5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017. december 21., csütörtök, 15:23

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

22/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló
5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (1), 18. § a.) pontja, 25. § (3) bekezdés b.) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b.) pontja, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45.§ (1) és (7) , 48. § (4), 58/B.§ (2), 62.§ (2) bekezdéseiben, a 92. § (1) bekezdés a.) pontja, a 92. § (2) bekezdés a.) - g.) pontjaiban, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a.), d.), g.) pontjaiban, 134/E §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 18. § (2), 29. § (1) - (3), 131 . § (1) , 148. § (5),151, § (4a), 162. § (5) bekezdéseiben, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) a.) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: önkormányzati rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

19. § (1) Menzatérítés állapítható meg az oktatási-nevelési évre vonatkozóan a bölcsödében, óvodában illetve közoktatási intézményben, nappali rendszerű oktatásban étkezésben részesülő gyermek számára, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 százalékát, gyermekét, vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő esetében a 200 százalékát.

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés c.) pontjában a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat” szövegrész helyébe a „Család – és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat” szövegrész, illetve a „családsegítés” szövegrész helyébe a „család – és gyermekjóléti központ és szolgálat biztosítása” szövegrész lép, egyidejűleg pedig a „gyermekjóléti szolgálat működtetése” szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül.

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 25. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

Gyermekjóléti alapellátások

25.   §

Család- és gyermekjóléti szolgálat

 

 1. Monor és Térsége Integrált Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat szolgáltatásai a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti központ és szolgálat keretében működik, fenntartója a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 39. § (1) és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés 1993. évi III. törvény (Szt.) 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.

 

 1. Monor és Térsége Integrált Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat ellátási területére családsegítés és gyerekjóléti szolgáltatás vonatkozásában rendelet megalkotására kijelölt önkormányzat: Monor Város Önkormányzata, mely kötelezettségének Monor Város Önkormányzata e rendeletében tesz eleget. Az e paragrafusban meghatározott ellátási forma a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, melyek igénybevétele ingyenes, az ellátási területen élő valamennyi állampolgár igénybe veheti, alapellátási szinten működik. A szolgáltatás igénybevétel önkéntes, kivéve, ha elháríthatatlan akadály vagy szükség áll fenn vagy hatósági intézkedés történik. Igénybevételre irányuló kérelem benyújtása történhet szóbeli vagy írásbeli kérelemre.

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 26. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

26. §

Család- és gyermekjóléti központ

Monor és Térsége Integrált Család-és Gyermekjóléti Központ az Intézmény önálló szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységeként működik.

A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a Gyvt. 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl járási szinten ellátja:

A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít

 • utcai szociális munkát,
 • kapcsolattartási ügyeletet,
 • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
 • jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
 • családkonzultációt, családi döntéshozó konferenciát;
 • a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el.„

 

 1. §
 2.  

„29. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételére irányuló kérelmeket:

d.)   a Család – és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat ellátási körébe tartozó kérelmeket a Család – és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat intézményvezetőjénél,„

 

 1. §
 2.  

 

 1. §
 1. E rendelet  a - (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

 1. A rendelet 1. §-ában foglalt rendelkezések visszamenőleges hatállyal 2017. november 1. napjától lépnek hatályba.

 

 1. E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2017. december 14.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző