A vásárokról és piacokról

2016. április 6., szerda, 14:46

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

7/2002. (II. 27.), 10/2002. (III. 28.), 30/2002. (XII. 27.), 28/2003. (XI. 27.), 28/2004. (VI. 29.), 29/2004. (XI. 29.), 32/2004. (XII. 29.), 26/2005. (XII. 22.), 35/2006. (XII. 30.), 30/2007. (I. 07.), 23/2008. (XII. 31., 21/2009. (VII. 15.), 1/2013. (I. 29.), 12/2013. (IV. 24.), 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendeletével módosított, egységes szerkezetbe foglalt

 

28/2001. (XI. 29.) [1]önkormányzati rendelete

A vásárokról és piacokról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet szabályainak figyelembevételével – a helyi sajátosságokra tekintettel az alábbi rendeletét alkotja:[2], [3], [4]

 

I.

Általános rendelkezések

1.§

 

(1)[5], [6], [7]   A rendelet hatálya kiterjed Monor város közigazgatási területén a város önkormányzata által rendezett vásárokra, valamint az önkormányzat által fenntartott és működtetett piacokra, továbbá e vásáron és piacon értékesítő tevékenységet folytatókra és vásárlókra. Monor Város Önkormányzata vásárok tekintetében: rendező, piacok tekintetében: fenntartó. Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott belső piac üzemeltetője a KÖVÁL Zrt. A 12. § (1) bekezdésében meghatározott külső piac üzemeltetője a KÖVÁL Zrt..

 

(2)   [8]

 

(3)   E rendelet alkalmazásában:

 

a.)   [9]

b.)   [10]

c.)   [11]

d.)[12] fenntartó, rendező megbízottja: a Polgármesteri Hivatal dolgozói

e.)   nyitva tartás: az az időtartam, amikor az árus árusíthatja, a vásárló megvásárolhatja az árut.

f.)[13] kapuzárás: a piac, vásár területének teljes bezárása, amikor ott az     üzemeltető megbízottján kívül más nem tartózkodhat.

g.)[14], [15]  üzemeltető megbízottjai: a piacgondnokok

 

2.§[16]

 

3.§[17]

 

Az árusítás egyéb feltételei

4.§[18]

 

II.

Belső piac

5.§

 

(1)[19] Monor Város Önkormányzata a Monor, Piac tér (Forrás u. és Bocskai u. között) a 6757/1-51 hrsz-ú területeken tart fenn piacot (belső piac).

 

[20]A belső piac napi cikk, napi élelmiszer és virágpiac

 

(2) [21], [22]A belső piac nyitvatartási ideje:

 

a.) nyári időszakban (IV. 1.- IX. 30) hétfő, kedd, csütörtök, péntek: reggel 7.00 órától délután 18.00 óráig, szerda, szombat reggel 4.00 órától délután 18,00 óráig, vasárnap: zárva.

b.) téli időszakban (X.1. – III.31.) hétfő, kedd, csütörtök, péntek reggel 7.00 órától délután 18.00 óráig, szerda, szombat reggel 5.00 órától délután 18.00 óráig, vasárnap: zárva.

 

(3)[23] Vasárnapi napon a piac területe zárva.

 

(4)[24] A belső piac (csarnok) ünnepnapokon nem üzemel. Az ettől eltérő rendelkezéseket az ünnepi nyitva tartásra vonatkozóan az ünnep előtt egy héttel kell közzétenni.

 

(5)   A Fesztiválcsarnok rendezvény céljára történő használatára a polgármestertől a rendezvény előtt legalább két héttel írásbeli engedélyt kell kérni.

 

Piac területére történő áru be- és kiszállításának rendje

6.§

 

(1)[25], [26]   A belső piac területén legfeljebb 3,5 tonna összsúlyú szállító-eszközzel lehet árut beszállítani.

 

(2)[27] A piac területén történő árusítás egyéb feltételeit, a piac területére történő áru be- és kiszállításának rendjét, a piaci árusítás egyéb szabályait, valamint az üzemeltető által a piac területén biztosított szolgáltatásokat e rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a belső piac rendjét meghatározó piacszabályzat tartalmazza.

 

(3)[28] ,[29]

 

(4)[30]

 

7.§[31]

 

 

8.§[32],[33]

 

9.§[34]

 

A szolgáltatások igénybevételének módja, és azok után fizetendő térítések mértéke

10.§

 

(1)[35]

 

(2)[36]        Illemhely használat: mindenki használhatja térítés ellenében.

 

(3)[37]       

 

(4)   A piac takarítása: Az üzemeltető biztosítja a piac teljes területének rendszeres takarítását. (Hó eltakarítás és síkosság mentesítés.)

 

Piaci rendtartás

11.§[38]

 

  1. [39]A piac rendjét az üzemeltető határozza meg az 55/2009. (III.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint. A piac rendjét az üzemeltető megbízottja és esetenként a közterület-felügyelők biztosítják.

 

III.

Külső piac

12.§

 

(1)   Monor Város Önkormányzata ún. külső piacot tart fenn a Monor, Kossuth Lajos utca mellett fekvő 3056, 3057, 3058 és 3059 hrsz-ú területeken (vásártér). Megnevezése a továbbiakban: külső piac.

 

(2)[40]    A külső piac nyitva tartási rendje minden héten szerdai és szombati napokon:

        reggel 600 - délután 1400 óráig

 

(3)[41], [42] Azon áruk árusításának lehetőségét, melyek körére és árusításának módjára magasabb szintű jogszabály külön feltételeket határoz meg, a fenntartó a tulajdonát képező és az üzemeltető által erre a célra kijelölt területen biztosítja.

 

(4)   A külső piacon büfék működtethetők a mindenkori érvényes hatósági előírások és engedélyek alapján.

 

(5)[43]        A külső piacon árusításra jogosultak csak napi árujegy vagy helyhasználati díj megfizetése ellenében árusíthatnak. A díjak megfizetése e rendelet 4. §-ának  (3)-(4)-(6) bekezdésében foglaltak az irányadók.

 

(6)   Amennyiben a piacnap ünnepnapra esik, úgy a megelőző napon kell megtartani a piacot.

 

(7)[44], [45]   A piac rendjét az üzemeltető határozza meg az 55/2009. (III.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint. A piac rendjét az üzemeltető megbízottja és esetenként a közterület-felügyelők biztosítják.

 

(8)[46]

 

(9)   A szolgáltatások közül térítés ellenében az árusok és a vásárlók igényelhetik:

- illemhely használatát

 

IV.

Vásárok

13.§[47]

 

  1. Monor Város Önkormányzata az e Rendelet 12.§ (1) bekezdésében megjelölt területet biztosítja vásártartás céljára.
  2. A helyhasználók a vásár zárását követő 1 órán belül kötelesek az általuk elfoglalt helyet kiüríteni, árujukat, felszerelésüket elszállítani és az általuk elfoglalt helyet tisztán elhagyni.
  3. [48]
  4. A vásárok rendezője az árusítók és vásárlók részére terítéssel biztosítja az illemhely használatát.

 

V.

Vásári és piaci egészségügy

14.§

 

(1) Vásárokon és piacokon élelmiszert kizárólag a hatályos közegészségügyi rendelkezések előírásainak betartása mellett lehet árusítani, tárolni és szállítani.

 

(2) A fenntartó és/vagy üzemeltető a közegészségügy fokozott védelme érdekében a mindenkor hatályos közegészségügyi jogszabályok szerint jár el a szabályok vétőivel szemben. Az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeit az árusítókra terheli.

 

(3) A vásárokra és piacokra kutyát bevinni tilos. Kivétel a vakvezető kutya, valamint a külső piacra árusítás céljából, zárt ketrecben, oltási bizonyítvánnyal rendelkező kutya. Továbbá tilos romlott vagy romlásnak indult, illetve egyéb oknál fogva bűzt terjesztő árut, anyagot bevinni, vagy ott tárolni. Folyékony, nedvet eresztő cikkek csak jól zárható edényben tárolhatók.

 

(4) [49]

 

(5) A vásárokon és piacokon –azok közterületi jellegénél fogva- e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közterületekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

(6) Vásárok és piacok területén talált tárgyakat a fenntartónak és/vagy üzemeltetőnek kell átadni és az idevonatkozó hatályos rendelkezések szerint kell eljárni.

 

 

 

Reklámok és hirdetmények elhelyezése vásárokon és piacokon

15.§

 

(1) [50]

 

VI.

Szabálysértés

16.§

 

(1) [51], [52]

 

VII.

Záró rendelkezések

17.§

 

(1)[53], [54], [55]              A belső piac rendjét az üzemeltető előterjesztése alapján a Képviselő-testület határozza meg. A testületi határozattal megállapított rendtartást az üzemeltető jól látható helyen és módon a piac területén elhelyezett hirdetőtáblán teszi közzé.

 

 

(2)   [56]

(3)   [57]

 

(4)[58]       

 

(5)   Jelen önkormányzati rendelet 2001. december 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

 

(6)   Jelen önkormányzati rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 15/1995. (VI. 08.) számú –a Vásárokról és piacokról szóló Ök. rendelet és az ezt módosító 7/1996. (III. 21.), 11/1996. (IV. 11.), 20/1997. (VII. 18.), 22/1997. (IX. 19.), 33/1999. (XII. 17.), a 16/2000. (VII. 26.), valamint a 16/2001. (V. 30.) Ök. számú rendelet.

 

1. számú melléklet[59]

 

2. számú melléklet

I.[60], [61],[62], [63],[64]            

 

 

Monor, 2001. november 15.

 

                  Pogácsás Tibor sk.                                                                                  Sándorné Urbán Hajnalka sk.

                       polgármester                                                                                                             jegyző

 

 

[1] Módosította a 12/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. április 24-től.

[2] A 16/2004. (VI. 29.) számú rendelet 1.§. módosította. Hatályos: 2004. július 1-től.

[3] Módosította a 21/2009. (VII. 15.) számú rendelet ’.§. Hatályos: 2009. július 15.

[4] Módosította az 1/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos: 2013. január 29.

[5] Módosította a 23/2008. (XII. 31.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2009. január 1.

[6] Módosította a 12/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2013. április 24-től.

[7] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[8] A 16/2004. (VI. 29.) számú rendelet 2.§. hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2004. július 1-től.

[9] A 16/2004. (VI. 29.) számú rendelet 2.§. hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2004. július 1-től.

[10] A 16/2004. (VI. 29.) számú rendelet 2.§. hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2004. július 1-től.

[11] Törölte a 21/2009. (VII. 15.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2009. július 15.

[12]  Módosította a 21/2009. (VII. 15.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2009. július 15.

[13]  Módosította a 21/2009. (VII. 15.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2009. július 15.

[14]  Megállapította a 21/2009. (VII. 15.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2009. július 15.

[15] Módosította a 12/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2013. április 24-től.

[16] A 16/2004. (VI. 29.) számú rendelet 3.§. hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2004. július 1-től.

[17] A 16/2004. (VI. 29.) számú rendelet 3.§. hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2004. július 1-től.

[18] A 12/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. §. hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2013. április 24-től.

[19] A 16/2004. (VI. 29.) számú rendelet 5.§. (1) bek. módosította. Hatályos: 2004. július 1-től.

[20] Módosította a  21/2009. (VII. 15.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2009. július 15.

[21] Módosította a  21/2009. (VII. 15.) számú rendelet 6.§. Hatályos: 2009. július 15.

[22] Módosította a 12/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2013. április 24-től.

[23] Módosította a 12/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2013. április 24-től.

[24] A 16/2004. (VI. 29.) számú rendelet 5.§. (2) bek. módosította. Hatályos: 2004. július 1-től.

[25] Módosította a  21/2009. (VII. 15.) számú rendelet 7.§. Hatályos: 2009. július 15.

[26] Módosította a 12/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2013. április 24-től.

[27] Módosította a 12/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2013. április 24-től.

[28] Módosította a  21/2009. (VII. 15.) számú rendelet 8.§. Hatályos: 2009. július 15.

[29] A 12/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 9. §. hatályon kívül helyzete. Hatályos: 2013. április 24-től.

[30] A 12/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 9. §. hatályon kívül helyzete. Hatályos: 2013. április 24-től.

[31] A 12/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 9. §. hatályon kívül helyzete. Hatályos: 2013. április 24-től.

[32]  Módosította a 21/2009. (VII. 15.) számú rendelet 9.§. Hatályos: 2009. július 15.

[33] A 12/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 9. §. hatályon kívül helyzete. Hatályos: 2013. április 24-től.

[34] A 12/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 9. §. hatályon kívül helyzete. Hatályos: 2013. április 24-től.

[35] A 12/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 9. §. hatályon kívül helyzete. Hatályos: 2013. április 24-től.

[36] Módosította a 21/2009. (VII. 15.) számú rendelet 13.§. Hatályos: 2009. július 15.

[37] Hatályon kívül helyezte a 29/2004. (XI. 29.) sz. rendelet 1.§ (1) bek. Hatályos: 2004. december 1-től.

[38] Módosította a 21/2009. (VII. 15.) számú rendelet 14.§. Hatályos: 2009. július 15.

[39] Módosította a 12/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos: 2013. április 24-től.

[40] Módosította a 21/2009. (VII. 15.) számú rendelet 15.§. Hatályos : 2009. július 15.

[41] Módosította a 32/2004. (XII. 29.) sz. rendelet 1.§. Hatályos: 2005. január 1-től.

[42] Módosította a 21/2009. (VII. 15.) számú rendelet 16.§. Hatályos : 2009. július 15.

[43]  Módosította a 21/2009. (VII. 15.) számú rendelet 17.§. Hatályos : 2009. július 15.

[44]  Módosította a 21/2009. (VII. 15.) számú rendelet 18.§. Hatályos: 2009. július 15.

[45] Módosította a 12/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos: 2013. április 24-től.

[46] A 12/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 12. § hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2013. április 24-től.

[47] A 16/2004. (VI. 29.) számú rendelet 7.§. módosította. Hatályos: 2004. július 1-től.

[48] A 12/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 12. § hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2013. április 24-től.

[49] Törölte a 21/2009. (VII. 15.) számú rendelet 19.§. Hatályos: 2009. július 15.

[50]  Törölte a 21/2009. (VII. 15.) számú rendelet 20.§. Hatályos: 2009. július 15.

[51] A 16/2004. (VI. 29.) számú rendelet 8.§. módosította. Hatályos: 2004. július 1-től.

[52]  a 21/2009. (VII. 15.) számú rendelet 21.§. Hatályos: 2009. július 15.

[53] A 16/2004. (VI. 29.) számú rendelet 9.§. (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2004. július 1-től.

[54]  a 21/2009. (VII. 15.) számú rendelet 22.§. Hatályos: 2009. július 15.

[55] Módosította a 12/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 13. §. Hatályos: 2013. április 24-től.

[56] A 16/2004. (VI. 29.) számú rendelet 9.§. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2004. július 1-től.

[57] A 16/2004. (VI. 29.) számú rendelet 9.§. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2004. július 1-től.

[58] a 21/2009. (VII. 15.) számú rendelet 23.§. Hatályos: 2009. július 15.

[59] A 16/2004. (VI. 29.) számú rendelet 9.§. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2004. július 1-től.

[60] Módosította a 32/2004. (XII. 29.) sz. rendelet 2.§. Hatályos: 2005. január 1-től.

[61] Módosította a 26/2005. (XII. 22.) sz. rendelet 1.§. Hatályos: 2006. január 1-től.

[62] Módosította a 35/2006. (XII. 30.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2007. január 1.

[63]  Módosította a 30/2007. (I. 07.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2008. január 1.

[64]  Törölte a 21/2009. (VII. 15.) számú rendelet 24.§. Hatályos: 2009. július 15.