Az önkormányzat 2001-2002. évi költségvetéséről

2016. március 22., kedd, 15:35

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

15/2001. (V. 30.), 25/2001. (IX. 27.), 33/2001. (XII. 21.), 6/2002. (II. 27.), 16/2002. (VI. 27.) számú rendeletével módosított egységes szerkezetbe foglalt

3/2001. (II. 27.) számú rendelete

 

Az önkormányzat 2001-2002. évi költségvetéséről

 

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló –többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló –a 254/2000. (XII. 25.) számú Kormányrendelettel módosított- 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendeletnek megfelelően a 2001-2002. évi költségvetésről és szerkezeti rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

1.§.

 

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

 

2.§.

 

 1. Az Államháztartási Törvény 67.§. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.

 

 1. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.

 

 1. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatonkénti kiadások –7/a, 7/b számú mellékletek szerinti felsorolásban- külön-külön címet alkotnak.

 

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

 

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények együttes 2001. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

eFt-ban

                                                                          3/2001.         15/2001.         25/2001.            33/2001.

I. Bevételek főösszege                                     6.708.732         6.905.340         4.251.541         4.358.943

Ebből:

- Intézményi működési bevétel                           141.963            143.197            150.289            158.437

- Sajátos működési bevételek                              746.468            746.468            747.877            747.877

- Költségvetési támogatás, állami

hozzájárulás                                                     2.842.743         2.842.743         2.935.719         3.073.735

- Működési célú pénzeszköz átvétel                    179.832            179.832            216.729            238.822

- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek             245.446            326.070            371.468            382.611               

- Hitelek igénybevétele, támogatási

kölcsönök visszatérülése                                    171.580            229.412            200.927            140.072

- Felhalmozási célra átvett pénzeszközök         2.380.700         2.399.700         2.396.101         2.403.601

II. Kiadások főösszege:                                   6.708.732         6.905.340         7.086.747         7.212.792

Ebből:

- Személyi juttatások                                           769.184            808.993            842.713            885.840

- Munkaadókat terhelő járulékok                        288.547            300.267            311.729            324.925

- Dologi kiadások                                               511.468            557.799            537.968            503.739

- Működési célú pénzeszköz

átadás, támogatás                                                104.739            120.275            156.155            199.232               

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                12.092              12.677              13.677              18.004

- Felújítási kiadások                                              37.624              41.414              52.142              95.358

- Fejlesztési kiadások                                       4.952.445         4.961.631         5.069.079         5.086.806

 • Hitelek törlesztése, támogatási

kölcsönök nyújtása                                               15.911                                                 

 • Tartalék (Monor és Térsége

Területfejl. Önk. Társ.)                                           2.043                2.043                2.043                2.043

- Céltartalék (szakmai szorzó)                               14.682              14.682              14.682                 - 314

III. A költségvetési létszámkeret:                          710 fő               710 fő               710 fő            716,5 fő

Felhalm. célra átadott pe. (MSE lelátó)                                          22.000              22.000              31.300

Felhalm. célú kölcsönök nyújtása                                                    8.000              8.0000                9.300

Értékpapírok kiadásai                                                                    47.648              47.648              47.648

IV. Pénzügyi befektetések                                                                                        1.000                1.000

 

4.§.

 

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összevont –együttes- 2002. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

 

e Ft-ban

               

Megnevezés         6/2002. sz. r.        16/2002. sz. r.

Bevételek

I. Működési bevételek       3.414.260             3.447.993

Intézményi működési bevétel         142.899 142.899

Sajátos működési bevétel 850.694 850.694

Költségv. tám. áll. hj.         1.910.461             1.925.461

Működési célú pe. átv.      290.506 290.506

Működési célú hitel igénybevét.      219.700 238.433

II. Felhalmozási célú bevételek       1.912.113             1.987.888

Felhalmozási és tőke jell. bevét.      166.057 241.832

Felhalm. célú kölcsönök visszatér. 4.500     4.500

Felhalm. célra átvett pénzeszk.       1.741.556             1.741.556

KAC megelőlegezésére felvett hitel 0             0

ÁFA megelőlegezésére felvett hitel 0             0

III. Értékpapírok beváltása             0             0

IV. Pénzmaradvány          0             82.096

Bevételek összesen:           5.326.373             5.517.977

Kiadások

I. Működési kiadások        2.124.073             2.225.360

Intézmények

Személyi juttatás                780.647 833.976

Munkaadókat terhelő jár. 274.892 290.611

Dologi kiadás       289.084 320.816

Működési célú pe. átad. tám.          0             0

Ellátottak p.beli juttatásai                12.421   18.699

Működési célú hiteltörlesztés           75.383   75.383

II. Felhalmozási kiadások                3.200.257             3.285.536

Felújítási kiadások             33.000   35.829

Fejlesztési kiadások           3.158.257             3.216.207

Felhalm. célú kölcsön nyújtása       9.000     9.000

Felhalm. célra átadott pe. 0             24.500

KAC megelőleg. felvett hitel törl.    0             0

III. Értékpapírok kiadásai               0             0

IV. Pénzügyi befektetések                0             0

V. Tartalék (kistérség)        2.043     7.081

VI. Céltartalék (szakmai szorzó)    0             0

Kiadások összesen             5.326.373             5.517.977

Költségvetési létszámkeret               716         716

 

 1. Az önkormányzat bevételei

5.§.

 

 1. Az önkormányzat a bevételeinek és kiadásainak összesített előirányzatait a 2001. évi gördülő tervezésnek megfelelően 2001-2002-2003. évekre vonatkozóan az 1/a. számú melléklet, a 2002. évi gördülő tervezésnek megfelelően a 2002-2003-2004. évekre vonatkozóan az 1/b. számú melléklet tartalmazza.

 

 1. A 3.§-ban megállapított 2001. évi bevételi főösszegek megbontását a 2/a. számú melléklet, 4.§-ban megállapított 2002. évi bevételi főösszegek megbontását a 2/b. számú melléklet részletezi.

 

6.§.

 

 1. Az 5.§-ban megállapított bevételek közül az intézményenkénti (címenkénti) tevékenységi működési bevételeket 2001. évre vonatkozóan a 3/a. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal működési bevételeit 2001. évre vonatkozóan a 4/a. számú melléklet foglalja magába.

 

 1. A 5.§-ban megállapított bevételek közül az intézményenkénti (címenkénti) tevékenységi működési bevételeket 2002. évre vonatkozóan a 3/b. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal működési bevételeit a 4/b. számú melléklet foglalja magába.

 

 1. A 2001. évi normatív állami hozzájárulás jogcímenkénti összegeit és forrásait az 5/a. számú melléklet, a 2002. évi normatív állami hozzájárulás és a normatív kötött felhasználású támogatás jogcímenkénti összegeit és forrásait az 5/b. számú melléklet tartalmazza.

 

II.

Az önkormányzat kiadásai

7.§.

A képviselő-testület az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) kiadásait –és ezen belül kötelező- kiemelt előirányzatait 2001. évre vonatkozóan a 6/a., 2002. évre vonatkozóan a 6/b. számú melléklet szerint állapítja meg.

 

8.§.

 

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2001. évi kiadásait (címenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a 7/a., a 2002. évre vonatkozóan a 7/b. számú melléklet szerint határozza meg.

 

9.§.

 

A képviselő-testület a 2001. évi felújítási előirányzatokat célonként (címenként) a 8/a. számú melléklet, a 2002. évi felújítási előirányzatokat célonként (címenként) a 8/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

10.§.

 

A képviselő-testület a 2001. évi fejlesztési előirányzatokat feladatonként (címenként) a 9/a., a 2002. évre vonatkozóan a 9/b. számú melléklet szerint állapítja meg.

 

11.§.

 

Az önkormányzat 2001. évi hitel törlesztésének és a támogatási kölcsönök nyújtásának előirányzatait a 10/a. számú melléklet, a 2002. évi hitel törlesztésének és a támogatási kölcsönök nyújtásának előirányzatait a 10/b. számú melléklet tartalmazza.

 

12.§.

 

Az önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2001., 2002. és 2003. évi előirányzatai –mérlegszerűen- a 11/a., a 2002., 2003. és 2004. évi előirányzatai –mérlegszerűen- a 11/b. számú mellékletben szerepelnek.

 

13.§.

 

 1. Az önkormányzat 2001. évi előirányzat-felbontási ütemtervét a 12/a., a 2002. évre vonatkozóan a 12/b. számú melléklet tartalmazza.

 

 1. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2002. évi költségvetését a 13. számú melléklet tartalmazza.

 

III.

A 2001-2002. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14.§.

 

 1. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.

 

 1. A kisebbségi önkormányzat költségvetési előirányzatai kizárólag a kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók.

 

15.§.

 

A központi pótelőirányzatokról, az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését megelőző képviselő-testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

 

16.§.

 

Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítás érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén kell beszámolni.

 

17.§.

 

Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés szolgáltatási díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.

 

18.§.

 

 1. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozataiban állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési rendeletébe a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése a kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata lapján, elkülönítetten (külön szakfeladatkén) épül be.

 

 1. Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

 

19.§.

 

 1. Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

 

 1. Az intézmények a részükre jóváhagyott bevételi előirányzatok feletti többletbevételét a ténylegesen többletnek, illetve a szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel az idevonatkozó jogszabályok alapján.

 

 1. Ezen előirányzat módosítások sem a költségvetési évben, sem a következő években költségvetési támogatási igénnyel nem járhatnak.

 

20.§:

 

 1. Az önkormányzati intézmények –külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után- a képviselő-testület által jóváhagyott előző évi előirányzat-maradványát, pénzmaradványát tárgyévben, az előirányzat-maradvány teljes összegére vonatkozó intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.

 

 1. Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.

 

 1. Az előző évi előirányzat-maradvány jóváhagyását követően az előirányzat-maradvány személyi juttatásokra fordítható részének az ugyanezen előirányzatok megtakarításából származó összeget kell tekinteni.

 

21.§.

 

 1. A személyi juttatások előirányzatai közül a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzat-maradványa használható fel évközben, illetve a következő évben a pénzmaradvány, illetőleg az előirányzat-maradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésére.

 

 1. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

 

 1. A személyi juttatások előirányzatának átmeneti bérmegtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

 

22.§.

 

Az intézmények finanszírozási összegének folyósítását az állami támogatás nettó finanszírozási rendszeréhez hasonlóan kell biztosítani.

 

23.§.

 

Az önkormányzat pénzállományának alakulásáról –szükség szerint aktualizálva- likviditási tervet kell készíteni.

 

24.§.

 

 1. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítására vonatkozó –a 2001. és 2002. évi Költségvetési törvény 27.§-ában megállapított rendelkezések szerint a pedagógusok és a szociális ágazatban dolgozó felsőfokú végzettségű szakalkalmazottak 2001. szeptember 1-jével hatályba lépő szakmai szorzója megemeléséhez szükséges forrást az önkormányzat a 2001. évi költségvetési rendeletében céltartalékként tervezte meg.

 

 1. A közalkalmazottakra vonatkozó bérfejlesztés mértéke: 2001-ben 10%, 2002-ben 7,75%. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 2. számú illetménytáblázata alapján besorolt közalkalmazottak (F és G lehet) 2001. évi illetményét az önkormányzat a törvény által garantált 6%-kal és az 1,25%-os önkormányzati résszel, 2002. évi illetményét a törvény által garantált 5%-kal megemelve biztosítja.

 

 1. A közalkalmazottakra vonatkozó illetménypótlék számításának alapja (pótlékalap) 2001. évben 15.900 Ft, a 2002. évben 17.100 Ft.

 

 1. A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés fedezetének számítási alapja: 2001-ben: átlag 3.200 Ft/fő/hó, 2002-ben: átlag 3.700 Ft/fő/hó.

 

 1. Az intézmények pótfinanszírozás keretén belül kapják meg az alábbi feladatok előirányzatait:
 • pedagógus szakvizsga és továbbképzés
 • pedagógusok szakkönyvvásárlása
 • tanulók tankönyvvásárlása
 • diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása
 • MSE bérleti díj.

 

25.§.

 

A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2001-ben 35.000 Ft/hó összegben, 2002-ben 38.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

 

26.§.

 

Az önkormányzati oktatási intézmények feladatellátásából (ellátottak létszámváltozásból) adódó növekedés, illetve csökkenés eredményeként a 2000/2001. és a 2001/2002. tanév elején pótfinanszírozásra, illetve elvonásra kerül sor.

 

27.§.

 

 1. Az önkormányzat a költségvetési évet követően a költségvetési törvény előírásai szerint a tényleges mutatók alapján elszámol a normatív módon elosztott központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásokkal, a címzett- és céltámogatásokkal, illetve az államháztartás más alrendszeréből kapott egyéb támogatásokkal.

 

 1. A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

 

28.§.

 

Az önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

 

29.§.

 

 1. Az önkormányzat 2001-2002. évi költségvetésében tervezett működési hiány fedezete működési célú hitelfelvétel.

 

 1. A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 40 millió Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

 

 1. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

 

 1. A 40 millió Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

 

30.§.

 

A Polgármesteri Hivatal kiadásai között szereplő alapítványok támogatására tervezett 1,2 millió forint 50%-ának felhasználási jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

 

31.§.

 

 1. A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája az önkormányzat gazdálkodásának eredményéről évenként, félévenkét beszámolót és havi pénzforgalmi jelentést köteles készíteni, míg a háromnegyed-éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet.

 

 1. A helyi kisebbségi önkormányzat elnöke az előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat.

 

 1. A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája köteles elkészíteni az önkormányzati szintű összevont időközi költségvetési jelentést és megküldeni a TÁH részére a tárgyév I-III. hónapjáról április 15. napjáig, I-V. hónapjáról június 15. napjáig, az I-IX. hónapjáról október 15. napjáig, az I-XII. hónapjáról a tárgyévet követő év január 15. napjáig.

 

32.§.

 

A zárszámadáshoz kapcsolódó –önkormányzati szintű, összevont- éves egyszerűsített mérleget, az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést és az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a tárgyévet követő április 30-ig a képviselő-testület elé kell terjeszteni. A képviselő-testület által elfogadott egyszerűsített beszámolót a tárgyévet követő év június 30-ig közzé kell tenni és egyidejűleg a könyvvizsgálói jelentéssel együtt meg kell küldeni az Állami Számvevőszék részére.”

 

IV.

Záró rendelkezések

33.§.

 

 1. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2001. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

 1. A rendelet kihirdetéséről és közzétételéről a jegyző köteles gondoskodni.

 

Monor, 2001. február 15.

 

                Pogácsás Tibor sk.              Sándorné Urbán Hajnalka sk.

                polgármester        jegyző