5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017. március 21., kedd, 16:53

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

6/2017. (III. 21.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló
5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (1), 18. § a.) pontja, 25. § (3) bekezdés b.) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b.) pontja, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45.§ (1) és (7) , 48. § (4), 58/B.§ (2), 62.§ (2) bekezdéseiben, a 92. § (1) bekezdés a.) pontja, a 92. § (2) bekezdés a.) - g.) pontjaiban, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a.), d.), g.) pontjaiban, 134/E §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 18. § (2), 29. § (1) - (3), 131 . § (1) , 148. § (5),151, § (4a), 162. § (5) bekezdéseiben, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) a.) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: önkormányzati rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. §

Az önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdésében a „173.615,- Ft” szövegrész helyébe a „178.695 Ft” szövegrész lép, egyidejűleg a „február 28-ig” szövegrész helyébe az „április 1. napjáig” szövegrész kerül.

 

  1. §

Az önkormányzati rendelet 9. § (7) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

„9. § (7) A települési temetési költségekhez való hozzájárulásként támogatást az anyakönyvi kivonat kiadásától számított 30 napon belül lehet igényelni.„

 

  1. §

Az önkormányzati rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

 

  1. §
  1. E rendelet 2017. április 1. napjával lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2)   E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2017. március 16.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző

 

 

1. számú melléklet a 6/2017. (III. 21.) rendelethez (2. számú melléklet az 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez)

 

 

 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások után fizetendő térítési díjak

Ellátás formája:

Fajta:

Bruttó összege:

Áfa kör:

  1. Étkezési térítési díj

a.) bölcsődei étkeztetés

reggeli

75 Ft

Áfa köteles

tízórai

40 Ft

Áfa köteles

ebéd

195 Ft

Áfa köteles

uzsonna

75 Ft

Áfa köteles

napi 4-szeri étkezés

385 Ft

Áfa köteles

b.) óvodai étkezés

tízórai

  80 Ft

Áfa köteles

ebéd

260 Ft

Áfa köteles

uzsonna

  80 Ft

Áfa köteles

napi 3-szori étkezés

420 Ft

Áfa köteles

c.) általános iskolai étkeztetés:

7-10. év között tízórai

  90 Ft

Áfa köteles

7-10. év között ebéd

320 Ft

Áfa köteles

7-10. év között uzsonna

  90 Ft

Áfa köteles

7-10. év között napi 3-szori étkezés

500 Ft

Áfa köteles

11 – 14. év között tízórai

  90 Ft

Áfa köteles

11 – 14. év között ebéd

340 Ft

Áfa köteles

11 – 14. év között uzsonna

  90 Ft

Áfa köteles

11 – 14. év között napi háromszori étkezés

520 Ft

Áfa köteles

d.) középiskolai gyermekétkeztetés

11 – 14. év között ebéd

340 Ft

Áfa köteles

15-18 év között ebéd

380 Ft

Áfa köteles

e.) szociális étkezés:

napi 3-szori étkezés (házhoz szállítás nélkül)

710 Ft

Áfa köteles

csak ebéd (házhoz szállítás nélkül)

445 Ft

Áfa köteles

csak ebéd (házhoz szállítással)

585 Ft

Áfa köteles

(2) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja hivatásos gondozó esetén

a.) személyi gondozás

a.) ellátási napra

840 Ft

Áfa mentes

b.) ellátási órára

210 Ft

Áfa mentes

b.) szociális segítés

a.) ellátási napra

840 Ft

Áfa mentes

b.) ellátási órára

210 Ft

Áfa mentes

(3) Nappali ellátás intézményi térítési díja

a.) étkezés nélkül

0 Ft

Áfa mentes

b.) étkezéssel

710 Ft

Áfa mentes

(4) Bölcsődei intézményi gondozási díj:

0 Ft

Áfa mentes

5) Családsegítés ellátási díja:

0 Ft

Áfa mentes