2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról

2017. szeptember 19., kedd, 14:00

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

11/2017. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 27.)

önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. §

A 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2017. évi költségvetésének

költségvetési kiadási összegét                                        4.048.393.000.- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét                                       2.588.256.000.- Ft-ban

költségvetési egyenlegét                      -1.460.137.000.- Ft-ban

ebből:          működési költségvetési hiányát:                -517.590.000.- Ft-ban

felhalmozási költségvetési hiányát:            -942.547.000.- Ft-ban

állapítja meg.

Az 1.460.137.000.- forint költségvetési hiányt

  • belső finanszírozásként 1.460.137.000.- forint 2016.évi maradvány igénybe vételével

biztosítja.

 

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2017. évi költségvetésének

finanszírozási kiadását                                                       666.841.000.- Ft-ban

finanszírozási bevételét                                                   2.126.978.000.- Ft-ban

finanszírozási egyenlegét                      1.460.137.000.- Ft-ban

ebből:         működési finanszírozási többletet:           1.324.663.000.- Ft-ban

felhalmozási finanszírozási többletet:          135.474.000.- Ft-ban

állapítja meg.

 

(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

  1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

Utolsó mód. előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 259 669 000

1 350 297 000

84 826 000

1 435 123 000

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

450 000 000

450 061 000

32 000

450 093 000

1.3

Közhatalmi bevételek

523 400 000

523 400 000

0

523 400 000

1.4

Működési bevételek

156 811 000

158 172 000

0

158 172 000

1.5

Felhalmozási bevételek

10 000 000

15 468 000

0

15 468 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

2 405 880 000

2 503 398 000

84 858 000

2 588 256 000

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 331 499 000

1 501 978 000

-1 250 000 000

251 978 000

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

896 004 000

897 560 000

10 944 000

908 504 000

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

1 875 000 000

1 875 000 000

 

 - Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-896 004 000

-897 560 000

-10 944 000

-908 504 000

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 331 499 000

1 501 978 000

625 000 000

2 126 978 000

 

  1. Bevételek mindösszesen:

3 737 379 000

4 005 376 000

709 858 000

4 715 234 000

 

 

Adatok forintban

  1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

Utolsó mód. előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

2 352 101 000

2 564 042 000

71 243 000

2 635 285 000

2.1.1.1

Személyi juttatások

746 910 000

769 232 000

54 738 000

823 970 000

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

169 477 000

175 215 000

11 977 000

187 192 000

2.1.1.3

Dologi  kiadások

441 216 000

484 919 000

1 186 000

486 105 000

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 090 000

12 000

27 102 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

967 471 000

1 107 586 000

3 330 000

1 110 916 000

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 385 278 000

1 399 493 000

13 615 000

1 413 108 000

2.1.2.1

Beruházások

48 882 000

43 246 000

10 878 000

54 124 000

2.1.2.2

Felújítás

77 045 000

96 835 000

1 605 000

98 440 000

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 259 351 000

1 259 412 000

1 132 000

1 260 544 000

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

3 737 379 000

3 963 535 000

84 858 000

4 048 393 000

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.3

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

41 841 000

0

41 841 000

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

896 004 000

897 560 000

10 944 000

908 504 000

2.2.6

Pénzeszk.lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

625 000 000

625 000 000

 

 - Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-896 004 000

-897 560 000

-10 944 000

-908 504 000

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

41 841 000

625 000 000

666 841 000

 

  1. Kiadások mindösszesen:

3 737 379 000

4 005 376 000

709 858 000

4 715 234 000

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-1 331 499 000

-1 460 137 000

0

-1 460 137 000

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

1 331 499 000

1 460 137 000

0

1 460 137 000

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

 

 „

  1. §

A 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1 - 15. mellékletei helyébe jelen önkormányzati rendelet 1 – 15. mellékletei lépnek.

 

  1. §
  1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

  1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2017. szeptember 14.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző