Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2018. május 30., szerda, 18:05

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

18/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

 

  1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

 

  1. §

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

költségvetési bevételi összegét                                2.734.857.000.- Ft-ban

finanszírozási bevételét                                            2.172.979.000.- Ft-ban

költségvetési kiadási összegét                                 3.777.191.000.- Ft-ban

finanszírozási kiadását                                                666.841.000.- Ft-ban

h a g y j a  j ó v á.

 

3.    §

(1)   Az Önkormányzat és intézményei bevételeit forrásonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

 

(2)   Az Önkormányzat és intézményei kiadásainak kiemelt előirányzatait a 2. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

 

4.    §

Az Önkormányzat bevételeit és ezen belül a 2017. évi önkormányzat működési támogatások összegét a 3.számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

 

5.    §

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését 1.556.746.000 forint összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4.számú melléklet szerint fogadja el.

 

6.    §

Az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 9. számú melléklet alapján az alábbiak szerint fogadja el.

 

Működési bevételei:            4.291.048.000 Ft

Működési kiadásai:             2.828.687.000 Ft

Felhalmozási bevételei:         616.788.000 Ft

Felhalmozási kiadásai:         1.615.345.000 Ft

Bevétel főösszege:              4.907.836.000 Ft

Kiadás főösszege:               4.444.032.000 Ft

 

7.    §

Az Önkormányzat 2017. évi hitel törlesztésének teljesítését a Képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint 0 forint főösszegben fogadja el.

 

8.    §

Az Önkormányzat 2017. évi mérleg kimutatását a 14.a. számú melléklet szerint fogadja el. Előző évi mérleg főösszeg: 15.724.649.122 Ft, 2017. évi mérleg főösszeg: 13.977.171.583 Ft.

 

9.    §

Az Önkormányzat 2017. évi maradványkimutatását a 14.b. számú melléklet szerint 463.804.123 forint összegben fogadja el.

 

10.   §

Az Önkormányzat 2017. évi eredménykimutatását a 14.c. számú melléklet szerint -309.883.420 forint összegben fogadja el.

 

11.   §

Az Önkormányzat az EU-s pályázatok 2017. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 15. számú melléklet alapján fogadja el.

 

12.   §

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2018. május 30.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző