Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. június 19., hétfő, 16:39

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. mellékletében biztosított véleményezésre jogosult szervek, valamint a partnerek véleményének kikérésével a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 36/A. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) Általános gazdasági terület építési övezeteiben munkásszállás rendeltetést tartalmazó épület nem helyezhető el, kivéve, ha az övezet másként rendelkezik.”

(2) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 36/A. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Gá2 építési övezet építési telkein a 36/A (2) bekezdésében foglalt rendeltetési egységek mellett munkásszállás rendeltetést tartalmazó épület is elhelyezhető.

(6) Gá2 építési övezetben az előkert 10,0 m.”

2. §

(1) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

 

Monor, 2023. június 15.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet a 17/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

Építési övezetek telekalakítási és beépítési előírásai

1. Nagyvárosias lakóterület

Építési övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett legkisebb területe
(m²)

Kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

Ln1, Ln1*

SZ

-

-

80

80

15,0

10

Ln2

SZ

2000

30

40

40

15,0

20

SZ szabadon álló

2. Kisvárosias lakóterület

Építési övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett legkisebb területe
(m²)

Kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

Lk1

Z

1000

30

40

40

7,5

30

Lk2

Z

700

16

40

40

7,5

40

Lk3

Z

450

14

40

40

7,5

40

Lk4

O

700

18

40

40

7,5

40

Lk5

SZ

700

16

40

40

7,5

40

Lk6

SZ

2000

30

30

30

12,0

50

Lk7

SZ

10 000

50

10

0

7,5

60

Z zártsorú, O oldalhatáron álló, SZ szabadon álló, I ikres

3. Kertvárosias lakóterület

Építési övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett legkisebb területe
(m²)

Kialakítható telek megengedett
legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

Lke1

Z

300

10

30

30

5,5

50

Lke2

Z

450

10

25

25

5,5

50

Lke3, Lke3*

O

700

16

30

30

5,5

50

Lke4

O

450

16

30

30

5,5

50

Z zártsorú, O oldalhatáron álló

4. Falusias lakóterület

Építési övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett legkisebb területe
(m²)

Kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

Lf1

O

600

16

30

30

4,5

60

Lf2

O

900

16

25

25

4,5

60

Lf3

O

1800

20

20

20

4,5

60

O oldalhatáron álló

5. Településközpont terület

Építési övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett legkisebb területe
(m²)

Kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

Vt1

Z

800

16

80

80

14,5

10

Vt2

Z

800

16

80

80

12,0

10

Vt3

Z

800

16

60

60

12,0

10

Vt4

Z

800

16

60

60

8,0

20

Vt5

Z

500

16

50

50

7,5

30

Vt6

Z

3000

24

40

40

8,0

30

Vt7

Z

800

16

40

40

8,0

20

Vt8

Z

3000

30

40

40

6,0

20

Vt9

O

800

16

50

50

7,5

30

Vt10

SZ

2000

20

40

40

15,0

20

Vt11

Sz

800

16

40

40

6,0

40

Z zártsorú, O oldalhatáron álló, SZ szabadon álló

6. Intézmény terület

Építési övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett legkisebb területe
(m²)

Kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%))

Vi1*

Z

3000

25

60

60

8,0

20

Vi1

Z

3000

25

60

60

12,0

20

Vi2

Z

2000

20

50

50

8,0

25

Vi3

SZ

3000

30

50

40

8,0

40

Z zártsorú, SZ szabadon álló

7. Kereskedelmi, szolgáltató terület,

Építési övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett legkisebb területe
(m²)

Kialakítható telek megengedett
legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

Gksz1

SZ

5000

40

50

50

12,0

20

Gksz2, Gksz2/A

SZ

5000

40

40

40

12,0

20

Gksz3

SZ

2000

30

40

40

9,0

20

Gksz4

SZ

2000

30

50

50

7,5

20

Gksz5

SZ

2000

30

40

40

7,5

20

Gksz6

O

1000

16

40

40

7,5

30

Gksz7

SZ

1500

30

40

40

12,0

101

O oldalhatáron álló, SZ szabadon álló

8. Ipari terület

Építési övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett
legkisebb területe
(m²)

Kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

Gip1

SZ

5000

40

40

40

12,0

25

SZ szabadon álló

9. 8/A. Általános gazdasági terület

Építési
övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett
legkisebb területe
(m²)

Kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

Gá1

SZ

5000

50

40

40

12,0

25

Gá2

SZ

5000

50

60

60

12,0

25

SZ szabadon álló

10. Különleges terület - Sportterület

Építési övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett
legkisebb területe
(m²)

Kialakítható telek megengedett
legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

K-Sp

SZ

10 000

50

15

15

6,0

40

SZ szabadon álló

11. Különleges terület - Lovassport terület

Építési övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett
legkisebb területe
(m²)

Kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

K-Lsp

Sz

3000

30

40

40

7,5

50

SZ szabadon álló

12. Különleges terület - Rekreációs terület

Építési övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett
legkisebb területe
(m²)

Kialakítható telek megengedett
legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

K-Rek

SZ

10000

60

40

40

7,5

40

SZ szabadon álló

13. Különleges terület - Pincefalu

Építési övezeti jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett
legkisebb területe
(m²)

Kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

K-P1

Sz

200

6

20

-

3,0

60

K-P2

SZ

450

12

20

-

4,5

60

SZ szabadon álló

14. Különleges terület - Borgazdaság

Építési övezeti jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett
legkisebb területe
(m²)

Kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

K-Bg1

Sz

3000

30

25

-

4,0

50

K-Bg2

Sz

3000

30

10

-

4,0

50

K-Bg3

Sz

200

6

20

-

3,0

60

SZ szabadon álló

15. Különleges terület - Állomás

Építési övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett legkisebb területe
(m²)

Kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

K-Áll

SZ

3000

50

30

30

6,0

40

SZ szabadon álló

16. Különleges terület - Szennyvíztisztító

Építési övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett legkisebb területe
(m²)

Kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

K-Szt

SZ

10 000

60

15

15

7,5

40

SZ szabadon álló

17. 16. Különleges terület - Naperőmű

Építési övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett legkisebb területe
(m²)

Kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

K-N

SZ

5000

40

40

0

7,5

40

SZ szabadon álló

18. 17. Különleges terület - Hulladékátrakó

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Építési övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett
legkisebb területe (m²)

Kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

2

K-Hull

SZ

10 000

50

15

0

9,0

40

SZ szabadon álló”

2. melléklet a 17/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 23-2017. 1. sz. melléklete.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Monor településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv) 8. sz. módosítása 2022-2023 évben egy lépcsőben-, egyszerűsített eljárás keretében történt. A Képviselő-testület az anyagot végső véleményezésre bocsátotta.

A beérkezett állami főépítészi záró-vélemény alapján a tervező (Völgyzugoly Kft.) a dokumentációt kijavította, a jóváhagyásra előkészített munkarészeket megküldte.

2023. 06. 15-i ülésén Monor Város Képviselő-testülete az utolsó lépésekként a határozatokban döntött a Településszerkezeti Terv módosításáról, valamint a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) - Szabályozási Terv (SZT) módosításáról szóló rendeletet jóváhagyta.