2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2017. február 27., hétfő, 11:54

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

 

 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

 1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

 

 1. §
 1. Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselőtestület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.

 

 1. E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.

Intézmények címei:

 

100. cím: Monor Város Önkormányzata

110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

                 111. cím: Önkormányzat

                 113. cím: Védőnői Szolgálat

                 114. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal

130-160. cím: Önállóan működő költségvetési szervek

130. cím: Óvodák

                 131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda

                 132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda

                 133. cím: Monori Petőfi Óvoda

134. cím: Monori Napsugár Óvoda

135. cím: Monori Szivárvány Óvoda

140. cím: Monori Bölcsőde

150. cím: Monori Gondozási Központ

160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

 

 1. E rendelet a bevételeket és a kiadásokat alcímenként a 3. § (3) bekezdésben részletezi.

 

 1. §
 1. A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2017. évi költségvetésének

 

költségvetési kiadási összegét                                        3.737.379.000.- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét                                       2.405.880.000.- Ft-ban

                                      költségvetési egyenlegét                      -1.331.499.000.- Ft-ban

            - ebből:               működési költségvetési hiányt:                 -411.221.000.- Ft-ban

                                      felhalmozási költségvetési hiányt:             -920.278.000.- Ft-ban

állapítja meg.

 

A 1.331.499.000.- forint költségvetési hiányt

 • belső finanszírozásként 1.331.499.000.- forint 2016.évi maradvány igénybe vételével,

biztosítja.

 

 1. A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2017. évi költségvetésének

finanszírozási kiadását                                                                       0.- Ft-ban

finanszírozási bevételét                                                   1.331.499.000.- Ft-ban

                                      finanszírozási egyenlegét                      1.331.499.000.- Ft-ban

            - ebből:               működési finanszírozási többletet:                 8.267.000.- Ft-ban

                                      felhalmozási finanszírozási többlet:          1.323.232.000.- Ft-ban

 

állapítja meg.

 

 1. Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

 

Adatok forintban

 1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 259 669 000

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

450 000 000

1.3

Közhatalmi bevételek

523 400 000

1.4

Működési bevételek

156 811 000

1.5

Felhalmozási bevételek

10 000 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000 000

 B 1 - 7

I.1.1 – 1.7.  Költségvetési bevételek összesen:

2 405 880 000

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 331 499 000

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

896 004 000

 

 - Intézmény finanszírozás miatti bevételi korrekció

-896 004 000

 B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 331 499 000

 

 1. Bevételek mindösszesen:

3 737 379 000

 

 

Adatok forintban

 1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

2 352 101 000

2.1.1.1

Személyi juttatások

746 910 000

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

169 477 000

2.1.1.3

Dologi  kiadások

441 216 000

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

967 471 000

2.1.1.5.1

Elvonások

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

100 761 000

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

321 137 000

2.1.1.5.6

Tartalékok

545 573 000

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 385 278 000

2.1.2.1

Beruházások

48 882 000

2.1.2.2

Felújítás

77 045 000

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 259 351 000

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre

1 259 351 000

 K 1 - 8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

3 737 379 000

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

2.2.4

Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása

896 004 000

 

 - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-896 004 000

K 9 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

 

 1. Kiadások mindösszesen:

3 737 379 000

 

Költségvetési bevételek és kiadok egyenlege:

-1 331 499 000

 

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:

1 331 499 000

 

Egyenlegek egyenlege:

0

 

 

 1. Az Önkormányzat bevételei
 1. §
 1. A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2017. évi bevételi főösszegek megbontását címenként az I./2. számú melléklet részletezi.

 

 1. A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) az I./3. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) bevételeit a I./8.1-8.2 számú melléklet foglalja magába.

 

 1. A 2017. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az I./3.2. számú melléklet tartalmazza.

 

 1. Az Önkormányzat kiadásai
 1. §
 1. A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2017. évi kiadási főösszegek megbontását címenként az I./2.-2.1 számú mellékletek részletezi.

 

 1. A kiadások közül az Önkormányzat kiadásait (alcímenként) az. I./4-6. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) kiadásait – és ezen belül kötelező – kiemelt előirányzatait 2017. évre vonatkozóan a I./8.1.-8.2. számú melléklet szerint állapítja meg.

 

 1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatait célonként a I./4.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

 1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi fejlesztési előirányzatait célonként a I./4.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

 1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi egyéb felhalmozási célú kiadásait a I./4.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

 1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2017. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a I./5. számú mellékletek szerint határozza meg.

 

 1.  §

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2017. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az I./6. számú melléklet tartalmazza.

 

 

 

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a I./9. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

 

 1.  §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2017. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a I./11. számú melléklet tartalmazza.

 

 1.  §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2017. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a I./12. számú melléklet szerint valósul meg.

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása az I./13. és 14. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

 

 1.  §

Monor Város Önkormányzat 2017. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a I./15. számú melléklet tartalmazza.

 

III.A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

 1.  §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.

 

 1.  §

A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

 

 1.  §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az I/6. számú mellékletben betervezett 3 millió Ft vis major keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

 

 1.  §

A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.

 

 1.  §

A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg, mely az önkormányzat költségvetési rendeletébe nem épül be.

 

 

 1.  §

Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül – beleértve a létszám-előirányzatot is – kötelesek gazdálkodni.

 

 1.  §
 1. Az önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a maradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 

 1. Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.

 

 1.  §

A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése szerinti és a Kttv. 132. §-a szerinti 38.650.- forint illetményalap a (6) bekezdésben adott felhatalmazás alapján 2017. évben 58.000.- forint.

A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében nincs, a felsőfokú végzettségű dolgozói esetében 10 % az illetménykiegészítés mértéke.

 

 1.  §

Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról – szükség szerint aktualizálva – likviditási tervet kell készíteni.

 

 1.  §
 1. Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján – külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

 

 1. A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

 

 1.  §

Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

 

 1.  §
 1. A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

 

 1. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

 

 1. Az (1) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

 

 1.  §
 1. A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a háromnegyed éves helyzetről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

 

 1. Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

 

 1.  §

Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat részletes szabályait az Ávr. ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási megállapodások tartalmazzák.

 1. Záró rendelkezések
 1.  §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni, kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2017. február 16.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző