A helyi adókról

2016. április 6., szerda, 14:43

MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

31/2006. (XII. 30.), 25/2007. (XII. 03.), 35/2011. (XII. 21.), 3/2012. (I. 25.), 1/2013. (I. 29.), 36/2013. (XII. 20.), 11/2014. (III. 17.), 30/2014. (XII. 15.), 19/2015. (XI. 24.), 22/2015. (XII. 15.), 11/2016. (V. 19.), 27/2016. (XI. 24.), 3/2018. (I. 26.), 27/2018. (XI. 19.), 18/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt,

 

27/2002. SZÁMÚ RENDELETE

A helyi adókról

 

1, 2, 3, 4 BEVEZETŐ RÉSZ

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazása, figyelemmel a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

I. fejezet

Általános rendelkezések

1.§

 

5Az önkormányzat képviselő testülete a Htv. felhatalmazása és rendelkezései szerint helyi adókat vezet be. A törvényben megfogalmazott adó megállapításának joga alapján az adófizetési kötelezettség az e rendeletben leirt adóalanyokra, és adótárgyakra vonatkozik.

A helyi adók az önkormányzat önálló gazdálkodásának feltételeit a helyi közszolgáltatások biztosítását teszik lehetővé.

 

2.§

 

(1) E rendelet alkalmazásában adóalany:

a.) a magánszemély

b.) 6, 7 a jogi személy, a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése, egyéb szervezet.,

c.) 8 a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.

 

(2)9, 10, 11, 12, 13, 14 Adómentes az (1) bekezdés b.) és c.) pontjában felsorolt adóalanyok közül az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíj pénztár, és - kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában – a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. E mentesség az építményadó vonatkozásában azon épület, épületrész után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként vagy a magyar állam tulajdonában álló ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottjaként - bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ. A feltételek meglétéről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig - írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak, adatbejelentésnek minősül.

 

(3) 15 Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó.

 

3. §

 

(1) Adókötelezettség Monor Város Önkormányzatának illetékességi területén a következőkre terjed ki:

a.) a nem lakás céljára szolgáló építményekre

b.) nem állandó lakosként való tartózkodásra

c.) az állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett

vállalkozási tevékenységre.

(továbbiakban: iparűzési tevékenység)

4. §

 

(1) A helyi adó kizárólag az önkormányzat bevételét képezi, az nem vonható el.

 

(2) Az önkormányzat a beszedett adó összegéről évenként köteles a költségvetési beszámoló részeként a település lakosságát tájékoztatni.

 

II. fejezet

Építményadó (nem lakás céljára szolgáló építmények adója)

5. §

Adókötelezettség

 

(1) 16Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény) – kivéve 7. § (1) bekezdésében meghatározottak-.

 

(2) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

 

(3) 17Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.

 

6. §

Az adó alanya

 

(1) Az adó alanya (2.§) az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa: több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.(A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).

 

(2) 18 Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

 

(3)19 Társasház, - garázs és – üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

 

(4)20 A reklámhordozó utáni adó alanya az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa.

 

7.§

Adómentesség, adókedvezmény

 

(1) 21A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13. § és 13. /A. § -aiban foglaltakon felül, mentes az adó alól:

a.) 22, 23, 24, 25 Monor Város illetékességi területén a Váci Mihály u.-Csokonai Vitéz Mihály u.- Bereki dűlő - Furmint sor - Bianka sor - Mézesfehér dűlő – Szent Orbán tér - Strázsahegyi dűlő - Szürkebarát dűlő - Merlot dűlő - Mendei u. - Téglaházi dűlő – közigazgatási egységeken található címeken, illetve az ezen közigazgatási egységek, valamint a jelenlegi belterületi határ által határolt területen levő külterületi (tulajdoni lap szerint: zártkerti) ingatlanok közül, kérelemre – a feltételek fennálltáig - az, amely építményt adózó életvitelszerű ott tartózkodás céljából használja.

b.) 26, 27 a lakás.

c.) 28

d.) 29az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növény-termesztéshez kapcsolódó tárolóépítmény, feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

e.) a gépkocsitároló

f.) a bor tárolására szolgáló pincék elé telepített pincekamra (présház) helyiségre pincénként 20 m2-es hasznos alapterület

g.) rendszeres szállás kiadását szolgáló épületek és kiszolgáló építmények helyiségei.

 

(2) Az e.), f.) és g.) pont szerinti mentesség, illetve kedvezmény nem alkalmazható a vállalkozó üzleti célt szolgáló építményére.

 

8.§

Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése

 

(1) 30, 31, 32 Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását, vagy a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

 

(2) Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

 

(3) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

 

(4) 33 Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

 

(5)34 Reklámhordozó utáni adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg.

9.§

Adó alapja

 

(1) Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

 

(2)35 Reklámhordozó esetében az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete.

 

10.§

Adó mértéke

 

(1)36, 37 Az adó mértéke, ha

  1. az adótárgy alapja nem haladja meg a 100 m2-t: 0 - 100 m2-ig 600.- Ft/m2/adóév;

  2. az adótárgy alapja több mint 100 m2, de nem haladja meg az 500 m2-t: 60.000.- Ft/adóév és a 100 m2-t meghaladó része után 800.- Ft/m2/adóév

  3. az adótárgy alapja meghaladja az 500 m2-t: 380.000.- Ft/adóév és az 500 m2-t meghaladó része után 950.-Ft/m2/adóév.

 

(2)38 Az adó mértéke reklámhordozó esetében 0.-Ft/m2/adóév.

 

11.§

Bejelentés szabályai

 

(1)39 Adó alanyának az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell adatbejelentést tenni az e célra rendszeresített nyomtatványon.

 

12.§

Az adó megfizetése

 

Az építményadót az adózónak évi két egyenlő részletben, március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni.

 

III. fejezet

Idegenforgalmi adó

13.§

Adókötelezettség, az adó alanya

(1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

 

14.§

Az adómentesség

 

(1) 40, 41 Adókötelezettségtől mentes a 1990. évi C törvény 31.§-ban leírtak szerinti magánszemély.

 

15.§

Adó alapja

 

(1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

 

16.§

Az adó mértéke

 

(1) Az adó mértéke személyenként és vendég-éjszakánként 300 Ft.

 

17.§

Az adó beszedésére kötelezett

 

(1) 42 Az adó beszedésére kötelezett:

a.) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,

b.) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott – tartózkodás utolsó napján.

 

(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

 

(3) Az adó befizetése

a.) az adó beszedésére kötelezett a beszedett idegenforgalmi adót, a beszedést követő hónap 15. napjáig köteles az önkormányzatnak megfizetni.

 

IV. fejezet

Iparűzési adó

18.§

Adókötelezettség, az adó alanya

 

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

 

(2) 43, 44Az adó alanya a vállalkozó

 

(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség,- illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

 

18/A. §45

Adókötelezettségtől mentes a Monor Város területén ellátási kötelezettséggel bíró, Monor Város Önkormányzatával megbízási szerződésben álló, az 1990. évi C. törvény 52. § 23. pontjában meghatározott alapfokú egészségügyi szolgáltatók, a törvény e pontjában meghatározott finanszírozási szerződés szerinti éves árbevétele vonatkozásában, amennyiben a megelőző adóévben, e jogszabályhely által meghatározott feltételeknek megfelelnek. A feltételek fennállásáról minden évben nyilatkozattételre kötelesek az alapfokú egészségügyi szolgáltatók.

 

19.§

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység

 

  1. A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

 

(2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

 

a)46 építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot,,

 

b)47, 48 bármely – az a.) pontba nem sorolható – tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

 

c.)49, 50

 

(3) 51, 52 Ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg a természeti erőforrás feltárásának, kutatásának időtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy előreláthatóan meghaladja, akkor e tevékenységek végzésének helye a tevékenység-végzés megkezdésének napjától telephelynek minősül, a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie. Amennyiben a vállalkozó az önkormányzat illetékességi területén folytatott ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége után az adóévre már fizetett adót, akkor azt – eltérően a Htv. 40/A. § (1) bekezdés a) pontjában és 40/A. § (2) bekezdésben foglaltaktól – az adott önkormányzat illetékességi területén végzett adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adóból vonhatja le. Amennyiben a vállalkozó előzetes bejelentésétől eltérően a tevékenység-végzés napjai alapján a vállalkozónak az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettsége áll fenn, akkor arról legkésőbb az adóévet követő év január 15. napjáig köteles bevallást benyújtani, s a bevallás benyújtásával egyidejűleg az adót az ideiglenes tevékenység után egyébként fizetendő adó eredeti esedékességétől számított késedelmi pótlékkal növelten megfizetni.

 

20.§

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

 

(1) 53 Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszűntetésének napjával szűnik meg.

 

(2) 54 Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adókötelezettség időtartama a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja.

 

 

21.§

Az adó alapja

 

(1)55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes - a Htv. 39.§ (4)-(8) bekezdésében meghatározottak szerint számított - összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. E bekezdés szerinti nettó árbevétel csökkentő összeggel a vállalkozó a Htv. 39.§ (4) bek. szerint csökkentheti a nettó árbevételét. Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik.

 

(2) 62, 63 Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - a vállalkozónak kell az Htv. 3. számú mellékletben meghatározottak szerint megosztania.

 

(3) 64 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számit.

 

(4)65, 66, 67 Az adóalap megállapítása a Htv. 39.§ (1)-(4) bekezdése szerint a Htv. 39.§ (5)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével történik.

 

(5)68 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az átalányadózó magánszemély, valamint az a vállalkozó, akinek nettó árbevétele adóévben - 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással számítva időarányosan - nem haladta meg a 8 millió forintot, adóalapját a Htv. 39/A.§ szerint is megállapíthatja.

 

(6)69 Az egyszerűsített vállalkozói adó, a kisvállalati adó és a kisadózó vállalkozások tételes adója alá tartozó vállalkozó az adóalapját az (1) és (5) bekezdésétől eltérően a Htv. 39/B.§ szerint is megállapíthatja.

 

21/A. §70, 71

 

22.§

Az adó mértéke

 

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a.

 

(2)72, 73 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000.- Ft.

 

(3) 74, 75, 76 Az adóévre fizetendő adó a Htv. 40/A.§ szerint csökkenthető.


 

(4) 77, 78


 

 

23.§

Adóelőleg megállapítása adó megfizetése

 

(1) 79 A vállalkozó a helyi iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni az 1990. évi C. törvény 41.§-a szerint.

 

(2) 80 Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani:

a) az elő társaságnak,

b) 81 az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az első adóelőlegfizetési időszakra,,

c) az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továbbá

d) arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.

 

(3) A vállalkozó adóelőleget félévi részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig fizet. A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges különbözetét az adóévet követő év május 31-ig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

 

(4)82 A vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie. Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napján kell megfizetni.

 

VI. fejezet

Értelmező rendelkezések

8324.§84

 

85, 86, 87 (1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Art., az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.), és a Htv. az irányadó.

A rendelet alkalmazásában az értelmező rendelkezéseket az 1990. évi C törvény 52.§ szerint kell figyelembe venni.

 

(2)88

 

VII. fejezet

Hatálybalépés

8925.§

 

E rendelet 2003. január 1.- én lép hatályba. 2003. január 1.-től hatályát veszti a Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/1994. sz., 30/1999. sz., 31/1999. sz. rendelete. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

25/A. §90, 91

 

 

 

Monor, 2003. december 12.

Pogácsás Tibor sk. Sándorné Urbán Hajnalka sk.
polgármester jegyző

 

  1. 92, 93számú melléklet a helyi adókról szóló 27/2002. önkormányzati rendelethez

  2. 94sz. melléklet

 

Egységes szerkezetbe foglalta:

 

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

Monor, 2019. november 21.

 

1 Megállapította a 35/2011. (XII. 21.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2012. január 1-től.

2 Módosította a 3/2012. (I. 25.) számú rendelet 9.§. Hatályos: 2012. január 25.

3 Módosította az 1/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos: 2013. január 29-től.

4 Módosította a 36/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2014. január 1-től.

5 Módosította a 36/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2014. január 1-től.

6 Módosította a 35/2011. (XII. 21.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2012. január 1-től.

7 Módosította a 19/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2015. november 25-től.

8 Módosította a 35/2011. (XII. 21.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2012. január 1-től.

9 Módosította a 31/2006. (XII. 30.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2007. január 1.

10 Módosította a 35/2011. (XII. 21.) számú rendelet 4.§. Hatályos: 2012. január 1-től.

11 Módosította a 36/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2014. január 1-től.

12 Módosította a 27/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. január 1-től.

13 Módosította a 27/2018. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. november 20-tól.

14 Módosította a 18/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2019. november 22-től.

15 Módosította a 35/2011. (XII. 21.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2012. január 1-től.

16 Módosította a 19/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2015. november 25-től.

17 Megalkotta a 3/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. január 27-től.

18 Módosította a 35/2011. (XII. 21.) számú rendelet 6.§. Hatályos: 2012. január 1-től.

19 Módosította a 31/2006. (XII. 30.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2007. január 1.

20 Megalkotta a 3/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2018. január 27-től.

21 Módosította a 19/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2015. november 25-től.

22 Törölte a 35/2011. (XII. 21.) számú rendelet 7.§. Hatályos: 2012. január 1-től.

23 Módosította a 11/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2014. március 18-tól, rendelkezései 2014. január 1-től alkalmazandóak.

24 Módosította a 19/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2015. november 25-től.

25 Módosította a 11/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. május 20-tól, rendelkezései 2014. január 1-től alkalmazandóak.

26 Törölte a 35/2011. (XII. 21.) számú rendelet 7.§. Hatályos: 2012. január 1-től.

27 Megalkotta a 19/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2015. november 25-től.

28 Törölte a 35/2011. (XII. 21.) számú rendelet 7.§. Hatályos: 2012. január 1-től.

29 Módosította a 36/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2014. január 1-től.

30 Módosította a 35/2011. (XII. 21.) számú rendelet 8.§. Hatályos: 2012. január 1-től.

31 Módosította a 27/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. január 1-től.

32 Megalkotta a 3/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2018. január 27-től.

33 Módosította a 35/2011. (XII. 21.) számú rendelet 9.§. Hatályos: 2012. január 1-től.

34 Megalkotta a 3/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2018. január 27-től.

35 Megalkotta a 3/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2018. január 27-től.

36 Módosította a 25/2007. (XII. 03.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2008. január 1.

37 Módosította a 35/2011. (XII. 21.) számú rendelet 10.§. Hatályos: 2012. január 1-től.

38 Megalkotta a 3/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2018. január 27-től.

39 Módosította a 3/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2018. január 27-től.

40 Módosította a 19/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2016. január 1-től.

41 Módosította a 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. január 1-tő.

42 Módosította a 35/2011. (XII. 21.) számú rendelet 11.§. Hatályos: 2012. január 1-től.

43 Módosította a 19/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2015. november 25-től.

44 Módosította a 27/2018. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2019. november 20-tól.

45 Megalkotta a 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. január 1-től.

46 Módosította a 36/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2014. január 1-től.

47 Módosította a 31/2006. (XII. 30.) számú rendelet 4.§. Hatályos: 2007. január 1.

48 Módosította a 35/2011. (XII. 21.) számú rendelet 14.§. Hatályos: 2012. január 1-től.

49 Kiegészítette a 31/2006. (XII. 30.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2007. január 1.

50 Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2015. november 25-től.

51 Megállapította a 35/2011. (XII. 21.) számú rendelet 15.§. Hatályos: 2012. január 1-től.

52 Módosította a 36/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2014. január 1-től.

53 Módosította a 35/2011. (XII. 21.) számú rendelet 16.§. Hatályos: 2012. január 1-től.

54 Módosította a 36/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2014. január 1-től.

55 Módosította a 31/2006. (XII. 30.) számú rendelet 6.§. Hatályos: 2007. január 1.

56 Módosította a 35/2011. (XII. 21.) számú rendelet 12.§. Hatályos: 2012. január 1-től.

57 Módosította a 35/2011. (XII. 21.) számú rendelet 17.§. Hatályos: 2012. január 1-től.

58 Módosította a 36/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2014. január 1-től.

59 Módosította a 30/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2014. december 16-tól.

60 Módosította a 27/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2017. január 1-től.

61 Módosította a 27/2018. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2018. november 20-tól.

62 Módosította a 35/2011. (XII. 21.) számú rendelet 13.§. Hatályos: 2012. január 1-től.

63 Módosította a 36/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2014. január 1-től.

64 Módosította a 35/2011. (XII. 21.) számú rendelet 18.§. Hatályos: 2012. január 1-től.

65 Módosította a 36/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos: 2014. január 1-től.

66 Módosította a 30/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2014. december 16-tól.

67 Módosította a 27/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2017. január 1-től.

68 Megalkotta a 36/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos: 2014. január 1-től.

69 Megalkotta a 36/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos: 2014. január 1-től.

70 Megalkotta a 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. január 1-től.

71 Hatályon kívül helyezte a 27/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos: 2017. január 1-től.

72 Módosította a 31/2006. (XII. 30.) számú rendelet 7.§. Hatályos: 2007. január 1.

73 Módosította a 35/2011. (XII. 21.) számú rendelet 19.§. Hatályos: 2012. január 1-től.

74 Hatályon kívül helyezte a 31/2006. (XII. 30.) számú rendelet 7.§. Hatályos: 2007. január 1.

75 Megállapította a 35/2011. (XII. 21.) számú rendelet 20.§. Hatályos: 2012. január 1-től.

76 Módosította a 36/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 13. §. Hatályos: 2014. január 1-től.

77 Kiegészítette a 35/2011. (XII. 21.) számú rendelet 21.§. Hatályos: 2012. január 1-től.

78 Hatályon kívül helyezte a 36/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 14. §. Hatályos: 2014. január 1-től.

79 Módosította a 35/2011. (XII. 21.) számú rendelet 22.§. Hatályos: 2012. január 1-től.

80 Módosította a 35/2011. (XII. 21.) számú rendelet 23.§. Hatályos: 2012. január 1-től.

81 Módosította a 36/2013. (XII. 20. ) önkormányzati rendelet 15. §. Hatályos: 2014. január 1-től.

82 Módosította a 31/2006. (XII. 30.) számú rendelet 9.§. Hatályos: 2007. január 1.

83 Módosította a 36/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 16. §. Hatályos: 2014. január 1-től.

84 Módosította a 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2016. január 1-től.

85 Módosította a 31/2006. (XII. 30.) számú rendelet 10.§. Hatályos: 2007. január 1.

86 Módosította a 36/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 16. §. Hatályos: 2014. január 1-től.

87 Módosította a 3/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2018. január 27-től.

88 Hatályon kívül helyezte a 27/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos: 2017. január 1-től.

89 Módosította a 36/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 17. §. Hatályos: 2014. január 1-től.

90 Megalkotta a 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2016. január 1-től.

91 Hatályon kívül helyezte a 27/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos: 2017. január 1-től.

92 Megalkotta a 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2016. január 1-től.

93 Hatályon kívül helyezte a 27/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos: 2017. január 1-től.

94 Hatályon kívül helyezte a 27/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos: 2017. január 1-től.