A 14/2018 önkormányzati rendelet kihirdetése

2018. április 20., péntek, 11:21

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

14/2018. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (1), 18. § a.) pontja, 25. § (3) bekezdés b.) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b.) pontja, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45.§ (1) és (7) , 48. § (4), 58/B.§ (2), 62.§ (2) bekezdéseiben, a 92. § (1) bekezdés a.) pontja, a 92. § (2) bekezdés a.) - g.) pontjaiban, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a.), d.), g.) pontjaiban, 134/E §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 18. § (2), 29. § (1) - (3), 131 . § (1) , 148. § (5),151, § (4a), 162. § (5) bekezdéseiben, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) a.) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: önkormányzati rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 1. §

Az önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

23. § Szociális étkeztetés

 

(1)   Étkeztetés keretén belül a 18. életévüket betöltött rászorulóknak napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítható abban az esetben, ha önmaguknak és eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

 

 1. Napi 3X-i (reggeli, ebéd uzsonna) étkezés biztosítható a Monori Gondozási Központ idősek nappali ellátásának igénybe vétele mellé.

 

 1. Az étkezés igénybe vételének módja:

 a. )Helyben fogyasztással a Gondozási Központban; Monor Dózsa György u. 1. szám alatt.

b.) Az igénylő önmaga viszi el a Gondozási Központból; (Monor Dózsa György u. 1. )

c.)    Kiszállítással; Aki kora vagy egészségi állapota miatt lakáshoz kötött, a Monori Gondozási Központ az ebéd házhoz szállítását biztosítja; a KÖVÁL ZRT. által üzemeltetett gépkocsival vagy házi segítségnyújtással egybekötötten gondozónők által. A kiszállítás orvosi igazolás benyújtása mellett kérhető.

 

 1. A szociális étkeztetés intézményi térítési díját e rendelet 2. sz. melléklete határozza meg.

 

 1. Az étkezésért fizetendő személyi térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy az a kötelezett havi jövedelmének 30%-át ne haladja meg.

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 24. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

24. § Házi segítségnyújtás

 

(1)   Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretén belül a Monori Gondozási Központ hivatásos és tiszteletdíjas gondozói gondoskodnak azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak.

 

 1. Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő és a házi / kezelő orvos végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés, vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja.

 

 1. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.

 

 1. A házi segítségnyújtás keretében végezhető tevékenységek és résztevékenységek első sorban az alábbiak:

a) Szociális segítés keretében:

-  A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

-  takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)

-  mosás

-  vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

-  bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása

-  segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében

-  mosogatás

-  ruhajavítás

-  közkútról, fúrtkútról vízhordás

-  tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)

-  télen hó eltakarítás és síkosság mentesítés a lakás bejárata előtt

-  kísérés

-  segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

-  Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

 

b) Személyi gondozás keretében:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

-  információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás

-  családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése

-  az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés

-  ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feladatok körében:

-  mosdatás

-  fürdetés

-  öltöztetés

-  ágyazás, ágyneműcsere

-  inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése

-  haj, arcszőrzet ápolás

-  száj, fog és protézis ápolása

-  körömápolás, bőrápolás

-  folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)

-  mozgatás ágyban

-  decubitus megelőzés

-  felületi sebkezelés

-  sztómazsák cseréje

-  gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása

-  vérnyomás és vércukor mérése

-  hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül

-  kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés

-  kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás

-  a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

-  fentebb említett szociális segítés tevékenységei.

 

 1. Amennyiben a házi segítségnyújtás során

a)  szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni,

b)  szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

 

 1. A házi segítségnyújtás megszüntethető, ha a gondozott nem együttműködő, a gondozót munkájában akadályozza, annak testi épségét veszélyezteti, illetőleg a gondozás indoka megszűnt, valamint, ha a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének több, mint fél évet meghaladóan nem tesz eleget.

 

 1. Házi segítségnyújtás szolgáltatás körében a Monori Gondozási Központ ellátási területe Monor Város közigazgatási területe, illetve az Sztv. 89. § (1), a 90. § (4) bekezdéseiben és a 91. § (1) bekezdés c.) pontjában foglaltak szerinti feladat ellátási megállapodás alapján Bénye Község közigazgatási területe, Csévharaszt Község közigazgatási területe, Gomba Község közigazgatási területe, Káva Község közigazgatási területe, Pánd Község közigazgatási területe, Nyáregyháza Község közigazgatási területe, Péteri Község közigazgatási területe, Vasad Község közigazgatási területe is.

 

 1. A házi segítségnyújtás intézmény térítési díjának megállapítására Monor Város Önkormányzata jogosult, mely intézményi térítési díj mértékét e rendelet 2. sz. melléklete határozza meg, a házi segítségnyújtás keretében, az ellátott településen alkalmazott szabályokra jelen rendelet rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.

 

 1. A házi segítségnyújtás személyi térítési díját úgy kell megállapítani, hogy az a kötelezett havi jövedelmének 25%-át ne haladja meg. Amennyiben a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, úgy a személyi térítési díj a kötelezett havi jövedelmének 30%-át nem haladhatja meg.

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 32. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

32. § (6) Térítésmentes ellátást kell biztosítani, ha az e rendelet hatálya alá tartozó szociális ellátására egyébként jogosult személy jövedelemmel nem rendelkezik, tartási vagy öröklési szerződésbe foglalt tartásra, illetve gondozásra kötelezettséget vállaló személlyel nem rendelkezik.

 

4. §

Az  önkormányzati rendelet 32. § (9) bekezdésének b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

(9)   A térítési díjak megfizetésének határideje:

 

 

5. §

 Az önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében, az 1. Étkezési térítési díj fejezet, e.) szociális étkezés szolgáltatás formánál, a csak ebéd (házhoz szállítással) díjtétele 640,- Ft áfa mentes összegre módosul.

 

 1. §
 1. E rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

 1. E rendelet 5. §-ában foglalt rendelkezések 2018. május 1. napján lépnek hatályba, és az azt követő napon hatályukat vesztik.

 

 1. E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2018. április 19.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző