2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. számú módosításáról

2017. március 20., hétfő, 15:35

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

4/2017. (III. 20.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. számú módosításáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

 1. §

A 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2016. évi költségvetésének

 

költségvetési kiadási összegét                                        4.064.699.000.- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét                                       3.728.988.000.- Ft-ban

                          költségvetési egyenlegét                         -335.711.000.- Ft-ban

állapítja meg.

 

A 335.711.000.- forint költségvetési hiányt

 • belső finanszírozásként 335.711.000.- forint 2015.évi maradvány igénybe vételével

biztosítja.

 

 1. A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2016. évi költségvetésének

 

finanszírozási kiadását                                                                       0.- Ft-ban

finanszírozási bevételét                                                      335.711.000.- Ft-ban

                          finanszírozási egyenlegét                         335.711.000.- Ft-ban

állapítja meg.

 

 1. Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

 1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

Utolsó  módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 215 827 000

1 368 674 000

71 950 000

1 440 624 000

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

1 500 000 000

1 500 031 000

713 000

1 500 744 000

1.3

Közhatalmi bevételek

523 400 000

523 400 000

6 056 000

529 456 000

1.4

Működési bevételek

91 263 000

95 948 000

105 686 000

201 634 000

1.5

Felhalmozási bevételek

10 000 000

10 000 000

40 941 000

50 941 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

1 589 000

2 589 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000 000

5 000 000

-2 000 000

3 000 000

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

3 346 490 000

3 504 053 000

224 935 000

3 728 988 000

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

112 831 000

335 711 000

0

335 711 000

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

793 005 000

825 635 000

45 052 000

870 687 000

 

 - Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-793 005 000

-825 635 000

-45 052 000

-870 687 000

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

112 831 000

335 711 000

0

335 711 000

 

 1. Bevételek mindösszesen:

3 459 321 000

3 839 764 000

224 935 000

4 064 699 000

 

Adatok forintban

 1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

Utolsó  módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

1 894 743 000

2 120 161 000

175 342 000

2 295 503 000

2.1.1.1

Személyi juttatások

684 680 000

793 807 000

83 241 000

877 048 000

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

183 884 000

213 308 000

21 263 000

234 571 000

2.1.1.3

Dologi  kiadások

344 989 000

437 865 000

53 162 000

491 027 000

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

105 309 000

104 940 000

-69 942 000

34 998 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

575 881 000

570 241 000

87 618 000

657 859 000

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 564 578 000

1 719 603 000

49 593 000

1 769 196 000

2.1.2.1

Beruházások

1 514 066 000

88 430 000

4 157 000

92 587 000

2.1.2.2

Felújítás

38 512 000

119 142 000

39 049 000

158 191 000

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

12 000 000

1 512 031 000

6 387 000

1 518 418 000

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

3 459 321 000

3 839 764 000

224 935 000

4 064 699 000

2.2.1

Hosszú lej.hitelek, kölcs.törl.pü-i váll-nak

0

0

0

0

2.2.2

Likviditási c.hitelek, kölcs.törl.pü-i váll-nak

0

0

0

0

2.2.3

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.

0

0

0

0

2.2.4

Kp-i-, irányítószervi támogatás folyósítása

793 005 000

825 635 000

45 052 000

870 687 000

 

 - Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-793 005 000

-825 635 000

-45 052 000

-870 687 000

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

 

 1. Kiadások mindösszesen:

3 459 321 000

3 839 764 000

224 935 000

4 064 699 000

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-112 831 000

-335 711 000

0

-335 711 000

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

112 831 000

335 711 000

0

335 711 000

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

 

 1. §

A 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1 - 15. mellékletei helyébe jelen önkormányzati rendelet 1 – 15. mellékletei lépnek.

 

 1. §
 1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, majd azt követően hatályát veszti.

 

 1. A kihirdetésről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2017. február 28.

 

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző