A középületek és közterületek fellobogózásáról

2016. április 6., szerda, 14:49

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

24/2006. (IX. 30.), 30/2010. (XI. 17.), 3/2012. (I. 25.), 25/2012. (V. 23.), 15/2015. (X. 5.) számú rendeletével módosított egységes szerkezetbe foglalt

 

29/2000. (XII. 22.) számú rendelete

 

A középületek és közterületek fellobogózásáról

 

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1995. évi LXXXIII. tv-ben, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 132/2000. (VII. 14.) sz. Korm. rendeletben kapott felhatalmazásra alapozva a középületek és közterületek fellobogózásának egyes kérdéseit az alábbiakban szabályozza:

 

1.§

 

E rendelet személyi és területi hatálya kiterjed a helyi önkormányzat választott testületére, a közigazgatási feladatokat ellátó szerveire, továbbá az állam, illetve a helyi önkormányzat által –a város közigazgatási területén belül fenntartott közfeladatokat ellátó intézményekre, a civil szervezetekre, magánszemélyekre.

 

2.§

 

(1) [1] A Magyarország lobogóját (továbbiakban: zászló) a nemzethez tartozás kinyilvánítása céljából, a nemzeti jelképeket megillető tisztelettel lehet használni.

 

(2) [2] A háromszínű zászlót a Magyarország címerével, vagy a nélkül is lehet használni. Megengedett a történelmileg kialakult formák (pl.: pajzstakaró) szerinti használat is.

 

(3)   A zászló lehetőleg az MSZ 1361-1988. szabványnak feleljen meg, méreteire és kötelező tartozékaira a 132/2000. (VII. 14.) sz. Korm. rendelet mellékletében foglaltak az irányadók.

 

(4)   A zászlót rendszeresen, de legalább 3 havonként kell tisztítani.

 

(5)   A zászlót évente kell cserélni.

 

3.§

 

(1) [3] A Magyarország nemzeti jelképeinek használatát a bíróság, az ügyészség, a rendvédelmi szervek, és a közigazgatási feladatot ellátó szervek, ezek hivatalai, vagy képviseletük részére a tevékenységi körük szerinti illetékes miniszter határozza meg.

 

(2)   Azokon a középületeken, illetve középületek előtt, amelyek közigazgatási, illetve közfeladatokat látnak el, a zászlót állandó jelleggel kötelező kitűzni, vagy felvonni.

 

(3)   A magánszemélyek, civil szervezetek a zászlót főként a nemzeti ünnepeken és az ezekhez kapcsolódó egyéb társadalmi, politikai, gazdasági, tudományos, stb. rendezvényeken, nemzeti jellegű más megemlékezéseken, méltó módon, korlátozás nélkül használhatják.

 

4.§

 

(1)[4], [5]      A város közigazgatási területén belül nemzeti ünnepeken, továbbá az Országgyűlés, Kormány, más nemzet felsőbb szintű küldöttsége idelátogatásakor kötelező fellobogózni a Kossuth Lajos utcának, az Ady Endre utca és József Attila utcával határos (közrefogott) szakaszát, továbbá igény szerint az Ady Endre utcának a Kossuth Lajos utca és a sorompóval határos (közrefogott) szakaszát.

 

(2)   [6] A város zászlójával együtt ki kell függeszteni az Európai Unió zászlaját, az állami zászlót a Kossuth Lajos utca felett e célra rendszeresített zsinórzaton.

 

(3)   Az 1848-49. évi Forradalom és Szabadságharc évfordulóján (március 15-én), illetve az Aradi Vértanuk emléknapján (október 6-án) kötelező a Kossuth-szobor, illetve az Eskü-emlékmű fellobogózása.

 

5.§

 

(1)   E rendelet szabályainak érvényesülését az önkormányzat a közterület-felügyelőkkel ellenőrizteti.

 

(2)[7], [8]     

 

6.§

 

Jelen önkormányzati rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről –a helyben szokásos módon- az önkormányzat jegyzője gondoskodik.

 

Monor, 2000. december 14.

 

     Pogácsás Tibor sk.         Sándorné Urbán Hajnalka sk.

          polgármester                                 jegyző

 

 

[1] Módosította a 3/2012. (I. 25.) számú rendelet 4.§. Hatályos: 2012. január 25.

[2] Módosította a 3/2012. (I. 25.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2012. január 25.

[3] Módosította a 3/2012. (I. 25.) számú rendelet 6.§. Hatályos: 2012. január 25.

[4] Módosította a 24/2006. (IX. 30.) számú rendelet 11.§. Hatályos: 2006. október 1-től.

[5] Módosította a 3/2012. (I. 25.) számú rendelet 4.§. Hatályos: 2012. január 25.

[6] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[7]Módosította a 30/2010. (XI. 17.) számú rendelet 7.§. Hatályos: 2010. november 17.

[8] Hatályon kívül helyezte a 25/2012. (V. 23.) Önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdés d.) pontja. Hatályos: 2012. május 24.