A 17/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelete kihirdetése

2018. május 23., szerda, 10:40

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

17/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelete

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Monor város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

 

  1. §

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) 28. §-a az alábbi ih) alponttal egészül ki:

„ih) naperőmű               (K-N)”

 

  1. §

A HÉSZ 37. § (1) bekezdése az alábbi h) ponttal egészül ki:

„h) naperőmű                (K-N)”

 

3.    §

A HÉSZ az alábbi 44/A.§-sal egészül ki:

„39/A. KÜLÖNLEGES TERÜLET - NAPERŐMŰ

44/A.    §

(1)   Különleges terület – naperőmű a Szabályozási terven K-N jellel jelölt építési övezet, amely a naperőmű technológiai építményeinek és műtárgyainak elhelyezésére szolgál.

 

(2)   Különleges terület – naperőmű építési övezet építési telkein lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el.

 

(3)   Különleges terület – naperőmű építési övezet építési telkein technológiai építmények az építési helyen kívül is elhelyezhetők.”

 

4.    §

A HÉSZ 45.§-a az alábbi fc) alponttal egészül ki:

„fc) Naperőmű               (Kb-N)”

 

5.    §

A HÉSZ 53.§-a az alábbi c) ponttal egészül ki:

„c) naperőmű                (Kb-N)”

 

6.    §

A HÉSZ az alábbi 55/A.§-sal egészül ki:

„50/A. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET – NAPERŐMŰ

55/A.    §

(1)   Különleges beépítésre nem szánt terület – naperőmű a Szabályozási terven Kb-N jellel jelölt övezet.

 

(2)   Különleges beépítésre nem szánt terület – naperőmű övezetben a gyepszintű növényállomány megőrzendő, építmény, burkolt felület nem helyezhető el.”

 

7.    §

A HÉSZ 2. melléklete az alábbi táblázattal egészül ki:

„16. Különleges terület - Naperőmű

Építési övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett legkisebb területe

(m²)

Kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

K-N

SZ

5000

40

40

0

7,5

40

 

SZ     szabadon álló”

 

8.    §

A HÉSZ 1. melléklete szerinti SZT-11, SZT-12 és SZT-II számú tervlapja hatályát veszti és helyébe jelen rendelet melléklete szerinti tervlapok lépnek.

 

9.    §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. A kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2018. május 17.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző