29/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2018. december 14., péntek, 09:18

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

29/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 2/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazása, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-ában foglaltakra figyelemmel az alábbiakat rendeli el:

 

 1. §

A közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 2/2014.(I.21.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) a) és b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„a)   közigazgatási bírság szabható ki, melynek legalacsonyabb összege tízezer forint, legmagasabb összege a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 10. § (3) bekezdés szerinti;

 

b)    az e rendeletben meghatározott esetben helyszíni bírság szabható ki, melyek legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 11. § (6) bekezdés szerinti;”

 

 1. §

A Rendelet 2. § (5) bekezdésének „a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 3. § (1)” szövegrészének helyébe a következő szöveg lép:

 

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 10. § (1)

 

 1. §

A Rendelet 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1)  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki Monor Város Önkormányzatának 

 1. a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 22/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 14. § (2) bekezdésében és a 15. §-ában foglaltakat megszegi,
 2. a település környezet természetes elemeinek védelméről szóló 5/1995. (II.9.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésében foglaltakat megszegi,
 3. a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 4/1996. (I. 18.) önkormányzati rendelete 6. § (1), (3), 7. § (2), (4)-(6), 8. § (1) a.) - c.) pontjaiban, 10. §-ában, 11. § (3), 12. § (1), 13. § (3), 15. § (5), (9), 16. § (2) bekezdéseiben foglaltakat megszegi,
 4. Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2.§-ában foglaltakat megszegi,
 5. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2008. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 17. § (2) bekezdésében foglaltakat megszegi,
 6. a taxiállomás igénybevételének rendjéről szóló 29/2012. (VII.19.) önkormányzati rendelete 2. § (1), 4. § (1) – (5) bekezdéseiben foglaltakat megszegi.

 

(2)   A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

 1. az elhelyezett közterületi bútorokat, kerti építményeket, berendezéseket (pl.: pihenőpad, hulladékgyűjtő edényzet, korlát, poller) nem rendeltetésszerűen használja,
 2. a játszótereken vagy szabadtéri edző parkban elhelyezett játszó-és fitnesz eszközöket nem rendeltetésszerű módon használja (pl. korhatári előírást nem tart be, vagy mások testi épségét veszélyezteti),
 3. a vízcsobogókat, kutakat, vizes medencéket, szökőkutakat, párakapukat nem rendeltetési céljának megfelelően használ,
 4. élőfát érvényes engedély nélkül kivág,
 5. a közhasználatú zöldterületet vagy annak részét engedély nélkül, eredeti funkciójától eltérően nem a jóváhagyott Építési Szabályzat, illetve Szabályozási Terv alapján használ (pl. beépít, leburkol, megszüntet, stb.). Nem minősül más célú felhasználásnak a közhasználatú zöldterületet ellátó nyomvonalas létesítmények és műtárgyaik, tartozékaik engedélyezett építése (pl.: térvilágítás, öntözőhálózat).
 6. a közhasználatú zöldterületeken járművel közlekedik, megáll, várakozik, valamint járművet mos, engedély nélkül közlekedés gátló eszközt (pl.: gumiabroncs, fa-vagy vaskaró, stb.) kihelyez.

 

 1. E rendelet alkalmazásában:
 1. közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás: az a tevékenység, mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, valamint amelyre más jogszabály nem rendeli el közigazgatási bírság alkalmazását, és amelyet a Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati rendeletében annak minősít,
 2. közterület: minden olyan közhasználatra szolgáló állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván,
 3. közterület rendeltetése különösen a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő-és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok, stb.), valamint a közművek elhelyezése,
 4. közhasználatú zöldterület: a közhasználatra szolgáló minden állami vagy önkormányzati tulajdonban álló részben vagy egészben növényzettel – fűfélékkel, virággal, fás szárú növényekkel – fedett terület, zöldterület funkciójú közterület, így különösen a közpark, erdő, játszó-, pihenőkert és az útburkolat melletti zöld sáv, kivéve a burkolat biztonsági sávjának számító 70 cm széles”

 

 1. §
 1. E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

 1. E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2018. december 13.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző