2/2019. (I. 28.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2019. január 28., hétfő, 16:55

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2/2019. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 21/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Monor Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: sporttörvény) 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 21/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

  1.  

A Rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

6. § (5) A kapott támogatási összeg teljes felhasználásáról pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót (a továbbiakban: elszámolás) kell készíteni a támogatottnak – amennyiben azt más helyi rendelet ettől eltérően nem szabályozza - legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-áig. Az elszámolási kötelezettségét elmulasztó támogatott az elszámolás benyújtásáig – a (2)-(3) bekezdésben meghatározott tevékenységre vonatkozó támogatás kivételével - újabb önkormányzati támogatásban nem részesíthető.”

2.

  1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

  1. E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

Monor, 2019. január 24.

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző