A 15/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2018. május 23., szerda, 10:35

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

15/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelete

A helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, valamint a címekről és kitüntetésekről szóló

18/1991. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés foglalt felhatalmazása alapján, a 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, valamint a címekről és kitüntetésekről szóló 18/1991. (XI. 21.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: önkormányzati rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. §

Az önkormányzati rendelet 12/C. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

„(4) Évente két díj ítélhető oda, a díj odaítéléséről a képviselő-testület határoz. A díjazottat az elismerés elnyerése esetén díszoklevél és a Polgármesteri Hivatalnál, az odaítéléskor érvényes köztisztviselő illetményalap 200 százalékának megfelelő pénzjutalom illeti meg.”

 

  1. §

(1)   E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2)   Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a monori nevelési-oktatási és közművelődési intézményekben dolgozók számára létesített, Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díja kitüntetésről szóló 4/2000. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. § -ában az „illetve a bölcsődében”, az 5. § a.) pontjában az „ , illetve a bölcsődében” szövegrész, valamint az 1. számú mellékletének 1. pontja hatályon kívül helyezésre kerül.

 

(3)   E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2018. május 17.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző