A 20/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2018. június 19., kedd, 11:40

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

20/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

a település környezet természetes elemeinek védelméről szóló
5/1995. (II. 9.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazása, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-ában foglaltakra figyelemmel az alábbiakat rendeli el:

 

  1. §

A település környezet természetes elemeinek védelméről szóló 5/1995.(II.9.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú mellékletének helyébe a következő melléklet lép:

1. számú melléklet

az 5/1995. (II. 9.) számú önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzata, úgy, mint a települési környezet helyi jelentőségű természetes elemét, helyi védelemben részesíti a közigazgatási területhez tartozó alább megjelölt területeket, terület-részeket. A táblázat tartalmazza a módosított adatokat!

 

            Megnevezés              HRSZ            Terület             Védelem módja                  Indokolás

1.               erdő                     065/4         8 ha 21 m2         természetvédelem          Forrás és környéke

2.               erdő                     065/6        3 ha 7100 m2       természetvédelem          Forrás és környéke

3.               erdő                     067/2           8353 m2           természetvédelem          Forrás és környéke

4.               erdő                     067/5        1 ha 4907 m2         természetvédelem          Forrás és környéke

5. művelésből kivett terület      10365           4849 m2           természetvédelem          Forrás és környéke

6.             közpark                   2797            6269 m2          beépítés korlátozás          Gera-kert, közpark

7.             közpark                   6753            1413 m2          beépítés korlátozás             Központi park

8.             közpark                 2401/7          2958 m2          beépítési korlátozás             Központi park

9.             közpark                 6832/1           1686 m2          beépítési korlátozás            Központi park”

 

  1. §

(1)   E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2)   E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, valamint a címekről és kitüntetésekről szóló 18/1991. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 12/C. § (2) bekezdésében a "május" szövegrész helyébe a "július" szövegrész lép, míg a 12/C. § (4) bekezdése a "A díj minden évben az október 23-i ünnepségen kerül átadásra." szövegrésszel egészül ki.

 

(3)   E rendelet kihirdetéséről a jegyző, a helybe szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2018. június 14.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző