A 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2019. február 27., szerda, 16:48

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

 1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

 

 1. §
 1. Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselőtestület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.

 

 1. E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.

 

Intézmények címei:

 

100. cím: Monor Város Önkormányzata

110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

            111. cím: Önkormányzat

            112. cím: Védőnői Szolgálat

            113. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal

130-160. cím: Önállóan működő költségvetési szervek

130. cím: Óvodák

            131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda

            132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda

            133. cím: Monori Petőfi Óvoda

134. cím: Monori Napsugár Óvoda

135. cím: Monori Szivárvány Óvoda

140. cím: Monori Bölcsőde

      150. cím: Monori Gondozási Központ

      160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

 

 1. E rendelet a bevételeket és a kiadásokat alcímenként a 3. § (3) bekezdésben részletezi.

 

A költségvetés bevételei és kiadásai

 1. §
 1. A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2018. évi költségvetésének

 

költségvetési kiadási összegét

3.749.743.461.- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét

2.213.218.942.- Ft-ban

költségvetési egyenlegét

-1.536.524.519.- Ft-ban

 • ebből: működési költségvetési hiány

-41.972.081.- Ft-ban

felhalmozási költségvetési hiányt

-1.494.552.438.- Ft-ban

állapítja meg.

 

A -1.536.524.519.- forint költségvetési hiányt

- belső finanszírozásként 1.536.524.519.- forint 2018. évi maradvány igénybe vételével biztosítja.

 

 1. A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2019. évi költségvetésének

 

finanszírozási kiadási összegét

0.- Ft-ban

finanszírozási bevételi összegét

1.536.524.519.- Ft-ban

finanszírozási egyenlegét

1.536.524.519.- Ft-ban

 • ebből: működési finanszírozási többlet

81.144.608.- Ft-ban

felhalmozási finanszírozási többlet

1.455.379.911.- Ft-ban

állapítja meg.

 

 1. Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

 1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 374 837 652

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

1.3

Közhatalmi bevételek

621 700 000

1.4

Működési bevételek

186 958 817

1.5

Felhalmozási bevételek

29 722 473

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 B 1 - 7

I.1.1 – 1.7.  Költségvetési bevételek összesen:

2 213 218 942

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 536 524 519

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 008 130 738

 

 - Intézmény finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 008 130 738

 B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 536 524 519

 

 1. Bevételek mindösszesen:

3 749 743 461

 

 

Adatok forintban

 1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

3 700 848 461

2.1.1.1

Személyi juttatások

852 076 453

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

175 162 148

2.1.1.3

Dologi  kiadások

495 942 824

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 150 640 036

2.1.1.5.1

Elvonások

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

159 820 977

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

451 901 000

2.1.1.5.6

Tartalékok

1 538 918 059

2.1.2

Felhalmozási kiadások

48 895 000

2.1.2.1

Beruházások

2 286 000

2.1.2.2

Felújítás

46 609 000

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre

0

 K 1 - 8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

3 749 743 461

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

2.2.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

2.2.4

Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása

1 008 130 738

 

 - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 008 130 738

K 9 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

 

 1. Kiadások mindösszesen:

3 749 743 461

 

Költségvetési bevételek és kiadok egyenlege:

-1 536 524 519

 

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:

1 536 524 519

 

Egyenlegek egyenlege:

0

 

 

 1. Az Önkormányzat bevételei
 1. §
 1. A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2019. évi bevételi főösszegek megbontását címenként az I./2. számú melléklet részletezi.

 

 1. A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) az I./3. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) bevételeit a I./8.1-8.2 számú melléklet foglalja magába.

 

 1. A 2019. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az I./3.2. számú melléklet tartalmazza.

 

 1. Az Önkormányzat kiadásai
 1. §
 1. A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2019. évi kiadási főösszegek megbontását címenként az I./2.-2.1 számú mellékletek részletezi.

 

 1. A kiadások közül az Önkormányzat kiadásait (alcímenként) az. I./4-6. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) kiadásait – és ezen belül kötelező – kiemelt előirányzatait 2019. évre vonatkozóan a I./8.1.-8.2. számú melléklet szerint állapítja meg.

 

 1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi felújítási és fejlesztési előirányzatait a I./4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

 1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2019. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a I./5. számú mellékletek szerint határozza meg.

 

 1. §

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2019. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az I./6. számú melléklet tartalmazza.

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a I./9. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2019. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a I./11. számú melléklet tartalmazza.

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2019. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a I./12. számú melléklet szerint valósul meg.

 

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása az I./13. és 14. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

 

 1. §

Monor Város Önkormányzat 2019. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a I./15. számú melléklet tartalmazza.

 

III.   A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

 1. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.

 

 1. §

A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

 

 1. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az I/6. számú mellékletben betervezett 3 millió Ft vis major keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

 

 1. §

A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.

 

 1. §

A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg, mely az önkormányzat költségvetési rendeletébe nem épül be.

 

 1. §

Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül – beleértve a létszám-előirányzatot is – kötelesek gazdálkodni.

 

 1. §
 1. Az önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a maradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 

 1. Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.

 

 1. §

A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése szerinti és a Kttv. 132. §-a szerinti 38.650.- forint illetményalapot a (6) bekezdésben adott felhatalmazás alapján Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetmény alapjáról szóló 28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendeletével 2019. évre 58.000.- forintban határozta meg.

A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében nincs, a felsőfokú végzettségű dolgozói esetében 10 % az illetménykiegészítés mértéke.

 1. §

Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról – szükség szerint aktualizálva – likviditási tervet kell készíteni.

 

 1. §
 1. Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján – külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

 

 1. A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

 

 1. §

Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

 

 1. §
 1. A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

 

 1. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

 

 1. Az (1) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

 

 1. §
 1. A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának a háromnegyed éves helyzetről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

 

 1. Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

 

 1. §

Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat részletes szabályait az Ávr. ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási megállapodások tartalmazzák.

 

IV.   Záró rendelkezések

 1. §

Ez Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni, kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2019. február 21.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

            polgármester   jegyző

 

 

 

Záradék: a rendelet kihirdetése Monor Város honlapjára történő kihelyezéssel, valamint a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2019. február 27-én megtörtént.

 

 

 

Monor, 2019. február 27.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző