Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 21.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2022. január 21., péntek, 09:56

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 21.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 41. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Különleges terület – pincefalu építési övezeteiben munkásszállás rendeltetést tartalmazó épület nem helyezhető el.”

(2) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 41. §-a a következő (11a) és (11b) bekezdéssel egészül ki:

„(11a) K-P1 építési övezetben a telkek összevonását követően 300 m2-nél nagyobb telek nem alakítható ki.

(11b) K-P1 építési övezet építési telkein elhelyezett épületek összes alapterülete nem haladhatja meg a bruttó 50 m2-t.”

2. §

(1) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 42. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Különleges terület – borgazdaság építési övezeteiben munkásszállás rendeltetést tartalmazó épület nem helyezhető el.”

(2) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 42. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Különleges terület - borgazdaság építési övezeteiben a közművesítettség mértéke: hiányos. Az építési telkeken nem épített szerkezetű, vízzáróan kialakított, megfelelőségi igazolással rendelkező víz- és szennyvíz közműpótló létesítmény biztosítandó.

(4) K-Bg1 és K-Bg2 építési övezetek építési telkein elhelyezhető épületekben szállás rendeltetés a beépített bruttó szintterület legfeljebb 30%-án alakítható ki.

(5) K-Bg3 építési övezetben az oldalkert 0,5 méter.”

(3) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 42. §-a a következő (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(6) K-Bg3 építési övezetben árnyékszék elhelyezése tilos.

(7) K-Bg3 építési övezetben a telkek összevonását követően 300 m2-nél nagyobb telek nem alakítható ki.

(8) K-Bg3 építési övezet építési telkein elhelyezett épületek összes alapterülete nem haladhatja meg a bruttó 50 m2-t.

(9) K-Bg3 építési övezetben szükséges parkolók egy része, vagy egésze a telekhatártól mért, legfeljebb 500 méteren belül Mk1 vagy Mk1/a övezetben is kialakíthatók.”

3. §

(1) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 50. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Kertes mezőgazdasági terület övezeteiben munkásszállás rendeltetést tartalmazó épület nem helyezhető el.”

(2) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 50. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Kertes mezőgazdasági terület övezeteiben legalább 60%-ban szőlő-, illetve gyümölcsműveléssel hasznosított telken szabad építeni.”

(3) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 50. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Mk1 övezetben több önálló telekből szőlőhegyi birtoktest alakítható ki. A birtoktest esetében a 3%-os beépíthetőség a birtoktesthez tartozó összes telek után számítva csak az egyik telken is kihasználható (szőlőhegyi birtokközpont), ha]

a) a birtoktest legalább 1 ha nagyságú, a Strázsahegyi kertes mezőgazdasági területen lévő szőlő- illetve gyümölcsműveléssel hasznosított birtoktest,”

(3Az előírás érvényesítéséhez a Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész PE/AF/00133-8/2017 ügyiratszámú véleményében hozzájárult.)

(4) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 50. § (9) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mk1 övezetben szőlőhegyi birtokközpont telkének beépítése az alábbiak szerint lehetséges:)

b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 15 %, de legfeljebb 800 m2 alapterület;”

(5) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 50. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Mk1/a övezetben a telekalakítás és az építmény-elhelyezés feltételei a következők:

a) a kialakítható telek legkisebb területe: 3000 m2;

b) a kialakítható telek legkisebb szélessége: 25 m;

c) a beépíthető telek legkisebb területe: 2000 m2;

d) a beépíthető telek legkisebb szélessége: 25 m;

e) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke:

ea) 3000 m2-nél kisebb területű telek esetében 3%

eb) 3000-5000 m2 közötti területű telek esetében 10%;

ec) 5000-10000 m2 közötti területű telek esetében 8%;

ed) 10 000 m2-t meghaladó területű telek esetében 5%;

f) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke: 4,5 m;

(12) Mk1/a övezetben legalább 10000 m2-es telekméret, és legalább 30 m széles telek esetén szállás- illetve lakófunkciót is tartalmazó épület is elhelyezhető, amely nem haladhatja meg a beépített szintterület 50%-át.”

4. §

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 55. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Különleges beépítésre nem szánt terület - közösségi központ övezeteiben munkásszállás rendeltetést tartalmazó épület nem helyezhető el.

5. §

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 16. napon hatályát veszti.

7. §

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2022. január 20.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

 

Végső előterjesztői indokolás

Monor Város településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv) módosítása 2021 évben 2 lépcsőben történt:

Monor Strázsahegy településrész településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv (TSZT), Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) - Szabályozási Terv (SZT)) módosítása egyszerűsített eljárásban, valamint Monor Város településrendezési eszközök - 15 részterületre vonatkozó - 5. számú-, teljes eljárás keretében történő módosítása. (Határozatok a TSZT jóváhagyásáról, rendelet módosítás (HÉSZ-SZT).

A beérkezett állami főépítészi záró-vélemények alapján a tervező (Völgyzugoly Kft.) a tervlapokat kijavította, a jóváhagyásra előkészített munkarészeket megküldte.