Monor Város Polgármesterének 5/2021. (II. 5.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2021. február 5., péntek, 11:39

Monor Város Polgármesterének

5/2021. (II. 5.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Monor Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) 1. mellékletét képező SZT-5, SZT-6, SZT-7, SZT-11 és SZT-IV jelű szabályozási tervlapok jelen rendelet 1. melléklete szerint módosulnak a módosítással érintett terület vonatkozásában.

2. §

(1) A HÉSZ 2.§ d) és h)-i) pontok helyébe a következő rendelkezések lépnek:

d) Fekvő telek: a közterületekhez a hosszabbik oldalával csatlakozó, legfeljebb 20,0 m mély építési telek.

h) Meglévő épület: az ingatlan-nyilvántartásban a tulajdoni lapon szereplő, el nem bontott épület, továbbá a hatóság által engedélyezett (építési vagy fennmaradási engedély) épület.

i) Melléképület: az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó előírásokban meghatározott fő rendeltetési egységet nem tartalmazó, a fő rendeltetésű épület használatát, működtetését elősegítő, kiegészítő rendeltetésű épület.”

(2) A HÉSZ 2.§ a következő rendelkezéssel egészül ki:

t) Épület homlokvonala: Az épület véglegesen kialakított homlokzati síkja, amely az előkerti építési vonalon, vagy azzal párhuzamosan áll.”

 

3. §

A HÉSZ 5.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Kertvárosias lakóterület, falusias lakóterület és településközpont terület építési övezeteiben a Szabályozási terven belterületbe vonásra tervezett területeken a vonatkozó építési övezet szerinti építés a telek belterületbe vonását követően történhet.”

 

4. §

A HÉSZ 10.§ (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(7) Lakóterületen újonnan kialakításra kerülő magánút szélességi mérete nem lehet kisebb 8,0 m-nél.”

5. §

A HÉSZ 12.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

A közművesítettség mértékének feltételei:

a) az övezeti előírások szerinti közműellátás biztosított, mely történhet a közüzemi ellátással egyenértékű alternatív energiaellátással is,

b) övezeti előírások hiányában a közegészségügyi hatóság által is elfogadott egészséges ivóvízellátás és a közüzemű villamosenergia-ellátás biztosított,

c) jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek,

d) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett.”

 

6. §

A HÉSZ 24.§ a következő rendelkezéssel egészül ki:

(5) A természetes terepszint a telekhatárok melletti 1,0 m-es sávban nem változtatható meg a következők kivételével:

a) előkerti gépkocsibeálló kialakítása,

b) szomszédos telek szintkiegyenlítésének mértékéig történő terepfeltöltés”

 

7. §

A HÉSZ 26.§ (3)-(5) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(3) Lakó- és településközpont terület építési övezeteiben az épület közterületi homlokvonala:

a) igazodjon a kialakult állapothoz,

b) saroktelek esetén igazodjon a csatlakozó utcák épületeinek homlokvonalához.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti építési vonal nem határozható meg, az előkert – eltérő övezeti rendelkezés hiányában -:

a) lakóterületek építési övezeteiben: 5,0 m, mely egyben kötelező építési vonal is;

b) ipari területek építési övezeteiben: 10,0 m;

c) egyéb építési övezetben: 5,0 m.

(5) Oldalhatáron álló beépítési mód esetében az építési telek oldalkertje

a) 5,0 méter,

b) 14 méter szélességet el nem érő építési telek esetében 4,0 méter,

c) 12 méter szélességet el nem érő építési telek esetében 3,0 méter.”

8. §

A HÉSZ 33.§ a következő rendelkezéssel egészül ki:

(7a) Településközpont terület építési övezeteiben építési telkenként kizárólag 1, két közlekedési területhez kapcsolódó telek esetén 2 gépjármű-behajtó helyezhető el.”

9. §

A HÉSZ 49.§ a következő rendelkezéssel egészül ki:

(2a) Má1, Má2, Má3 övezetben telkenként legfeljebb 1 lakás helyezhető el.”

 

10. §

(1) A HÉSZ 50.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Kertes mezőgazdasági terület övezeteiben elhelyezhető fő rendeltetésű épület:

a) szőlő- és gyümölcstermesztést szolgáló,

 1. bortárolást, borértékesítést szolgáló,

 2. a tulajdonos ott tartózkodását szolgáló gazdasági,

 3. a borturizmust szolgáló vendéglátó,

 4. lakó és szállás – a (6) és (9) bekezdés szabályai szerint -

rendeltetési egységet tartalmazhat.”

(2) A HÉSZ 50.§ (9) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

g) a keletkező szennyvizeket jelen rendeletben meghatározott módon kell gyűjteni.”

 

11. §

(1) A HÉSZ 5.§ (1) bekezdésben szereplő „belterületbe vonható” szövegrész helyébe a „belterületbe vonásra tervezett” szöveg lép.

(2) A HÉSZ 9.§ (3) bekezdésben szereplő „0 előírásai” szövegrész helyébe a „15.§ előírásai” szöveg lép.

(3) A HÉSZ 9.§ (4) bekezdésben szereplő „15 m” szövegrész helyébe az „a Szabályozási terven jelölt 15 illetve 20 m” szöveg lép.

(4) A HÉSZ 22.§ (2) b) pontban a „4 m2-nél kisebb” szövegrész helyébe a „4 m2-nél kisebb területű vagy 2,0 m-nél kisebb szélességű” szöveg lép.

(5) A HÉSZ 22.§ (4) bekezdésben szereplő „kialakult határvonalon” szövegrész helyébe a „kialakult határvonalon kell elhelyezni” szöveg lép.

(6) A HÉSZ 29.§ (2) bekezdésben szereplő „elhelyezhető épület” szövegrész helyébe az „elhelyezhető fő rendeltetésű épület” szöveg, a „rendeltetést tartalmazhat” szövegrész helyébe a „rendeltetési egységet tartalmazhat” szöveg lép.

(7) A HÉSZ 30.§ (2) bekezdésben szereplő „elhelyezhető épület” szövegrész helyébe az „elhelyezhető fő rendeltetésű épület” szöveg, a „rendeltetést tartalmazhat” szövegrész helyébe a „rendeltetési egységet tartalmazhat” szöveg lép.

(8) A HÉSZ 31.§ (2) bekezdésben szereplő „elhelyezhető épület” szövegrész helyébe az „elhelyezhető fő rendeltetésű épület” szöveg, a „rendeltetést tartalmazhat” szövegrész helyébe a „rendeltetési egységet tartalmazhat” szöveg lép.

(9) A HÉSZ 31.§ (5) bekezdésben szereplő „kizárólag 1 gépjármű-behajtó” szövegrész helyébe a „kizárólag 1, két közlekedési területhez kapcsolódó telek esetén 2 gépjármű-behajtó” szöveg lép.

(10) A HÉSZ 31.§ (12) bekezdés b) pontban szereplő „két főépület vagy négy lakás” szövegrész helyébe a „két főépület és négy lakás” szöveg lép.

(11) A HÉSZ 32.§ (2) bekezdésben szereplő „elhelyezhető épület” szövegrész helyébe az „elhelyezhető fő rendeltetésű épület” szöveg, a „rendeltetést tartalmazhat” szövegrész helyébe a „rendeltetési egységet tartalmazhat” szöveg lép.

(12) A HÉSZ 32.§ (8) bekezdésben szereplő „kizárólag 1 gépjármű-behajtó” szövegrész helyébe a „kizárólag 1, két közlekedési területhez kapcsolódó telek esetén 2 gépjármű-behajtó” szöveg lép.

(13) A HÉSZ 33.§ (2) bekezdésben szereplő „elhelyezhető épület” szövegrész helyébe az „elhelyezhető fő rendeltetésű épület” szöveg, a „rendeltetést tartalmazhat” szövegrész helyébe a „rendeltetési egységet tartalmazhat” szöveg lép.

(14) A HÉSZ 34.§ (2) bekezdésben szereplő „elhelyezhető épület” szövegrész helyébe az „elhelyezhető fő rendeltetésű épület” szöveg, a „rendeltetést tartalmazhat” szövegrész helyébe a „rendeltetési egységet tartalmazhat” szöveg lép.

(15) A HÉSZ 34.§ (9) bekezdésben szereplő „sportcsarnok” szövegrész helyébe a „sportcsarnok, tornacsarnok” szöveg lép.

(16) A HÉSZ 35.§ (2) bekezdésben szereplő „elhelyezhető épület” szövegrész helyébe az „elhelyezhető fő rendeltetésű épület” szöveg, a „rendeltetést tartalmazhat” szövegrész helyébe a „rendeltetési egységet tartalmazhat” szöveg lép.

(17) A HÉSZ 36.§ (2) bekezdésben szereplő „elhelyezhető épület” szövegrész helyébe az „elhelyezhető fő rendeltetésű épület” szöveg, a „rendeltetést tartalmazhat” szövegrész helyébe a „rendeltetési egységet tartalmazhat” szöveg lép.

(18) A HÉSZ 36/A.§ (2) bekezdésben szereplő „elhelyezhető épület” szövegrész helyébe az „elhelyezhető fő rendeltetésű épület” szöveg, a „rendeltetést tartalmazhat” szövegrész helyébe a „rendeltetési egységet tartalmazhat” szöveg lép.

(19) A HÉSZ 38.§ (2) bekezdésben szereplő „elhelyezhető épület” szövegrész helyébe az „elhelyezhető fő rendeltetésű épület” szöveg, a „rendeltetést tartalmazhat” szövegrész helyébe a „rendeltetési egységet tartalmazhat” szöveg lép.

(20) A HÉSZ 39.§ (2) bekezdésben szereplő „elhelyezhető épület” szövegrész helyébe az „elhelyezhető fő rendeltetésű épület” szöveg, a „rendeltetést tartalmazhat” szövegrész helyébe a „rendeltetési egységet tartalmazhat” szöveg lép.

(21) A HÉSZ 40.§ (2) bekezdésben szereplő „elhelyezhető épület” szövegrész helyébe az „elhelyezhető fő rendeltetésű épület” szöveg, a „rendeltetést tartalmazhat” szövegrész helyébe a „rendeltetési egységet tartalmazhat” szöveg lép.

(22) A HÉSZ 43.§ (2) bekezdésben szereplő „elhelyezhető épület” szövegrész helyébe az „elhelyezhető fő rendeltetésű épület” szöveg, a „rendeltetést tartalmazhat” szövegrész helyébe a „rendeltetési egységet tartalmazhat” szöveg lép.

(23) A HÉSZ 46.§ (2) bekezdésben szereplő „elhelyezhető épület” szövegrész helyébe az „elhelyezhető fő rendeltetésű épület” szöveg, a „rendeltetést tartalmazhat” szövegrész helyébe a „rendeltetési egységet tartalmazhat” szöveg lép.

(24) A HÉSZ 48.§ (2) bekezdésben szereplő „elhelyezhető épület” szövegrész helyébe az „elhelyezhető fő rendeltetésű épület” szöveg, a „rendeltetést tartalmazhat” szövegrész helyébe a „rendeltetési egységet tartalmazhat” szöveg lép.

(25) A HÉSZ 49.§ (2) bekezdésben szereplő „elhelyezhető épület” szövegrész helyébe az „elhelyezhető fő rendeltetésű épület” szöveg, a „rendeltetést tartalmazhat” szövegrész helyébe a „rendeltetési egységet tartalmazhat” szöveg lép.

 

12. §

Hatályát veszti a HÉSZ

 1. 25.§ (8) bekezdés,

 2. 33.§ (14) bekezdésben a „kivételesen” szövegrész,

 3. 37.§,

 4. 46.§ (3) b), (5) b) pontok,

 5. 48.§ (3) b) pont, (4) bekezdés,

 6. 49.§ (12), (17), (21) bekezdések, és a (4) c), (13) c), (19) c) pontok,

 7. 50.§ (5) e), (9) a) pontok, és a (9) f) pontban a „valamint a keletkező szennyvizek jogszabályban meghatározott módon történő gyűjtése vagy telken belüli tisztítása egyedi szennyvíztisztító berendezéssel” szövegrész,

 8. 53.§,

 9. 54.§ (2) b) pont,

 10. 55.§ (3) e) pont,

 11. 56.§ (6), (8) bekezdések

 12. 58.§ (2), (4) bekezdések,

 13. 58.§ (3) bekezdésben a „a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel” szövegrész.

 

13. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet a helyben szokásos módon kerül kihirdetésre.

 

 

Monor, 2021. február 5.

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző