23/2018. (IX. 24.) önkormányzati rendelete kihirdetése

2018. szeptember 24., hétfő, 09:02

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

23/2018. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a 64. § (2) bekezdés a.) pontja, a 73. § (2) bekezdésben, a 76. § (1)- (2) bekezdésben és a 77. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

 

  1. §

Jelen önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Monor város területén működő azon intézményekre, szervezetekre, társulásokra (vállalkozásokra), magánszemélyekre, amelyek (akik) a jelen rendeletben szabályozott feladatokat közvetlenül, vagy közvetve ellátják.

 

  1. §

A rendelet fő célja, hogy a törvényekben előírt alapelveket, általános célkitűzéseket a város konkrét viszonyaira adaptálja. Továbbá meghatározza a közművelődési alapszolgáltatásokat, feladatokat és intézkedéseket, a helyi irányítás főbb szabályait, a feladatok ellátásának szervezeti kereteit, az együttműködés lehetséges formáit.

 

3.    §

Monor Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy:

-    a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenység(ek) támogatását közcélúnak tekinti,

-    a közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tartja, amely a polgárok életminőségét javíthatja.

 

4.    §

(1)   Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti:

a.) az intézményi feltételek biztosítását,

b.) az ezzel összefüggő szakmai tevékenység (szolgáltatás tekintetében, eltérő intézmények) jó szintű működtetését és együttműködésüket,

c.) lehetőségein belül a közművelődési feladatok ellátásához szükséges intézményi/intézményi-háttér állandó fejlesztését.

 

(2)   Az Önkormányzat az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:

  1. művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, továbbá a közművelődési tevékenységek és művelődő közösségek számára helyszínt biztosít a jelen rendeletben megjelölt intézmények és egyéb szervezetek által;
  2. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését végzi a jelen rendeletben megjelölt intézmények és egyéb szervezetek által;
  3. az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, elősegítése;
  4. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása;
  5. a kulturális alapú gazdaságfejlesztést.

 

5.    §

 

Az Önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelem-bevételével – a törvénynek és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján - az alábbiakban határozza meg az ellátandó feladatait:

a.)  a helyi közművelődési tevékenység tovább-fejlesztése érdekében segíti, ösztönzi az iskola-rendszeren kívüli öntevékeny, önképző tanfolyamok indítását,

b.)  az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi, más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését a megértés, a befogadás elősegítését, az ünnepek kultúrájának gondozását,

c.)  az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását,

d.)  a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítését,

e.)  a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a minél jobb feltételek biztosítását,

f.)    egyéb művelődést segítő lehetőségek felkutatását, biztosítását.

 

6.    §

Az Önkormányzat az előzőekben taglalt (kötelező) feladatain túl is tevékeny szerepet vállal Monor történelmi, szellemi, művészeti értékeinek hagyományainak megismertetésében, folyamatos kutatásában, megőrzésében, ápolásában. Feladatának tekinti a speciális helyzetű népességcsoportok (gyermek-és ifjúsági, időskorúak korosztálya, etnikai kisebbségben élők) közművelődésének, mentális kultúrájának fejlesztését.

 

7.    §

A helyi közoktatás, a helyi média, a helyi hagyományápolás és kultúra, stb. kérdéskörében a nemzetiségi lakosságot e minőségében érintő települési önkormányzati rendeleteket csak az e lakosságot képviselő mindenkori megválasztott és megalakult Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésével alkotja meg.

 

8.    §

(1)   Az Önkormányzat a közkönyvtári ellátást és közművelődési feladatainak helyi szervezeti ellátási rendszerét az alábbiak szerint építi fel:

a.) nyilvános települési könyvtár és közgyűjtemény: a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás, mint önálló önkormányzati költségvetési intézmény.

b.) közösségi színtér illetve közművelődési intézmény biztosítása: közművelődési megállapodás keretében a 100 %-os önkormányzati tulajdonú Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. fenntartásában és működtetésében.

 

(2)   Az Önkormányzat a közösségi színtér biztosítása érdekében az 1997. évi CXL. törvény 78/I.§ (4) bekezdésében foglalt feltételeket a „VIGADÓ” Nonprofit Kft. – vel megkötött közművelődési megállapodásban szabályozza, illetve biztosítja.

 

(3)   Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának jelen rendelet 8. §-a szerinti szervezeti keretei között az Önkormányzat tulajdonában lévő közművelődési színterek az alábbiak:

Vigadó Kulturális és Civil Központ, Monor, Kossuth Lajos utca 65. – 67.,

Művelődési Ház, Monor, Bocskai utca 1.,

Városi Könyvtár Monor, Kossuth Lajos utca 88.,

Helytörténeti Kiállítás Monor, Kossuth Lajos utca 84.

 

9.    §

(1)   Az Önkormányzat a közművelődési feladatai ellátásában a saját testületei, azok szervei, az intézményei illetve a szerződéses szolgáltatói mellett együttműködnek a Városban működő civilszervezetekkel, egyházakkal, a közművelődési, kulturális célú tevékenységeket is végző vállalkozásokkal.

 

(2)   Az Önkormányzat – a lehetőségei függvényében – külön program-finanszírozást biztosít a nemzeti, helyi ünnepségek, jeles évfordulók méltó megrendezéséhez, a hosszabb ideje hagyományos rendezvények színvonalas megrendezéséhez a „VIGADÓ” Nonprofit Kft. által összeállított és a Képviselő – testület által jóváhagyott éves programterv alapján, a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között.

 

(3)   Az Önkormányzat a település kulturális életét gazdagító közművelődési tevékenység fellendítésére külön megállapodásokat köthet.

 

10.   §

Az Önkormányzat e rendeletében megfogalmazott kötelező feladatait éves költségvetéséből (intézmények költségvetéséből) finanszírozza, megtervezi a teljes működés költségeit, ennek keretében rendeletben határozza meg, és évente felülvizsgálja a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás beiratkozási díjait, a késedelmi díjakat, és jóváhagyja az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában az egyéb szolgáltatások díjait.

 

11.   §

Az Önkormányzat által a városi honlap, a városi televízió, a Strázsa önkormányzati újság, plakátok, hirdetőtáblák, műsorfüzetek, stb. (írott és elektronikus média) útján kiemelt figyelmet fordít az állampolgárok mind szélesebb körű tájékoztatására. Ezen belül különösen: a közművelődési tervek, lehetőségek és programok megismertetésére, az érdeklődők számának növelésére, és a támogatók aktivizálására.

 

12.   §

Az Önkormányzat ciklusonként, szakbizottságai nagyobb gyakorisággal, önálló napirend keretében értékelik jelen önkormányzati rendeletben felsorolt feladatok végrehajtását.

 

13.   §

(1)   E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

(2)   E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatokról szóló 28/2000. (XII. 22.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

 

(3)   E rendelet kihirdetéséről a Jegyző - a helyben szokásos módon – gondoskodik, egyidejűleg pedig gondoskodik e rendeletnek a közösségi színtereken, illetve a közművelődési intézményekben történő közzétételéről.

 

 

 

Monor, 2018. szeptember 20.

 

 

 

          dr. Zsombok László sk.                                                           dr. Urbán Hajnalka sk.

                  polgármester                                                                               jegyző

 

 

 

Záradék: a rendelet kihirdetése Monor Város honlapjára történő kihelyezéssel, valamint a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2018. szeptember 24-én megtörtént.

 

 

 

Monor, 2018. szeptember 24.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző