A mezőőri szolgálatról

2016. március 22., kedd, 16:00

1 MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

36/2012. (IX. 26.), 47/2012. (XII. 19.), 12/2014. (III. 17.), 15/2015. (X. 5.), 21/2015. (XII. 15.), 26/2016. (XI. 24.), 6/2018. (II. 26.) önkormányzati rendeletével módosított egységes szerkezetbe foglalt

 

4/2010. (II. 19.) 2 önkormányzati rendelete

 

A mezőőri szolgálatról.

 

3 Monor Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

(1) Monor Városi Önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek - ide nem értve az erdőt, a halastavat - illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével és működtetésével gondoskodik.

 

(2) Az önkormányzat a mezei őrszolgálatot 2 fő mezőőr alkalmazásával hozza létre.

 

2. §4

 

3. §5

 

4. §6

 

4/A. §7

 

5. §8

 

6. §9

 

7. §10

 

  1. 11, 12 A mezőőri járulék megállapítása a fizetésre kötelezett tulajdonos/használó, jelen rendelet 2. számú mellékletét képező bevallása - ennek hiányában az ingatlan-nyilvántartás adatai és a mezőőrök helyszíni felmérése alapján - kivetéssel történik.

 

  1. 13 Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv., valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadóak.

8. §

 

  1. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. március 1-től kell alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

  1. A jelen Rendelet hatálybalépésével a Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a mezei őrszolgálatról szóló, 8/1999. (II. 19.) számú rendelete hatályát veszti.

 

Monor, 2010. február 11.

 

 

Pogácsás Tibor Sándorné Urbán Hajnalka
polgármester jegyző

 

 


 

1 Módosította a 36/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 1.§. (1) bekezdése. Hatályos: 2012. szeptember 27-től.

2 Módosította a 36/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 1.§. (2)-(3) bekezdése. Hatályos: 2012. szeptember 27-től.

3 Módosította a 36/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos: 2012. szeptember 27-től

4 Hatályon kívül helyezte a 6/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. február 27-től.

5 Hatályon kívül helyezte a 6/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. február 27-től.

6 Hatályon kívül helyezte a 6/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. február 27-től.

7 Hatályon kívül helyezte a 6/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. február 27-től.

8 Hatályon kívül helyezte a 6/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. február 27-től.

9 Hatályon kívül helyezte a 6/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. február 27-től.

10 Hatályon kívül helyezte a 6/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. február 27-től.

11 Módosította a 21/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. december 16-tól.

12 Módosította a 26/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. §. (9) bekezdése. Hatályos: 2016. november 25-től.

13 Megalkotta a 26/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. §. (10) bekezdése. Hatályos: 2016. november 25-től.