27/2002. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása

2018. január 26., péntek, 08:49

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 27/2002. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazása, figyelemmel a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) rendelkezéseire tekintettel a helyi adókról szóló 27/2002. (XII.12.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: önkormányzati rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 5. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„5. § (3)   Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.”

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 6. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„6. § (4)   A reklámhordozó utáni adó alanya az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa.„

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében a „fennmaradási engedély jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását” szövegrész lép.

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 8. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„8. § (5)   Reklámhordozó utáni adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg.„

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 9. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

„9. § (2)   Reklámhordozó esetében az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete.„

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 10. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

„10. § (2) Az adó mértéke reklámhordozó esetében 0.-Ft/m2/adóév.”

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

„11. § (1)   Adó alanyának az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell adatbejelentést tenni az e célra rendszeresített nyomtatványon.”

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdése kiegészül az „adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)” szövegrésszel.

 

 1. §
 1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 

 1. E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2018. január 18.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző