Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2020. (VII. 20.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2020. július 20., hétfő, 15:54

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

16/2020. (VII. 20.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (III. 3.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

A 4/2020. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2020. évi költségvetésének

 

 • költségvetési kiadási összegét

  6.742.821.258,- Ft-ban

  költségvetési bevételi összegét

  4.352.149.041,- Ft-ban

  költségvetési egyenlegét

  --2.390.672.217,- Ft-ban

  • ebből: működési költségvetési hiány

  -925.568.759,- Ft-ban

  felhalmozási költségvetési hiányt

  -1.465.103.458,- Ft-ban

állapítja meg.

A -2.390.672.217,- forint költségvetési hiányt belső finanszírozásként

- a 2019.évi maradvány 2.160.934.447,- forint (-53.681.254.-ÁHT-on belüli megelőleg. visszafiz.) igénybe vételével, valamint

- belföldi értékpapírok 283.419.024,- forint bevételeiből

biztosítja.

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2020. évi költségvetésének

 • finanszírozási kiadási összegét

  53.681.254,- Ft-ban

  finanszírozási bevételi összegét

  2.444.353.471,- Ft-ban

  finanszírozási egyenlegét

  2.390.672.217,- Ft-ban

  • ebből: működési finanszírozási többlet

  816.507.496,- Ft-ban

  felhalmozási finanszírozási többlet

  1.574.164.721,- Ft-ban

állapítja meg.

(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

 

Adatok forintban

 1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 451 491 590

1 451 491 590

115 889 258

1 567 380 848

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

318 224 776

318 224 776

1 523 340 930

1 841 565 706

1.3

Közhatalmi bevételek

771 700 000

716 700 000

0

716 700 000

1.4

Működési bevételek

214 598 112

220 598 112

4 904 375

225 502 487

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

1 000 000

1 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

2 756 014 478

2 707 014 478

1 645 134 563

4 352 149 041

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

283 419 024

283 419 024

0

283 419 024

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 770 794 844

1 770 794 844

390 139 603

2 160 934 447

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 158 965 788

1 153 965 788

9 736 951

1 163 702 739

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

- Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-1 158 965 788

-1 153 965 788

-9 736 951

-1 163 702 739

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

2 054 213 868

2 054 213 868

390 139 603

2 444 353 471

 

 1. Bevételek mindösszesen:

4 810 228 346

4 761 228 346

2 035 274 166

6 796 502 512

 

Adatok forintban

 1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

3 033 457 988

2 986 957 988

520 224 211

3 507 182 199

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 023 710 017

1 023 710 017

42 349 311

1 066 059 328

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

203 256 729

203 256 729

3 813 888

207 070 617

2.1.1.3

Dologi kiadások

1 000 976 692

1 005 876 692

296 018 278

1 301 894 970

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

37 620

27 064 620

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

778 487 550

727 087 550

178 005 114

905 092 664

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 776 770 358

1 774 270 358

1 461 368 701

3 235 639 059

2.1.2.1

Beruházások

1 291 847 804

1 289 347 804

7 627 685

1 296 975 489

2.1.2.2

Felújítás

484 922 554

484 922 554

1 453 741 016

1 938 663 570

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások össz.:

4 810 228 346

4 761 228 346

1 981 592 912

6 742 821 258

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.3

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.

0

0

53 681 254

53 681 254

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 158 965 788

1 153 965 788

9 736 951

1 163 702 739

2.2.6

Pénzeszk.lek.bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

- Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-1 158 965 788

-1 153 965 788

-9 736 951

-1 163 702 739

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

53 681 254

53 681 254

 

 1. Kiadások mindösszesen:

4 810 228 346

4 761 228 346

2 035 274 166

6 796 502 512

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-2 054 213 868

-2 054 213 868

-336 458 349

-2 390 672 217

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

2 054 213 868

2 054 213 868

336 458 349

2 390 672 217

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

 

2. §

A 4/2020. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1 - 15. mellékletei helyébe jelen önkormányzati rendelet 1 – 15. mellékletei lépnek.

 

3. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2020. július 16.

 

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző