen 1 szertartás/nap esetén nettó: 18.000.-Ft,

d.) hivatali helyiségen kívül, külső helyszínen, 1 napon történő több szertartásnak ugyanazon a helyszínen történő lebonyolítása esetén az első szertartás díja nettó 18.000.-Ft, a további szertartás díja nettó 7.000 Ft/szertartás,

Szabadidő igénybevétele esetén az anyakönyvezetőt a fenti díjak 60%-a illeti meg.

 

(2) Az (1) bekezdés alapján meghatározott összeg havonta kerül elszámolásra.

 

5. §

(1) 1Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezései irányadók.

 

(2) A rendeletet évente, az Önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadásával egyidejűleg felül kell vizsgálni és díjtételeit Monor Város honlapján, és a Monori Strázsa újságban közzé kell tenni.

 

6. §

E Rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg a 8/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2017. június 15.

 

 

dr. Zsombok László dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző

 

 

 


 


 


 

  1. melléklet a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjairól szóló 10/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

 

I. 1. A hivatali időn kívül történő házasság megkötése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos alapszolgáltatás díja: 12.700.- Ft,

2. amennyiben a házasulandók, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők bármelyikének állandó lakcíme Monor közigazgatási területén található az alapszolgáltatás díja: 10.160,- Ft.

 

II. A hivatali helyiségen kívül, külső helyszínen történő házasság megkötése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése szertartás díja: 50.800,- Ft.

1 Módosította az 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2018. február 27-től.