17/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017. szeptember 18., hétfő, 15:39

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

14/2017. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a fizető parkolás rendjéről szóló 17/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a fizető parkolás rendjéről szóló 17/2009. (V. 25.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. §

A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„1. § (3) Nem kell parkolási díjat fizetnie a külön jogszabályok szerint ez alól mentesített személyeknek a mentesítés jogszabályi keretei között, illetve az emberi életet, a testi épséget, az egészséget, a vagyoni javakat, az emberi környezetet, a közbiztonságot közvetlenül fenyegető veszély elhárítását, illetve a közüzemi és közterületi létesítmények kárelhárítását, hibaelhárítását végzőknek, valamint a zöld rendszámú gépjárművet vezetőknek.

 

2.    §

(1)   E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2017. szeptember 14.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző