A 21/2018. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2018. augusztus 2., csütörtök, 09:36

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

21/2018. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete

a Helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Monor város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

 

1.    §

Monor város Önkormányzat képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) 35.§-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

(17)   Gksz7 építési övezetben a szabályozási tervlapon jelölt telek be nem építhető részének legalább 80%-át zöldfelületként kell kialakítani, háromszintes növényállomány biztosításával.”

 

2.    §

A HÉSZ 2. mellékletének 7. táblázata a következő sorral egészül ki:

„7. Kereskedelmi, szolgáltató terület

Építési övezeti jele

Beépítési módja

Kialakítható telek megengedett legkisebb területe

(m2)

Kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége

(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

(%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

(%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke

(m)

Zöldfelület legkisebb mértéke

(%)

Gksz7

SZ

1500

30

40

40

12,0

101

 

 

3.    §

A HÉSZ 1. melléklete szerinti SZT-I számú tervlapja hatályát veszti és helyébe jelen rendelet melléklete szerinti tervlap lép.

 

4.    §

(1)   E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2)   E rendelet kihirdetéséről a jegyző, a helybe szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2018. augusztus 1.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző