A 13/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2020. június 29., hétfő, 15:00

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

13/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

 

 1. §

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) 1. mellékletét képező, SZT-5, SZT-11 SZT-II és SZT-IV jelű szabályozási tervlapjai jelen rendelet 1-4. melléklete szerinti a tervlapokon lehatárolt területekre vonatkozóan módosulnak.

 

 1. §

A HÉSZ 2. § a következő s) ponttal egészül ki:

 

s) technológiai létesítmény: szabadtérbe telepített, technológiát kiszolgáló berendezés.”

 

 1. §

A HÉSZ 28.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1)  A település területén a beépítésre szánt területek sajátos használatuk szerint a következő építési övezetekbe tartoznak:

a) Nagyvárosias lakóterület                                                                      (Ln)

b) Kisvárosias lakóterület                                                                         (Lk)

c) Kertvárosias lakóterület                                                                        (Lke)

d) Falusias lakóterület                                                                              (Lf)

e) Településközpont terület                                                                      (Vt)

f) Intézmény terület                                                                                 (Vi

g) Kereskedelmi, szolgáltató terület                                                          (Gksz)

h) Ipari terület                                                                                          (Gip)

i) Általános gazdasági terület                                                                   (Gá)

j) Különleges területek

 1. sportterület                                                                                (K-Sp)
 2. lovassportterület                                                                        (K-Lsp)
 3. rekreációs terület                                                                        (K-Rek)
 4. pincefalu                                                                                   (K-P)
 5. borgazdaság                                                                             (K-Bg)
 6. állomás                                                                                     (K-Áll)
 7. szennyvíztisztító                                                                         (K-Szt)
 8. naperőmű                                                                                  (K-N)
 9. hulladékátrakó                                                                           (K-Hull)

 

(2)   Az építési övezeteket, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2. melléklet határozza meg.”

 

 1. §

A HÉSZ 33.§ (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

 

33.§ (5) „Településközpont terület építési övezeteinek építési telkein 3-nál több lakás elhelyezése esetén lakásonként telken belül 1,5 parkoló biztosítása szükséges. Vt2 és Vt3 építési övezetek telkein a szükséges parkolóhelyek egy része az önkormányzattal kötött megállapodás alapján közterületen is kialakítható.”

 

 1. §

A HÉSZ a következő alcímmel és az alábbi 36/A §-al egészül ki:

 

„31/A. ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI TERÜLET

36/A.    §

(1)   Általános gazdasági terület a Szabályozási terven Gá jellel jelölt építési övezet, mely elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú, kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű építmények elhelyezésére szolgál.

 

(2)   Általános gazdasági terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:

a) környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú;

b) kereskedelmi, szolgáltató;

c) igazgatási, iroda;

d) raktár;

e) az a)-d) pontok szerinti rendeltetést kiszolgáló;

f) sport

rendeltetést tartalmazhat.

 

(3)   Általános gazdasági terület építési övezeteiben a közművesítettség mértéke: részleges.

 

(4)   Általános gazdasági terület építési övezeteinek építési telkein – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges – földszintes épület esetében a legnagyobb épületmagasság 3,0 méterrel túlléphető. Az építési övezetben elhelyezett önálló technológiai létesítmények magassági korlátozás nélkül elhelyezhetők.”

 

 1. §

A HÉSZ 37.§ (1) bekezdés a következő i) ponttal egészül ki:

 

„(1) Különleges területek a használatuk és rajtuk elhelyezhető építmények különlegessége, a környezetre gyakorolt jelentős hatásuk, illetve a környezettel szembeni védelmi igényük miatt a következők:

i) hulladékátrakó           (K-Hull)”

 

 1. §

A HÉSZ a következő alcímmel egészül ki:

 

„39/B. KÜLÖNLEGES TERÜLET - HULLADÉKÁTRAKÓ

44/B.    §

(1)   Különleges terület – hulladékátrakó a Szabályozási terven K-Hull jellel jelölt építési övezet, amely a területen elhelyezett hulladék tárolására, zöldhulladék kezelésére, feldolgozására szolgál.

 

(2)   Különleges terület – hulladékátrakó építési övezet építési telkein a hulladék tárolását, kezelését, feldolgozását szolgáló építmények, valamint az ezt kiszolgáló – tárolásra, s a személyzet ideiglenes tartózkodására szolgáló - épületek helyezhetők el.

 

 1. Különleges terület – hulladékátrakó építési övezet építési telkein az önálló technológiai létesítmények

a) építési helyen kívül is elhelyezhetők,

b) magassági korlátozás nélkül elhelyezhetők.”

 

 1. §

A HÉSZ 49.§ a következő (23) – (26) rendelkezésekkel egészül ki:

 

„(23) Má6 övezetben elhelyezhető épület

a) állattartáshoz, állattenyésztéshez kapcsolódó;

b) az ezekhez kapcsolódó termék tárolását, árusítását biztosító;

c) oktatási, kutatási,

d) az a)-c) pontok szerinti rendeltetést kiszolgáló

rendeltetést tartalmazhat.

 

(24)  Má6 övezetben a telekalakítás és az építmény-elhelyezés feltételei a következők:

a) a beépíthető telek legkisebb területe:                                                             10 000 m2 (1 ha);

b) a beépíthető telek legkisebb szélessége:                                                        50 m;

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke:                                          1%;

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke:                              7,5 m.

 

(25)  Má6 övezetben a mélyfekvéses területek és a Monori (24.) csatorna partja mentén – a területek védelme érdekében - 1,8 m magasságú kerítés elhelyezése kötelező. A kerítés pontos helyének kijelöléséről az érintett Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetni szükséges.

 

(26)  Má6 övezetben a szabályozási terven jelölt telek be nem építhető részén burkolat nem helyezhető el, s a természetes, eredeti gyepvegetációt fenn kell tartani.”

 

 1. §

A HÉSZ 2. melléklete a következő 8/A. és 17. pontokkal és azok táblázataival egészül ki:

 

„8/A. Általános gazdasági terület

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Építési övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett

legkisebb területe (m²)

Kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

2

Gá1

SZ

5000

50

40

40

12,0

25

 

 

SZ        szabadon álló

17. Különleges terület - Hulladékátrakó

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Építési övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett

legkisebb területe (m²)

Kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

2

K-Hull

SZ

10 000

50

15

0

9,0

40

 

 

SZ        szabadon álló”

 

 1. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon intézkedik.

 

 

 

Monor, 2020. június 25.

 

 

 

                Darázsi Kálmán                                                                    dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző