Emelkednek a város bevételei

2018. április 14., szombat, 13:55

Elfogadta a képviselő-testület Monor 2018. évi költ­ségvetést. Az elmúlt évi számadatokkal összevetve több változás is tapasztalható idén, de talán mind közül a legfontosabb, hogy a helyi iparűzési adóból származó bevétel an­nak ellenére növekedett, hogy a képviselő-tes­tület nem emelt adót. Zsombok László polgár­mester szerint ez mindenképpen bizakodásra ad okot, főként annak tükrében, hogy az idei évben több nagyobb vállalat megtelepedése is várható a városban, amely az adóbevéte­lek további növekedését vetíti előre.

A költségvetés előkészítése során a város­vezetés széles körben egyeztetett a monori intézmények és az önkormányzati gazdasá­gi társaságok vezetőivel. Az egyes intézmé­nyek 2017. évi működtetésére külön-külön saját, ún. elemi intézményi költségvetések készültek, melynek elkészítésébe az adott szervezet vezetőit is bevonta a városvezetés. Az előterjesztett költségvetési javaslat egy kompromisszumosan elfogadott pénzügyi terv, melyet a város éves gazdasági mozgás­terének és pénzügyi lehetőségeinek figyelem­bevételével az intézmények is elfogadtak. A városvezetés a költségvetés összeállítása so­rán igyekezett az egyenlőség, méltányosság és igazságosság szempontjait érvényesíteni. Emellett az üzemeltetésben költséghatékony­ságra, a közszolgáltatások működtetésében takarékosságra is törekedtek.

Az önkormányzat költségvetési bevétele várhatóan 2 milliárd 315 millió 687 ezer fo­rint lesz idén, ez 211 millió 240 ezer forinttal több a tavalyi előirányzatnál. A város finan­szírozási bevétele a tervek szerint várhatóan 305 millió 435 ezer forint, így összességében 2 milliárd 621 millió 122 ezer forintból gaz­dálkodhat a város, amely 516 millió 675 ezer forinttal magasabb összeg az előző évi költ­ségvetésnél.

Néhány nagyobb összeget érdemes kiemel­ni a költségvetésből: városi konyhák üzemel­tetésére és gyermekétkeztetésre több mint 118 millió forintot különített el az önkormány­zat; útkarbantartásra, kátyúzásra 30 millió forint támogatást kap a Kövál Nonprofit Kft.; továbbá Belügyminisztériumi támogatásból mintegy 376 millió forintot fejlesztési kiadá­sok tartalékára különített el a városvezetés.

Zsombok László kiemelte, az idei költség­vetés lehetővé teszi a biztonságos, nyugodt városüzemeltetést, a közfeladatok jó színvo­nalú ellátását, illetve a fejlesztések lehetősé­gét is biztosítja.

Forrás és grafika: Strázsa újság