A 19/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2018. június 19., kedd, 11:31

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

19/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 1. számú módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. §

A 10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2018. évi költségvetésének

költségvetési kiadási összegét                                      2.841.275.837.- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét                                     2.377.471.714.- Ft-ban

                          költségvetési egyenlegét                       -463.804.123.- Ft-ban

  • ebből:          működési költségvetési hiányát:                 116.950.193.- Ft-ban

felhalmozási költségvetési hiányát:           -346.853.930.- Ft-ban

állapítja meg.

A 463.804.123.- forint költségvetési hiányt

  • belső finanszírozásként 463.804.123.- forint 2017.évi maradvány igénybe vételével biztosítja.

 

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2018. évi költségvetésének

finanszírozási kiadását                                                                      0.- Ft-ban

finanszírozási bevételét                                                    463.804.123.- Ft-ban

                          finanszírozási egyenlegét                       463.804.123.- Ft-ban

  • ebből:          működési finanszírozási többletet:                              0.- Ft-ban

felhalmozási finanszírozási többletet:         463.804.123.- Ft-ban

állapítja meg.

 

(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

  1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

/ezer forintban/

Eredeti előirányzat

Változás 1

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 368 611

1 368 610 371

51 490 574

1 420 100 945

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

204 893

204 893 099

0

204 893 099

1.3

Közhatalmi bevételek

535 901

535 901 000

0

535 901 000

1.4

Működési bevételek

169 082

169 081 592

7 295 078

176 376 670

1.5

Felhalmozási bevételek

36 200

36 200 000

0

36 200 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000

1 000 000

3 000 000

4 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

2 315 687

2 315 686 062

61 785 652

2 377 471 714

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

305 435

305 435 000

158 369 123

463 804 123

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

947 292

947 291 701

8 458 037

955 749 738

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

 - Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-947 292

-947 291 701

-8 458 037

-955 749 738

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

305 435

305 435 000

158 369 123

463 804 123

 

  1. Bevételek mindösszesen:

2 621 122

2 621 121 062

220 154 775

2 841 275 837

 

 

Adatok forintban

  1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

/ezer forintban/

Eredeti előirányzat

Változás 1

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

2 491 417

2 491 416 943

195 700 002

2 687 116 945

2.1.1.1

Személyi juttatások

808 772

808 770 348

37 700 793

846 471 141

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

161 544

161 544 086

7 277 452

168 821 538

2.1.1.3

Dologi  kiadások

459 986

459 987 580

11 848 006

471 835 586

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027

27 027 000

362 258

27 389 258

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 034 088

1 034 087 929

138 511 493

1 172 599 422

2.1.2

Felhalmozási kiadások

129 705

129 704 119

24 454 773

154 158 892

2.1.2.1

Beruházások

27 285

27 284 852

6 339 700

33 624 552

2.1.2.2

Felújítás

102 420

102 419 267

17 115 073

119 534 340

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

1 000 000

1 000 000

 

II.2.1 Költségvetési kiadások össz.:

2 621 122

2 621 121 062

220 154 775

2 841 275 837

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.3

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.

0

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

947 292

947 291 701

8 458 037

955 749 738

2.2.6

Pénzeszk.lek.bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

 - Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-947 292

-947 291 701

-8 458 037

-955 749 738

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

 

  1. Kiadások mindösszesen:

2 621 122

2 621 121 062

220 154 775

2 841 275 837

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-305 435

-305 435 000

-158 369 123

-463 804 123

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

305 435

305 435 000

158 369 123

463 804 123

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

 

 „

 

  1. §

A 10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 1 - 15. mellékletei helyébe jelen önkormányzati rendelet 1-15. mellékletei lépnek.

 

3.    §

(1)   E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2018. június 14.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző