2017-ben is stabilan gazdálkodik Monor városa

2017. március 1., szerda, 15:17

A város képviselő-testülete a decemberi koncepciót és a januárban tárgyalt első fordulós tervezetet követően a február 16-i ülésén tárgyalta és fogadta el önkormányzatunk 2017. évi költségvetését. A település gazdálkodását, az intézmények és közszolgáltatások működtetését alapvetően meghatározó, a tervezett éves fejlesztéseket előzetesen kijelölő pénzügyi dokumentum már úgy kerülhetett elfogadásra, hogy a város gazdálkodását érintő legfontosabb körülmények és mutatók -, mint például az állami hozzájárulás mértéke – már ismertté váltak a képviselők előtt.

A költségvetés előkészítése során a városvezetés széles körben egyeztetett a monori intézmények és az önkormányzati gazdasági társaságok vezetőivel. Az egyes intézmények 2017. évi működtetésére külön-külön saját, ún. elemi intézményi költségvetések készültek, melynek elkészítésébe az adott szervezet vezetőit is bevonta a városvezetés. Az előterjesztett költségvetési javaslat egy kompromisszumosan elfogadott pénzügyi terv, melyet a város éves gazdasági mozgásterének és pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével az intézmények is elfogadtak. A városvezetés a költségvetés összeállítása során igyekezett az egyenlőség, méltányosság és igazságosság szempontjait érvényesíteni. Emellett az üzemeltetésben költséghatékonyságra, a közszolgáltatások működtetésében takarékosságra is törekedtünk. Szeretnénk ugyanakkor, ha a beruházásokban nagyvonalúak lehetnénk, de ez már tényleg csak „pénz kérdése” lesz 2017-ben is.

A 2017. évi költségvetési rendelet összeállításánál az önkormányzat az alábbi, a város éves gazdálkodását meghatározó főbb szempontokat vette figyelembe:

 • a korábbi évekhez hasonlóan 2016. évben is több jelentős döntéssel javította a Kormány az önkormányzatok finanszírozását, így a 2017. év pozitív pénzmaradvánnyal indítható,
 • a 2017. évi normatív támogatások fajlagos mutatói közül néhány pozitívan változott,
 • az új pedagógus életpálya modellből következő béremelés jelentős részét az állam normatívával kompenzálja,
 • a gyermekétkeztetési kiadások támogatása tovább javult,
 • pozitívan hat önkormányzatunk gazdálkodására a köznevelési intézmények működtetésének 2017. január 1-ével történő átadása, amely jelentős költségmegtakarítást eredményez, mivel nem kell működtetési támogatást fizetni az államnak sem,
 • 2016. évben nem került sor folyószámla hitelkeret és munkabér hitelkeret igénybe vételére és ezt 2017-ben sem tervezzük,
 • a Város a Belügyminisztérium és a Kormány által jóváhagyott 1,5 milliárd és 450 millió forintos támogatásból jelentős beruházásokat tud végrehajtani,
 • a bérkiadásoknál valamennyi költségvetési szervnél és a gazdasági társaságainknál is jelentős kiadásnövekedést eredményez a minimálbér és a garantált bérminimum 2017. évre elfogadott 15, illetve 25 %-os emelése. A béremelésre többletforrást a központi költségvetés nem biztosít, így arra a forrást az önkormányzatnak saját bevételeiből kell kigazdálkodnia, amihez némi kompenzációt jelent a szociális hozzájárulási adó 5 %-os csökkenése,
 • a költségvetési törvény adta lehetőséggel élve a Képviselő-testület döntött a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományának nyolc éve változatlan illetmény alapjának megemeléséről, illetve az illetménykiegészítés konstrukcióján is változtatott,
 • a Képviselő-testület döntött a képviselők tiszteletdíjának emeléséről; a polgármester és az alpolgármester illetménye, költségtérítésének mértéke pedig a kötelező jogszabályban rögzítettek szerint került megállapításra,
 • a bevételek tekintetében az adóbevételek tervezésénél az iparűzési adó esetében idén - két év óta először - nem tudtuk maradéktalanul figyelembe venni a magyar gazdasági mutatók javulásából következő várható bevétel növekedést, ugyanis több jelentős adót fizető szállítmányozó cég levonási kedvezményt érvényesíthet, továbbá a gépjárműadónem esetében a pótkocsik adóztatása is megváltozott,

Az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak tervezett főösszege 3 737 379 000 forint.

Érdekes összevetni az egyes feladatok finanszírozását, az azt ellátó intézmények költségvetéseit, illetve azon belül az állami támogatás és az önkormányzati hozzájárulás mértékét. Óvodáink teljes, esetleges fejlesztéseket nem tartalmazó, inkább csak a működtetést biztosító költségvetése 434 millió forint. Ebből 407 millió forint az állami támogatás, amit 27 millió forinttal az önkormányzat egészít ki. A Bölcsőde esetén a 86,8 millió forintos teljes költségvetésből már csak 55 millió forintot finanszíroz az állam és 31,8 millió forintot kell a városnak hozzátennie a működéséhez. A szociális feladatokat ellátó Gondozási Központ esetében az arány még jobban felborul: a 24,2 milliós állami normatíván felül önkormányzatunknak saját forrásból 54,5 millió forintot kell biztosítania a 78,7 milliós teljes költségvetéshez. Vagyis a költségek 2/3-át városunk kell, hogy megfizesse. Intézményeink (önállóan működő költségvetési szerveink) 623 millió forintos éves össz-költségvetéséből 507 millió forintot kapunk meg a Magyar Államkincstáron keresztül és 116 millió forintot magunk biztosítunk 2017-ben a megfelelő színvonalú működés érdekében. 

                              

Az adómértékek 2017. évben is változatlanok maradnak, az Önkormányzat nem kívánt további terhet áthárítani a település lakosaira és vállalkozóira.

Az alábbi táblázat az önkormányzat közhatalmi- vagyis adóbevételeinek tervezetét mutatja be.

 

Adatok ezer forintban

BEVÉTELEK

2016. évi, utolsó módosított előirányzat

2017. évi terv

Termőföld bérbeadása miatti SzJA bevétel

0

0

Építményadó

92 000

92 000

Helyi iparűzési adó

370 000

370 000

Gépjárműadó

48 000

48 000

Idegenforgalmi adó

2 000

2 000

Talajterhelési díj

3 500

3 500

Egyéb közhatalmi bevételek

7 700

7 700

Közhatalmi bevételek összesen:

523 200

523 200

 

A magyar gazdaság egyértelmű élénkülése az elmúlt két év monori adóbevételeinek emelkedésén is megfigyelhető volt, ami mindenképpen örvendetes. Ez a tendencia idén az említett, az adóbevételeket csökkentő hatások miatt megtorpan. Ez a körülmény és városunknak a gazdasági teljesítmény területén tapasztalható hátránya, más, hasonló adottságú településekkel szemben meglévő elmaradása szükségessé teszi további, a helyi gazdaság élénkítését szolgáló intézkedések meghozatalát. Városunk az egy főre jutó adóbevételek terén nemcsak megyei, de országos átlagban is a sereghajtók közt van. Nagy szükség van jelentősebb befektetők és termelő beruházások Monorra csábítására, munkahelyek teremtésére, a foglalkoztatási kínálat bővítésére.

Különböző jogcímeken mindösszesen 545 millió 573 ezer forint tartalékot tervez 2017-re önkormányzatunk. Ennek nagy részét – vagyis a teljes éves adóbevételnél magasabb összeget - fejlesztésre kívánunk fordítani.

Bízom benne, hogy az idei költségvetésünkkel sikerül a várost biztonságosan üzemeltetni, a közfeladatainkat jó színvonalon ellátni és a forrásaink jelentősebb fejlesztésekre is lehetőséget biztosítanak majd!

Zsombok László polgármester