27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2017. szeptember 18., hétfő, 15:41

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

16/2017. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. §

A Rendelet az alábbi 71/A. §-sal egészül ki:

„71/A. § A nemzetiségi önkormányzat működéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása

  1. Monor Város Önkormányzata a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket a 2200 Monor, Deák u. 12. szám alatti önkormányzati ingatlan épületén belül a feladatellátáshoz szükséges tárgyi, technikai eszközökkel ingyenesen biztosítja, igény szerint, de havonta legalább 16 órában. E helyiség fűtésének, világításának költségeit Monor Város Önkormányzata a nemzetiségi önkormányzattól átvállalja.

 

  1. A nemzetiségi önkormányzatnak az egyéb rendezvényei megtartásához Monor Város Önkormányzatától, és/vagy az intézményektől, és/vagy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságtól igényelt helyiségekre vonatkozóan az érintett szervezet vezetőjével kell az igénylésre, használatra vonatkozóan egyeztetni, illetve megállapodni.”

 

2.  §

(1)   E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 

  1. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 67. § (1) bekezdés a.) pontja.

 

  1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2017. szeptember 14.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző