27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017. május 15., hétfő, 10:57

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

7/2017. (V. 15.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (1), 18. § a.) pontja, 25. § (3) bekezdés b.) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b.) pontja, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45.§ (1) és (7) , 48. § (4), 58/B.§ (2), 62.§ (2) bekezdéseiben, a 92. § (1) bekezdés a.) pontja, a 92. § (2) bekezdés a.) - g.) pontjaiban, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a.), d.), g.) pontjaiban, 134/E §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 18. § (2), 29. § (1) - (3), 131 . § (1) , 148. § (5),151, § (4a), 162. § (5) bekezdéseiben, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) a.) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. §

Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet „67. § (3) bekezdése az alábbi f.) ponttal egészül ki:

 

„67. § (3) A Képviselő–testület feladat- és hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben átruházott hatáskörben az Emberi Erőforrások Bizottsága a feladat– és hatáskör címzettje:

f.) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdésében meghatározott magánszemélyeket terhelő útépítési és közművesítési hozzájárulás megfizetési kötelezettség alól - az 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott jövedelmi feltételek fennállása esetén megállapítható - részben vagy egészben történő mentesítéssel kapcsolatos döntési jogkör vonatkozásában. ”

 

  1. §
  1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

   2. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

Monor, 2017. május 12.

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző