22/2018. (IX. 24.) önkormányzati rendelete kihirdetése

2018. szeptember 24., hétfő, 08:56

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

22/2018. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. §

A 10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2018. évi költségvetésének

költségvetési kiadási összegét                                      4.469.187.998.- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét                                     4.051.384.430.- Ft-ban

                          költségvetési egyenlegét                       -417.803.568.- Ft-ban

  • ebből:          működési költségvetési hiányát:                 -22.060.817.- Ft-ban

felhalmozási költségvetési hiányát:           -395.742.751.- Ft-ban

állapítja meg.

A 417.803.568.- forint költségvetési hiányt és a 46.000.555.- forint működési finanszírozási hiányt

- belső finanszírozásként 463.804.123.- forint 2017.évi maradvány igénybe vételével biztosítja.

 

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2018. évi költségvetésének

finanszírozási kiadását                                                  1.145.401.855.- Ft-ban

finanszírozási bevételét                                                 1.563.205.423.- Ft-ban

                          finanszírozási egyenlegét                       417.803.568.- Ft-ban

  • ebből:          működési finanszírozási többletet:              -46.000.555.- Ft-ban

felhalmozási finanszírozási többletet:         463.804.123.- Ft-ban

állapítja meg.

 

(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

  1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

/ezer forintban/

Eredeti előirányzat

Utolsó módosított előirányzat

Változás 2

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 368 611

1 368 610 371

1 420 100 945

18 102 932

1 438 203 877

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

204 893

204 893 099

204 893 099

261 410 109

466 303 208

1.3

Közhatalmi bevételek

535 901

535 901 000

535 901 000

0

535 901 000

1.4

Működési bevételek

169 082

169 081 592

176 376 670

296 447 175

472 823 845

1.5

Felhalmozási bevételek

36 200

36 200 000

36 200 000

1 097 952 500

1 134 152 500

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000

1 000 000

4 000 000

0

4 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

2 315 687

2 315 686 062

2 377 471 714

1 673 912 716

4 051 384 430

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

305 435

305 435 000

463 804 123

0

463 804 123

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

1 401 300

1 401 300

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

947 292

947 291 701

955 749 738

3 624 956

959 374 694

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

1 098 000 000

1 098 000 000

 

 - Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-947 292

-947 291 701

-955 749 738

-3 624 956

-959 374 694

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

305 435

305 435 000

463 804 123

1 099 401 300

1 563 205 423

 

  1. Bevételek mindösszesen:

2 621 122

2 621 121 062

2 841 275 837

2 773 314 016

5 614 589 853

 

 

Adatok forintban

  1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

/ezer forintban/

Eredeti előirányzat

Utolsó módosított előirányzat

Változás 2

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

2 491 417

2 491 416 943

2 687 116 945

1 322 613 231

4 009 730 176

2.1.1.1

Személyi juttatások

808 772

808 770 348

846 471 141

7 593 879

854 065 020

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

161 544

161 544 086

168 821 538

1 008 248

169 829 786

2.1.1.3

Dologi  kiadások

459 986

459 987 580

471 835 586

303 198 855

775 034 441

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027

27 027 000

27 389 258

-2 420

27 386 838

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 034 088

1 034 087 929

1 172 599 422

1 010 814 669

2 183 414 091

2.1.2

Felhalmozási kiadások

129 705

129 704 119

154 158 892

305 298 930

459 457 822

2.1.2.1

Beruházások

27 285

27 284 852

33 624 552

264 799 654

298 424 206

2.1.2.2

Felújítás

102 420

102 419 267

119 534 340

12 071 881

131 606 221

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

1 000 000

28 427 395

29 427 395

 

II.2.1 Költségvetési kiadások össz.:

2 621 122

2 621 121 062

2 841 275 837

1 627 912 161

4 469 187 998

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

2.2.3

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.

0

0

0

47 401 855

47 401 855

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

947 292

947 291 701

955 749 738

3 624 956

959 374 694

2.2.6

Pénzeszk.lek.bankbetétként elhelyezése

0

0

0

1 098 000 000

1 098 000 000

 

 - Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-947 292

-947 291 701

-955 749 738

-3 624 956

-959 374 694

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

1 145 401 855

1 145 401 855

 

  1. Kiadások mindösszesen:

2 621 122

2 621 121 062

2 841 275 837

2 773 314 016

5 614 589 853

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-305 435

-305 435 000

-463 804 123

46 000 555

-417 803 568

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

305 435

305 435 000

463 804 123

-46 000 555

417 803 568

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

0

 

 „

  1. §

A 10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 1 - 15. mellékletei helyébe jelen önkormányzati rendelet 1-15. mellékletei lépnek.

3.    §

(1)   E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2018. szeptember 20.

 

 

 

          dr. Zsombok László sk.                                                           dr. Urbán Hajnalka sk.

                  polgármester                                                                               jegyző

 

 

 

Záradék: a rendelet kihirdetése Monor Város honlapjára történő kihelyezéssel, valamint a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2018. szeptember 24-én megtörtént.

 

 

Monor, 2018. szeptember 24.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző