2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. számú módosításáról

2016. december 21., szerda, 15:47

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

28/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. számú módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. §

A 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2016. évi költségvetésének

költségvetési kiadási összegét                                        3.839.764.000.- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét                                       3.504.053.000.- Ft-ban

                        költségvetési egyenlegét                           -335.711.000.- Ft-ban

állapítja meg.

 

A 335.711.000.- forint költségvetési hiányt

- belső finanszírozásként 335.711.000.- forint 2015.évi maradvány igénybe vételével

biztosítja.

 

(2)   A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2016. évi költségvetésének

finanszírozási kiadását                                                                       0.- Ft-ban

finanszírozási bevételét                                                      335.711.000.- Ft-ban

                        finanszírozási egyenlegét                           335.711.000.- Ft-ban

állapítja meg.

 

(3)   Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

  1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

Utolsó  módosított előirányzat

Változás 4

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 215 827 000

1 306 223 000

62 451 000

1 368 674 000

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

1 500 000 000

1 500 031 000

0

1 500 031 000

1.3

Közhatalmi bevételek

523 400 000

523 400 000

0

523 400 000

1.4

Működési bevételek

91 263 000

91 263 000

4 685 000

95 948 000

1.5

Felhalmozási bevételek

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

3 346 490 000

3 436 917 000

67 136 000

3 504 053 000

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

112 831 000

335 711 000

0

335 711 000

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

793 005 000

681 387 000

3 507 000

825 635 000

 

 - Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-793 005 000

-822 128 000

-3 507 000

-825 635 000

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

112 831 000

335 711 000

0

335 711 000

 

  1. Bevételek mindösszesen:

3 459 321 000

3 772 628 000

67 136 000

3 839 764 000

 

Adatok forintban

  1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

Utolsó  módosított előirányzat

Változás 4

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

1 894 743 000

2 054 357 000

65 804 000

2 120 161 000

2.1.1.1

Személyi juttatások

684 680 000

753 436 000

40 373 000

793 807 000

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

183 884 000

202 408 000

10 898 000

213 308 000

2.1.1.3

Dologi  kiadások

344 989 000

437 398 000

467 000

437 865 000

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

105 309 000

104 927 000

13 000

104 940 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

575 881 000

556 188 000

14 053 000

570 241 000

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 564 578 000

1 718 271 000

1 332 000

1 719 603 000

2.1.2.1

Beruházások

1 514 066 000

1 587 098 000

-1 498 668 000

88 430 000

2.1.2.2

Felújítás

38 512 000

119 142 000

0

119 142 000

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

12 000 000

12 031 000

1 500 000 000

1 512 031 000

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

3 459 321 000

3 772 628 000

67 136 000

3 839 764 000

2.2.1

Hosszú lej.hitelek, kölcs.törl.pü-i váll-nak

0

0

0

0

2.2.2

Likviditási c.hitelek, kölcs.törl.pü-i váll-nak

0

0

0

0

2.2.3

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.

0

0

0

0

2.2.4

Kp-i-, irányítószervi támogatás folyósítása

793 005 000

681 387 000

3 507 000

825 635 000

 

 - Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-793 005 000

-822 128 000

-3 507 000

-825 635 000

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

 

  1. Kiadások mindösszesen:

3 459 321 000

3 772 628 000

67 136 000

3 839 764 000

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-112 831 000

-335 711 000

0

-335 711 000

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

112 831 000

335 711 000

0

335 711 000

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

 

 

  1. §

A 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1 - 15. mellékletei helyébe jelen önkormányzati rendelet 1 – 15. mellékletei lépnek.

 

  1. §
  1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

  1. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2016. december 15.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző