18/1991. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018. január 26., péntek, 08:36

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, valamint a címekről és kitüntetésekről szóló 18/1991. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés foglalt felhatalmazása alapján, a 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, valamint a címekről és kitüntetésekről szóló 18/1991. (XI. 21.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: önkormányzati rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet az alábbi 7/A. §-sal egészül ki:

„Városi logók használatának szabályai”

7/A. § (1)   Hatósági ügyek kivételével a polgármester és az alpolgármester, illetve a cégvezetők hivatalos levelezéseik során fejlécként, illetve a levél lenyomatként a jelen előterjesztés 3. és 4. számú mellékleteit képező városi logókat is használhatják.

 

(2)   A városi logók fejlécként történő használata kizárólag színes megjelenítésben, a rendelet mellékletét képező mértani arányok megközelítőleges megtartása mellett lehetséges.

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 8. § (8) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

„8. § (8)   A díszpolgári cím jogosultjának - posztumusz cím esetén a közeli hozzátartozójának - az önkormányzat művészi kivitelű és egyedi jellegű, a Polgármesteri Hivatalnál, az odaítéléskor érvényes köztisztviselő illetményalap 500 százalékának megfelelő értékű ajándéktárgyat vagy ugyanilyen értékű pénzjutalmat vagy ajándéktárgyat és pénzjutalmat – melyek együttes értéke nem haladhatja meg a köztisztviselői illetményalap 500 százalékát - adományoz.”

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 11. § (7) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

„MONORÉRT EMLÉKPLAKETT és OKLEVÉL”

„11. § (7)   A kitüntetéshez a díj jogosultjának - posztumusz cím esetén a közeli hozzátartozójának - az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalnál, az odaítéléskor érvényes köztisztviselő illetményalap 300 százalékának megfelelő értékű egyedi tárgyat, vagy ajándékutalványt, vagy ugyanilyen értékű pénzjutalmat, vagy egyedi tárgyat és pénzjutalmat – melyek együttes értéke nem haladhatja meg a köztisztviselői illetményalap 300 százalékát - adományoz.„

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdésének felsorolása a „polgármester” szövegrésszel egészül ki.

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

„POLGÁRMESTERI OKLEVÉL”

„12. § (3) A beérkezett javaslatokat a polgármester átruházott hatáskörben eljárva bírálja el, és dönt az oklevelek adományozásáról.”

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 12/A. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

„MONOR VÁROS BORA”

„12. /A. § (2)A cím annak a magán- vagy jogi személyiségű, monori illetékességű bortermelő által készített, monori vagy Monor környéki alapanyagból származó bornak adományozható, amely a Monor Környéki Strázsa Borrend és Monor-Szárazhegyi Hegyközség által szervezett hivatalos éves monori borversenyen indulási kategóriától függetlenül a legmagasabb összpontszámot érte el, a cím elnyerése a Polgármesteri Hivatalnál, az odaítéléskor érvényes köztisztviselő illetményalap 100 százalékának megfelelő pénzjutalommal jár.

A cím elnyerésének feltétele, hogy a bor termelője az adott borból rendelkezzen legalább 100 literrel és biztosítson 20 db palack mennyiséget Monor Város Önkormányzatának, reprezentációs célokra. „

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 12/B. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép.

„TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ”

„12./B. § (2)    Az elismerés évente adományozható családi ház, társasház, telephely, valamint utca és utcaszakasz (több ingatlan előtti közterület összefüggő utcaszakasza) kategóriákban, a díjazottat az elismerés 5 évi időtartamra illeti meg.„

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet az alábbi 12/C. §-sal egészül ki:

„12/C. § (1)   A képviselő-testület a város érdekében végzett szolgálatáért évenként A Köz szolgálatáért díjat adományozza a város lakosságáért, a közösségi élet fejlesztéséért, a Városban történő folyamatos magas színvonalú közigazgatási, közszolgáltatási feladatellátás hosszabb időn át kifejtett, áldozatos munkájának elismeréseként az erre érdemes közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek, kormánytisztviselőnek, illetve munka vagy egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak, vagy szervezetnek.

 

(2)   A díj odaítélését a javasolt személy vagy szervezet megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes indokolásával,

- a polgármester, vagy

- bármely települési képviselő kezdeményezheti. A Képviselő-testület elé tárgyalásra, csak az esedékesség évében május 31-ig beérkezett javaslatok kerülhetnek.

 

(3)   A beérkezett javaslatokat a testület Jogi és Közbiztonsági Bizottságának előzetes véleményezése után a polgármester terjeszti elő a képviselő-testület ülésén.

 

(4)   Évente egy díj ítélhető oda, a díj odaítéléséről a képviselő-testület határoz. A díjazottat az elismerés elnyerése esetén díszoklevél és a Polgármesteri Hivatalnál, az odaítéléskor érvényes köztisztviselő illetményalap 200 százalékának megfelelő pénzjutalom illeti meg.”

 

(5)   A díjazott személy(ek)ről részletes nyilvántartást kell vezetni.

 

 1. §

A rendelet 3. és 4. számú mellékletek elnevezéssel jelen rendelet 1. és 2. számú mellékleteivel egészül ki.

 

 1. §
 1. E rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

 1. Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
 1. a monori nevelési-oktatási és közművelődési intézményekben dolgozók számára létesített, Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díja kitüntetésről szóló 4/2000. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § -ában a „pénzjutalomból” szövegrész helyébe a „Polgármesteri Hivatalnál, az odaítéléskor érvényes köztisztviselő illetményalap 200 százalékának megfelelő pénzjutalomból” szövegrész, míg a 3. § -ában a „három személynek” szövegrész helyébe a „két személynek”szövegrész lép;
 2. a Monor Közbiztonságáért Díj alapításáról szóló 11/2001. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-ában a „mindenkori köztisztviselői illetményalap 1,5-szerese” szövegrész helyébe a „Polgármesteri Hivatalnál, az odaítéléskor érvényes köztisztviselő illetményalap 150 százalékának felel meg” szövegrész lép; míg a
 3. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 21/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: „A Monor Város Jó tanulója – Jó sportolója” cím elnyerése a Polgármesteri Hivatalnál, az odaítéléskor érvényes köztisztviselő illetményalap 50 százalékának megfelelő pénzjutalommal vagy ugyanilyen értékű ajándékutalvánnyal jár.„.

 

 1. E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2018. január 18.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző


 

1. számú melléklet az 1/2018. (I. 26.) rendelethez

 

„A két templomos” városi logó:

 

 

2. számú melléklet az 1/2018. (I. 26.) rendelethez

 

„Az ezer pince városa ” városi logó: