A Környezetvédelmi Alapról

2016. március 22., kedd, 15:33

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

a 24/2006. (IX. 30.), 29/2010. (XI. 17.), 1/2013. (I. 29.), 15/2015. (X. 5.), 17/2015. (X. 22.) számú rendeletével módosított, egységes szerkezetbe foglalt

 

3/1996. (I. 18.) számú rendelete

A Környezetvédelmi Alapról

 

[1]Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a Környezetvédelmi Alapról és annak kezeléséről az alábbi rendeletet alkotja.

 

1.§

A rendelet célja

 

(1)   Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete környezetvédelmi feladatainak megoldása érdekében Környezetvédelmi Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre.

 

(2)   A rendelet célja, hogy meghatározza az Alap forrásait, felhasználási rendjét, illetve az egész gazdálkodási rendjét.

 

(3)   Az Alap megnevezése: Monor Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja.

 

2.§

Bevételi források

 

(1)   Az Alap bevételi forrásai a következők:

 

a.)   a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege.

b.)[2], [3]      A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által Monor város területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a, a vészhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével.

c.)    A környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része.

d.)   Monor Városi Önkormányzat bevételeiből –az éves költségvetési rendeletében meghatározott- környezetvédelmi célokra elkülönített összeg.

e.)[4]

f.)[5]

g.)   Az Alap lekötéséből származó kamatbevételek.

h.)   A települési környezet igénybevételével, terhelésével, szennyezésével kapcsolatos, de másik településen keletkező bevételek arányos része, az érvényes és kapcsolódó jogszabályok előírásai szerinti megosztásban.

i.)     Az állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, társaságok által az Alap részére történő befizetései.

j.)     Az Alapot növelő bármely egyéb bevétel.

 

(2)   Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni, más célra azok még ideiglenesen sem vonhatók el.

 

3.§

Az Alap felhasználása

 

(1)[6], [7]      Az Alap felhasználásáról –a polgármester javaslata alapján- a képviselő-testület Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményezését követően a képviselő-testület évente, a költségvetési rendelet, és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.

 

(2)[8]  Az Alapot Monor város közigazgatási területén a következő célokra lehet felhasználni:

 

a.)   a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása érdekében,

b.)   az emberi egészség védelmére, az életminőség javítására,

c.)    a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására,

d.)   felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi megőrzésére,

e.)   a környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok megvételére,

 

f.)    a környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésére,

 

g.)   a környezetvédelmi felmérések, tervek és tanulmányok elkészítésére.

 

(3)   Az alapba befolyt összeget, amely az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem kerül felhasználásra, lekötött betétként kell kezelni.

 

4.§

Az Alap kezelése

 

(1)[9], [10]     Az Alap felhasználásáról szóló képviselő-testületi döntések végrehajtását a testület Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága ellenőrzi.

 

(2)   Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért –az önkormányzat Pénzügyi Irodáján keresztül- a polgármester a felelős.

 

(3)[11], [12]   A jegyző –a Pénzügyi Iroda, valamint a Műszaki és Városfejlesztési Iroda közreműködésével- tájékoztatja a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot, illetve a képviselő-testületet a befolyt, illetve felhasználásra került összegekről. Ez a tájékoztatás kötelező a 3.§ (1) bekezdésében meghatározott döntéshozatal előtt.

 

(4)[13] Az Alap pénzeszközeit – a befolyó összegeket és kifizetéseket - az Önkormányzat főszámlájától elkülönítetten kell kezelni.

 

5.§

Hatálybalépés

 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző intézkedik.

 

Monor, 1996. január 18.

 

       Dr. Dudás Jenő sk.  Dr. Szekeres Sándor sk.

             polgármester                        jegyző

 

 

[1] Módosította az 1/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2013. január 29.

[2] Módosította a 24/2006. (IX. 30.) számú rendelet 5.§ (1) bekezdés. Hatályos: 2006. október 1-től.

[3] Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

[4] Hatályon kívül helyezte a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

[5] Hatályon kívül helyezte a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

[6] Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 4.§.(1) bekezdés. Hatályos: 2010. november 17.

[7] Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

[8] Módosította a 24/2006. (IX. 30.) számú rendelet 4.§ (2) bekezdés. Hatályos: 2006. október 1-től.

[9] Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 4.§.(2) bekezdés. Hatályos: 2010. november 17.

[10] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[11] Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 4.§.(3) bekezdés. Hatályos: 2010. november 17.

[12] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[13] Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.