A 4/2019. (III. 20.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2019. március 20., szerda, 10:15

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

4/2019. (III. 20.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 4. számú módosításáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

A 10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2018. évi költségvetésének

költségvetési kiadási összegét                                      4.731.253.238,- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét                                     4.313.449.670,- Ft-ban

                          költségvetési egyenlegét                       -417.803.568,- Ft-ban

  • ebből: működési költségvetési hiányát:-36.528.856,- Ft-ban

felhalmozási költségvetési hiányát:           -381.274.712,- Ft-ban

állapítja meg.

A 417.803.568,- forint költségvetési hiányt és a 46.000.555,- forint működési finanszírozási hiányt

- belső finanszírozásként 463.804.123,- forint 2017.évi maradvány igénybe vételével biztosítja.

 

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2018. évi költségvetésének

finanszírozási kiadását                                                  3.343.935.183,- Ft-ban

finanszírozási bevételét                                                 3.761.738.751,- Ft-ban

                          finanszírozási egyenlegét                       417.803.568,- Ft-ban

  •  

felhalmozási finanszírozási többletet:         463.804.123.- Ft-ban

állapítja meg.

 

(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

  • B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

/ezer forintban/

Eredeti előirányzat

Utolsó módosított előirányzat

Változás 4

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 368 611

1 368 610 371

1 495 590 659

33 252 803

1 528 843 462

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

204 893

204 893 099

497 183 252

685 998

497 869 250

1.3

Közhatalmi bevételek

535 901

535 901 000

538 577 360

68 874 067

607 451 427

1.4

Működési bevételek

169 082

169 081 592

490 247 768

29 920 867

520 168 635

1.5

Felhalmozási bevételek

36 200

36 200 000

1 134 152 500

21 209 000

1 155 361 500

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000

1 000 000

4 000 000

-254 604

3 745 396

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

10 000

10 000

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

2 315 687

2 315 686 062

4 159 751 539

153 698 131

4 313 449 670

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

305 435

305 435 000

463 804 123

0

463 804 123

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

3 934 628

0

3 934 628

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

947 292

947 291 701

968 174 756

25 619 442

993 794 198

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

3 294 000 000

0

3 294 000 000

 

 - Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-947 292

-947 291 701

-968 174 756

-25 619 442

-993 794 198

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

305 435

305 435 000

3 761 738 751

0

3 761 738 751

 

  • Bevételek mindösszesen:

2 621 122

2 621 121 062

7 921 490 290

153 698 131

8 075 188 421

 

 

Adatok forintban

  • K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

/ezer forintban/

Eredeti előirányzat

Utolsó módosított előirányzat

Változás 4

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

2 491 417

2 491 416 943

3 943 140 821

-130 250 343

3 812 890 478

2.1.1.1

Személyi juttatások

808 772

808 770 348

898 190 565

50 352 075

948 542 640

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

161 544

161 544 086

175 666 317

9 173 388

184 839 705

2.1.1.3

Dologi  kiadások

459 986

459 987 580

803 356 961

29 557 836

832 914 797

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027

27 027 000

30 933 258

3 174 000

34 107 258

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 034 088

1 034 087 929

2 034 993 720

-222 507 642

1 812 486 078

2.1.2

Felhalmozási kiadások

129 705

129 704 119

634 414 286

283 948 474

918 362 760

2.1.2.1

Beruházások

27 285

27 284 852

442 277 365

-93 952 651

348 324 714

2.1.2.2

Felújítás

102 420

102 419 267

161 605 526

375 934 125

537 539 651

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

30 531 395

1 967 000

32 498 395

 

II.2.1 Költségvetési kiadások össz.:

2 621 122

2 621 121 062

4 577 555 107

153 698 131

4 731 253 238

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

2.2.3

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.

0

0

49 935 183

0

49 935 183

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

947 292

947 291 701

968 174 756

25 619 442

993 794 198

2.2.6

Pénzeszk.lek.bankbetétként elhelyezése

0

0

3 294 000 000

0

3 294 000 000

 

 - Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-947 292

-947 291 701

-968 174 756

-25 619 442

-993 794 198

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

3 343 935 183

0

3 343 935 183

 

  • Kiadások mindösszesen:

2 621 122

2 621 121 062

7 921 490 290

153 698 131

8 075 188 421

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-305 435

-305 435 000

-417 803 568

0

-417 803 568

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

305 435

305 435 000

417 803 568

0

417 803 568

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

0

 

 „

 

2. §

A 10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 1 - 15. mellékletei helyébe jelen önkormányzati rendelet 1-15. mellékletei lépnek.

 

3.    §

(1)   E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2019. március 14.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző