HIRDETMÉNY - ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

2019. február 22., péntek, 09:41

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020. nevelési évre az

 

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

JELENTKEZÉSE

 

Monor városában

a következő időpontokban történik:

 

2019. április 23. 8 órától 18 óráig

2019. április 24. 13 órától 18 óráig

2019. április 25. 8 órától 12 óráig

 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1-je és 2020. február 29. töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

 

A nevelési év első napja 2019. szeptember 1., utolsó napja 2020. augusztus 31.

 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az alapító okiratuk szerint az alábbi óvodák nevelhetnek:

 

 1. Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth L. u. 39.; tel.: 06-29-410-739) - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: enyhe fokban mozgássérültek, vagy enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

 2. Monori Tesz-Vesz Óvoda (2200 Monor, Katona J. u. 26.; tel.: 06-29-413-414) - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy beszédfogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

 3. Monori Napsugár Óvoda (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.; tel.: 06-29-413-228) - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy beszédfogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

 4. Monori Petőfi Óvoda (2200 Monor, Petőfi S. u. 29.; tel.: 06-29-411-244) - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján beszédfogyatékosak, vagy enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

 5. Monori Szivárvány Óvoda (2200 Monor, Toldi u. 5.; tel.: 06-29-410-885) - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek, vagy beszédfogyatékosok.

 

 

Monor Város Önkormányzatának alapító okirat szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodája nincs.

 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya),
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya),
 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási könyvét,
 • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,
 • amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint
 • amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van, és ezért kéri az adott óvodai körzetbe tartozó óvodába a felvételt, akkor a szülő(k) munkavégzés helyére vonatkozó munkáltatói igazolását, mely tartalmazza, hogy a szülő a munkahelyén a nevelési évben vesz-e igénybe fizetés nélküli szabadságot (pl. TGYÁS, GYED, GYES stb.), ha igen akkor mettől meddig.
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát.

 

 

Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig dönt a felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is.

 

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél. A jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.

 

Az egyes óvodák körzethatárait az óvodákban elhelyezett hirdetményben, valamint Monor város honlapján, a www.monor.hu oldalon tájékoztatásul közöljük.

 

Az a szülő, aki az nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozás időpontját megelőzően nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

 

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 39.) felvételi körzete:

 

1.

Abroncs sor

2.

Acsádi utca

3.

Acsádi köz

4.

Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz)

5.

Agyagos dűlő

6.

Akácos sor

7.

Alma sor

8.

Arany János utca

9.

Ászok sor

10.

Attila sor

11.

Babits Mihály utca

12.

Bacsó Béla utca

13.

Bajcsy-Zsilinszky utca páros oldala

14.

Bajza utca

15.

Balassi Bálin utca

16.

Batsányi János utca

17.

Beáta utca

18.

Bereki dűlő

19.

Berkitanya

20.

Bianka sor

21.

Bodza sor

22.

Burgundi sor

23.

Czuczor Gergely utca

24.

Csabagyöngye sor

25.

Csap sor

26.

Csokonai utca

27.

Csomoszló sor

28.

Daráló sor

29.

Deák Ferenc utca

30.

Diófa dűlő

31.

Donga sor

32.

Dugó sor

33.

Eperfa sor

34.

Eötvös József utca

35.

Ezerjó dűlő

36.

Favorit dűlő

37.

Fenyves sor

38.

Forrásdűlő

39.

Forrásszőlő

40.

Furmint sor

41.

Füleki utca

42.

Garam utca

43.

Garibaldi utca

44.

Hársfa sor

45.

Holdsugár utca

46.

Horoló sor

47.

Iglói utca

48.

Irsai Olivér dűlő

49.

Izabella sor

50.

Jókai utca

51.

Juhar sor

52.

Kadarka sor

53.

Kármentő sor

54.

Károlyi tanya

55.

Kassai utca

56.

Kékfrankos sor

57.

Kénlap sor

58.

Késmárk utca

59.

Kilátó sor

60.

Kinizsi köz

61.

Kinizsi Pál utca

62.

Kisfaludy utca (Deák Ferenc utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakasz)

63.

Klapka György utca

64.

Kocsis Irma sor

65.

Kossuth Lajos utca 2-től 76-ig, illetve 1-től 63-ig.

66.

Kölcsey utca

67.

Körte sor

68.

Köztársaság utca

69.

Kövidinka sor

70.

Krúdy Gyula utca

71.

Laposhegy

72.

Lehel utca

73.

Liliom utca (Munkácsy Mihály és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakasz)

74.

Locsodi út

75.

Lőcsei utca

76.

Luther tér

77.

Málna sor

78.

Mandula sor

79.

Mátra utca

80.

Meggy sor

81.

Mendei út

82.

Merlot dűlő

83.

Mézesfehér sor

84.

Mogyoró sor

85.

Muskotályos sor

86.

Munkácsy Mihály utca

87.

Napsugár utca

88.

Nemzetőr köz

89.

Nemzetőr utca

90.

Nyitrai utca

91.

Oportó dűlő

92.

Othelló sor

93.

Őszibarack sor

94.

Péteri út

95.

Pozsonyi lakótelep

96.

Pozsonyi utca

97.

Pince utca

98.

Piszke sor

99.

Prés sor

100.

Présház sor

101.

Ribizli sor

102.

Rizling dűlő

103.

Rózsafa sor

104.

Sárfehér sor

105.

Simon István utca

106.

Somogyi Béla utca

107.

Strázsa hegy

108.

Strázsahegyi út

109.

Székely Bertalan köz

110.

Székely Bertalan utca

111.

Szilhát utca

112.

Szilvás dűlő

113.

Szlanka dűlő

114.

Szürkebarát dűlő

115.

Tátra utca

116.

Téglaházi dűlő

117.

Tekerő dűlő

118.

Tetei dűlő

119.

Töltike sor

120.

Törköly sor

121.

Váci Mihály köz

122.

Váci Mihály utca

123.

Völgykút

124.

Vörösmarty Mihály utca

125.

Zalagyöngye sor

126.

Zólyom utca

127.

Zrínyi Miklós utca


 

Monori Petőfi Óvoda (2200 Monor, Petőfi Sándor utca 29.) felvételi körzete:

 

1.

Ady Endre utca páros oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz)

2.

Baross Gábor utca

3.

Damjanich utca

4.

Dózsa György utca (Ady Endre utca és a Kistói utca közötti szakasz)

5.

Esze Tamás utca

6.

Gera kert

7.

Hunyadi János utca

8.

Kiss Ernő utca

9.

Kossuth Lajos utca páratlan oldala (Ady Endre utca és a Kistói utca közötti szakasz)

Kossuth Lajos utca páros oldala (Deák Ferenc utca és Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakasza)

10.

Mártírok utca

11.

Mátyás király utca

12.

Móricz Zsigmond utca (Ady Endre utca és a Kistói utca közötti szakasz)

13.

Németh Ágoston utca

14.

Petőfi Sándor utca

15.

Széchenyi István utca

16.

Szent István park

17.

Virág utca

18.

Wesselényi Miklós utca

 


 

Monori Tesz-Vesz Óvoda (2200 Monor, Katona József utca 26.) felvételi körzete:

 

1.

Akona sor

2.

Alkotmány utca

3.

Árpád utca

4.

Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldala

5.

Bánffy Dezső utca

6.

Báthory István utca

7.

Batthyány Lajos utca

8.

Bem József

9.

Bercsényi Miklós utca

10.

Bocskai István utca

11.

Bogyó sor

12.

Bogyózó sor

13.

Cinka Panna utca

14.

Csanády György utca

15.

Dobó István utca

16.

Dózsa György utca (Kistói utca páros oldala felé eső szakasz)

17.

Dugonics András utca

18.

Fillér utca

19.

Fiumei utca

20.

Fokoló sor

21.

Forrás köz

22.

Forrás utca

23.

Földvári tanya

24.

Fráter György utca

25.

Fürt sor

26.

Füzes utca

27.

Gép utca

28.

Honvéd utca

29.

Inda sor

30.

Irányi utca

31.

Jósika utca

32.

József Attila utca

33.

Kancsó dűlő

34.

Kálvin tér

35.

Kapisztrán János utca

36.

Kas sor

37.

Katona József utca

38.

Kisfaludy utca (Bajcsy-Zsilinszki utca páratlan oldal felé eső szakasz)

39.

Kistói utca (Kossuth Lajos utca és a vasút közötti szakasz)

40.

Korsó dűlő

41.

Kossuth Lajos utca páros oldala (Bajcsy Zsilinszky utca páratlan odala felé eső szakasz)

Kossuth Lajos utca páratlan oldala (Kistói utca páros oldala felé eső szakasz)

42.

Köves sor

43.

Kutyahegy

44.

Liliom utca (Bajcsy-Zsilinszky utca és a Kapisztrán János utca közötti szakasz)

45.

Mádiszőlő

46.

Magócsi István utca

47.

Majori út

48.

Malomhegy utca

49.

Martinovics Ignác utca

50.

Mikes Kelemen utca

51.

Mikszáth Kálmán utca

52.

Móricz Zsigmond utca (Kistói utca és a Jósika utca közötti szakasz)

53.

Nagydiófa utca

54.

Palack sor

55.

Paplapos

56.

Paplapos köz

57.

Permetező sor

58.

Pfeiffer Izsák utca

59.

Piac tér

60.

Pilisi út

61.

Puttony sor

62.

Rákosi Jenő utca

63.

Scheirer tanya

64.

Stromfeld Aurél utca

65.

Sutyuló sor

66.

Szilágyi Dezső utca

67.

Szőlőhegy utca

68.

Tamási Áron utca

69.

Tompa Mihály utca

70.

Tőke sor

71.

Traktor utca

72.

Turner Ferenc utca

73.

Venyige sor

74.

Zöldmező utca

 

 


 

Monori Napsugár Óvoda (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.) felvételi körzete:

 

1.

Aradi utca

2.

Avar utca

3.

Bán dűlő

4.

Bartók Béla utca

5.

Békás tanya

6.

Beleki tanya

7.

Blaha Lujza utca

8.

Bródy Sándor utca

9.

Ceglédi út

10.

Csévi út

11.

Dettrich tanya

12.

Dura tanya

13.

Fónyad Dezső utca

14.

Gábor Áron utca

15.

Gém utca

16.

Halas utca

17.

Hegedűs Gyula utca

18.

Hegyessy tanya

19.

Kertész utca

20.

Kistemplom utca

21.

Kistói utca (4.sz főút és a vasút közötti szakasz)

22.

Kodály Zoltán utca

23.

Kolozsvári utca

24.

Kós Károly utca

25.

Mária utca

26.

Mező utca

27.

Nádas utca

28.

Ország út (Ady Endre utca páros oldala felé eső szakasz)

29.

Páskom utca

30.

Pósa Lajos utca

31.

Puskin utca

32.

Rekvényi telep

33.

Rét utca

34.

Szélmalom utca

35.

Tavas park

36.

Temesvári utca

37.

Tó utca

38.

Türr István utca

39.

Vasadi köz

40.

Vasadi út

41.

Veres Pálné utca

42.

Völgy utca

43.

Ybl Miklós utca

 

 


 

Monori Szivárvány Óvoda (2200 Monor, Toldi utca 5.) felvételi körzete:

 

1.

Ady Endre utca páros-páratlan oldala (4.sz. főút és a vasút közötti szakasz)

2.

Attila utca

3.

Brassó utca

4.

Erzsébet királyné utca

5.

Felső tanya

6.

Forgách utca

7.

Hernád köz

8.

Hosszúbereki utca

9.

Ipar utca

10.

Kálló Esperes utca

11.

Kazinczy Ferenc utca

12.

Liszt Ferenc utca

13.

Madách Imre utca

14.

Maros utca

15.

Munkás utca

16.

Murányi utca

17.

Rákóczi utca

18.

Szabó Ervin utca

19.

Szabó Ilonka utca

20.

Szatmár utca

21.

Táncsics Mihály utca

22.

Toldy Ferenc utca