Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. június 19., hétfő, 16:42

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) és a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1). bekezdés 5. pontjában meghatározott környezet-egészségügyi feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (továbbiakban Ht) 35. § (1) h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Bevezető rendelkezések

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed Monor város egész közigazgatási területére és azon belül minden jogi és természetes személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, társaságra, továbbá valamennyi ingatlanra, ingatlantulajdonosra, használóra és a köztisztasági közszolgáltatásra.

(2) A rendelet célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme a település területén belül keletkező települési szilárd és folyékony hulladékok káros hatásaitól.

Az ingatlan és közterületek tisztántartása

2. §

(1) A város köztisztaságának megőrzésében mindenki köteles közreműködni és a települési környezet szennyeződését eredményező tevékenységtől, magatartástól tartózkodni.

(2) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa vagy használója az ingatlanán keletkező, a kötelező közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladéka gyűjtéséről és annak a közszolgáltatónak történő átadásáról a hulladékgazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint jelen rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.

(3) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása kizárólag olyan módon történhet, hogy az ne idézzen elő szennyezést sem az ingatlanon belül, sem pedig közterületen. Ezen tevékenységek végzése során olyan gondossággal kell eljárni, hogy hulladék se a szállító járműbe való ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródjon szét, ne porozzon, és egyéb módon környezetszennyezést ne idézzen elő.

3. §

(1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában levő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztántartásáról pedig a használó, illetőleg - a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint - a bérlő (a továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni.

(2) A közterület - ideértve a rajtuk levő nyílt árkokat és ezek műtárgyait is - szervezett, rendszeres tisztántartásáról és az ott keletkezett települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység ellátásáról a (3) – (7) bekezdésben, a (8) bekezdés a) és c) pontjában, valamint a (9) bekezdésében említett esetek kivételével a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés gondoskodik.

(3) A tulajdonos köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

(4) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztántartása az utakról szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.

(5) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt - ettől eltérő megállapodás kivételével - a használó köteles tisztántartani és a hulladékot eltávolítani.

(6) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztántartani.

(7) Alkalmi szabadtéri (szórakoztató, kulturális, sport, vásár vagy egyéb) rendezvények idejére és helyszínére a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú hulladékgyűjtő edényzet és illemhely biztosításáról, továbbá a rendezvény alatt és azt követően a használattal érintett terület közvetlen környezetének tisztántartásáról.

(8) Közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési járművek esetében

a) a közterületen levő üzemi területek, végállomások, pályaudvarok, továbbá a villamosközlekedéssel összefüggésben létesített megállóhelyek és járdaszigetek tekintetében a járművek üzembentartója,

b) a belterületen levő és az a) pont alá nem tartozó váróhelyiségek, várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek tekintetében a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés;

c) a külterületen levő és az a) pont hatálya alá nem tartozó váróhelyiségek, várakozóhelyek és megállóhelyek tekintetében a közforgalmú jármű üzembentartója, autóbusz-megállóhelyek tekintetében a közút kezelője köteles a rendszeres tisztán tartásról, továbbá az ott keletkezett hulladék eltávolításáról gondoskodni.

(9) Vasutat keresztező járda tisztántartása és a hulladékok eltávolítása a vasút üzembentartójának a feladata.

A köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések

4. §

(1) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjék. Ha a szállítmány fel- vagy lerakásánál, vagy szállítása alatt a közterület beszennyeződik, a szállító köteles –a fel- vagy lerakás után- illetve a szállítás során azonnal megszüntetni.

(2) Ebek és más háziállatok által közterületen okozott szennyeződés eltakarításáról az eb sétáltatója, gazdája, illetve a háziállat tulajdonosa, gondozója köteles haladéktalanul gondoskodni. A közterületen – erre utaló táblával - azokat a helyeket meg kell jelölni, ahol ebet nem lehet sétáltatni.

(3) Hóeltakarítás során hórakást csak a közúti és gyalogosközlekedést (forgalmat) nem akadályozó, a közüzemi létesítmények üzemképességét és állagát nem veszélyeztető helyen és módon lehet elhelyezni.

(4) A közterületeken elhelyezett felszerelési tárgyakat, padokat, játszótéri eszközöket, emlékhelyeket, emlékműveket vagy szobrokat csak rendeltetésüknek megfelelően lehet használni.

(5) A közparknak minősülő Kistóban tilos az állatok fürdetése, itatása, az erre vonatkozó felhívást kihelyezett táblákkal kell közzétenni.

(6) A közterületi szökőkutakban, medencékben tilos a fürdés, mosás, az állatok fürdetése, az állatok itatása, az erre vonatkozó felhívást kihelyezett táblákkal kell közzétenni.

5. §

(1) A tisztántartással és a keletkező hulladék kezelésével összefüggésben tilos:

a) a helyiségek és területek feltakarításából keletkező szennyeződést (szemetet) szennyvízelvezető csatornába, másnak az ingatlanára, vagy a közterületre elhelyezni,

b) szennyvizet közterületre, árokba, vízfolyásba, csapadékvíz-csatornába, vagy –a tulajdonos hozzájárulása nélkül- más ingatlanára kiengedni, elvezetni, átvezetni.

(2) Az (1) bekezdésben előírtak megszegése esetén a tilalom megszegője, ha pedig az nem állapítható meg, az ingatlan tulajdonosa köteles a hulladék elszállításával, a szennyezés megszüntetésével, vagy más módon helyreállítani az eredeti állapotot.

A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése

6. §

Az e rendeletben foglalt szabályok betartásának ellenőrzéséről a jegyző a közterület-felügyelők bevonásával és közreműködésével gondoskodik.

Fogalom-meghatározások

7. §

(1) E rendelet alkalmazásában – ha eltérő rendelkezést nem tartalmaz:

a) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában vagy bármilyen más törvényes jogcímen tartós használatában ingatlan van;

b) ingatlan használója: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az ingatlant tulajdonosként, bérlőként, üzemeltetőként vagy bármilyen más jogcímen, ténylegesen használja.

c) Települési szilárd hulladék: háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező,

d) Települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely

da) emberi tartózkodásra alkalmas épületek szenny-víztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből,

db) a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint

dc) a gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből

származik.

e) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belül különösen a lakó-épületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek -, valamint a közterületek tisztán tartása;

f) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró);

g) köztisztasági szolgáltatás: megrendelés, illetőleg megbízás alapján a közterületek tisztán tartása, szervezetek hulladékártalmatlanítási tevékenysége;

h) tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése, illetőleg pormentesítése.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett fogalmakra a hulladékgazdálkodással kapcsolatos magasabb rendű jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez az önkormányzati rendelet 2023.07.01. napján lép hatályba és egyidejűleg hatályát veszti a többször módosított 4/1996. (I.18.) számú önkormányzati rendelet a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról.

(2) Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a hulladékgazdálkodással kapcsolatos magasabb rendű jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a város jegyzője gondoskodik.

9. §

Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

10. §

(1) Ennek az önkormányzati rendeletnek a hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló többször módosított 4/1996. (I. 18.) önkormányzati rendelet.

(2) Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a hulladékgazdálkodással kapcsolatos magasabb rendű jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a város jegyzője gondoskodik.

 

 

Monor, 2023. június 15.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

Végső előterjesztői indokolás

Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 22. § a) pontja 2023. július 1-ével hatályon kívül helyezte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontját, amely alapján 2023. július 1-i hatállyal megszűnik az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatköre.

Módosul továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben megfogalmazott, a települési önkormányzatra vonatkozó szabályok köre. 2023. július 1-től rendeletben kell megállapítani az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét.

A fentieknek megfelelően a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló, 4/1996. (I.18.) számú önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és a meg kell fogalmazni az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét.