25/2008. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017. szeptember 18., hétfő, 15:24

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

13/2017. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2008. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2008. (XII. 31.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

 1. §

A Rendelet 4. § (9) bekezdésében a „vakvezető kutya kivételével” szövegrész helyébe a „vakvezető, segítő kutya kivételével” szövegrész lép.

 

 1. §

A Rendelet 5. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

5. § (3) Koporsós temetés esetén, ha a temetkezési helyen sírkő, síremlék található, annak az elbontása kötelező érvényű a temettetőre nézve kivéve, ha kiépített, alappal rendelkező kripta, sírbolttal rendelkezik a sírhely. Sírkő elbontása nélkül koporsós sírásás nem végezhető- baleset és munkavédelmi okokból.

 

 1. §

A Rendelet 10.§ (4) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

 

 1. §

A Rendelet 13. § (1) bekezdés o.) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

13. § (1) A köztemető üzemeltetője:

o.) elvégzi az életet, vagy a testi épséget veszélyeztető állapotú sírok rendbetételét, minden előzetes értesítés nélkül,

 

 1. §

A Rendelet 13. § (1) bekezdés r.) pontja kiegészül az „üzemeltető nyilvántartásában” szövegrésszel.

 

 1. §

A Rendelet 13. § (3) bekezdésében az „építési engedélyköteles” szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül.

 

 1. §

A Rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezésre kerül.

 

 1. §

A Rendelet 15. § (11) bekezdése az alábbi d.) és e.) pontokkal egészül ki:

„15. § (11) Jelen rendelet 1. számú mellékletében a köztemetők tekintetében kerül megállapításra:

d.) a sírásás igénybevételének díja,

e.) a hűtés igénybevételének díja.

 

 1. §

A Rendelet 17.§ (2) bekezdés f.) pontja kiegészül a „vakvezető, segítő kutya kivételével” szövegrésszel.

 

 1. §

A Rendelet 1. sz. mellékletének III. a. pontjában foglaltak helyébe jelen rendelkezések lépnek:

III. A temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díj:

 

a.) Temető létesítmény használati díj

- ravatalozó terem bérleti díj

 • urnás:        10.000.-Ft+ÁFA
 • koporsós: 10.000.-Ft+ÁFA

-  temető használati díj

 • urnás:        10.000.-Ft+ÁFA
 • koporsós: 10.000.-Ft+ÁFA

 

 1. §

A Rendelet 1. sz. mellékletének III. b. pontjában foglaltak helyébe jelen rendelkezések lépnek:

b.) Halott hűtési alapdíja (első 3 napra) 5.500.-Ft+ÁFA

Halott hűtés minden további megkezdett nap esetén: 1.450.-Ft+ÁFA

 

 1. §

A Rendelet 1. sz. mellékletének III. c. pontjában foglaltak helyébe jelen rendelkezések lépnek

c.) Sírásás díja

 • koporsós temetés esetén: 14.000.-Ft+ÁFA
 • urnás temetés esetén: 5.500.-Ft+ÁFA.

 

 1. §

A Rendelet 1. sz. mellékletének III. d. pontjában foglaltak helyébe jelen rendelkezések lépnek:

d.) elhunytak átvétele céljából hivatalos munkaidőn kívüli rendelkezésre állás díja: 5.000.-Ft+ÁFA/alkalom.

 

14.   §

(1)   E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2017. szeptember 14.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző