4/1996. (I. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016. december 21., szerda, 16:21

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

32/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 4/1996. (I. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazása, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-ában foglaltakra figyelemmel az alábbiakat rendeli el:

 

  1. §

A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 4/1996./I.18./ sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A köztisztasági szolgáltatást – a települési szilárd hulladék tekintetében – a Monor Város Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján az „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2700 Cegléd, Pesti út 65.) végzi.

Az

-  ingatlanon képződött vegyes hulladék rendszeres gyűjtése, szállítása és kezelésre történő átadása,

- az ingatlanhasználók ingatlanán képződött és az ingatlanhasználók által elkülönítetten gyűjtött hulladékgazdálkodás körébe tartozó hulladék (műanyag, papír, üveg és fém csomagolási hulladék) rendszeres gyűjtése, szállítása és kezelésre történő átadása,

- lomhulladékok házhoz menő gyűjtése,

- házhoz menő zöldhulladék gyűjtése,

- hulladékudvar működtetése,

- 5 gyűjtősziget összesen 10 darab 1,1 m3-es, csomagolási üveghulladék gyűjtésére szolgáló konténer szükség szerinti, de minimum heti ürítése szállítása és kezelésre történő átadása

tekintetében az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. alvállalkozója a KÖVÁL Nonprofit Zrt.. Az Alvállalkozónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz viszonyított aránya: 60 %.

A köztisztasági szolgáltatást – a települési folyékony hulladék begyűjtése tekintetében – a Monor Város Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) végzi.”

 

  1. §

A Rendelet 15. § (4) bekezdés c.) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) a szabványos gyűjtőedényzetbe nem helyezhető egyéb szilárd hulladékot és a nagyméretű berendezési tárgyakat, illetve a naponta keletkező háztartási hulladék mennyiségét meghaladó falombot és kerti hulladékot, a lakos által minimum egy héttel korábban kért időpontban az adott körzetben szokványos hulladékszállítási napon egyszer egy évben a lomhulladékát a kukás kommunális hulladékával együtt, házhoz menő gyűjtési formában szállítja el térítésmentesen.„

 

  1. §

A Rendelet 15. § (5) bekezdésének „A lomtalanítási akció során a 15. § (2) bekezdés c) pontjában felsorolt hulladékokat a közterületre kirakni csak az elszállítás napján 7.00 óráig lehet.” szövegrésze hatályon kívül helyezésre kerül.

 

  1. §

 

(1)   E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2016. december 15.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző