Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2021. december 17., péntek, 12:05

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

29/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Vt2, Vt3, Vt4 és Vt7 építési övezetek építési telkein a szükséges parkolóhelyek egy része az önkormányzattal kötött megállapodás alapján közterületen is kialakítható.

2. §

(1) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 49. § (13) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Má3 övezetben a telekalakítás és az építmény-elhelyezés feltételei a következők:)

d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 5%;

(2) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 49. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) Má3 övezetben 10.000 m2 vagy annál nagyobb telekméret esetén a beépítési mérték számításánál a telek 10.000 m2 feletti területének csak a 25%-a vehető figyelembe.

(3) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 49. § (17) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Má3 övezetben birtokközpont alakítható ki abban az esetben, ha)

a) mezőgazdasági birtoktesten a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 5%;”

3. §

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 56. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) Új épület létesítése vagy új rendeltetési egység kialakítása esetén minden üdülő és lakó rendeltetési egység után legalább egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.

4. §

(1) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. §

Hatályát veszti a Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

a) 30. § (4) bekezdése,

b) 31. § (4) bekezdése,

c) 49. § (15) bekezdése.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 31. napon hatályát veszti.

7. §

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2021. december 9.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

 

1. melléklet

1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1 sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet

1. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat a következő „Vi1,” sorral egészül ki:

(Építési övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett legkisebb területe
(m²)

Kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%))

Vi1,

Z

3000

25

60

60

12,0

20

2. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat „Vi1, Vi1*” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Építési övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett legkisebb területe
(m²)

Kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%))

Vi1*

Z

3000

25

60

60

8,0

20

 

Végső előterjesztői indokolás

Monor Város településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv) módosítása 2021 évben 2 lépcsőben történt:
Monor Strázsahegy településrész településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv (TSZT), Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) - Szabályozási Terv (SZT)) módosítása egyszerűsített eljárásban, valamint Monor Város településrendezési eszközök - 15 részterületre vonatkozó - 5. számú-, teljes eljárás keretében történő módosítása. (Határozatok a TSZT jóváhagyásáról, rendelet módosítás (HÉSZ-SZT).
A beérkezett állami főépítészi záró-vélemények alapján a tervező (Völgyzugoly Kft.) a tervlapokat kijavította, a jóváhagyásra előkészített munkarészeket megküldte.
Miután a 2 lépcső megtétele minimális időbeli eltéréssel történt, 2021. 12. 09-i ülésén Monor Város Képviselő-testülete utolsó lépésként határozatokban döntött a Településszerkezeti Terv módosításáról, valamint a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) - Szabályozási Terv (SZT) módosításáról szóló rendeletet jóváhagyta.