11/2004. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016. december 16., péntek, 12:26

Monor város Önkormányzata Képviselő-testületének

31/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

 a helyi építési szabályzatról szóló 11/2004. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Monor város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 11/2004. (IV.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) módosításáról a következőket rendeli el:

 

A rendelet mellékletei

1.  §

(1)   Jelen rendelet 1. melléklete az SZ1-M3 jelű szabályozási terv módosítása.

 

(2)   Jelen rendelet 2. melléklete az SZ1-M4 jelű szabályozási terv módosítása.

 

(3)   A HÉSZ 10. melléklete szerinti SZ2-M1 1. és 3. tervlapja helyébe jelen rendelet 3.   melléklete lép.

 

Módosuló rendelkezések

 

2.  §

 

A HÉSZ 1.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(3)   Jelen helyi építési szabályzat csak a mellékelt M=1:2000 méretarányú „Monor város - Belterület Szabályozási Terv” c., M=1:20 000 ma „Monor város – Külterület Övezeti Terv” tervlappal, M=1:2000 ma. „Strázsahegy Szabályozási Terv” tervlappal és M=1:4000 illetve M=1:2000 méretarányú „Szabályozási Terv módosítása” c. tervlapokkal (továbbiakban Szabályozási terv) együtt érvényes.

 

3.  §

A HÉSZ 2. § (3) helyébe a következő rendelkezés lép:

(3)   A HÉSZ mellékletei:

       1.sz. melléklet: Fogalom magyarázat

       2.sz. melléklet: Építés lejtős terepen

       3.sz. melléklet: A nyúlványos telek kialakításának és a több telket érintő telek-rendezés egyedi szabályai

       4.sz. melléklet: Út mintakeresztszelvények

       5.sz. melléklet: Pincefalu lehatárolása

       6.sz. melléklet: Hagyományos pincetípusok

       7.sz. melléklet: Helyi védett épületek a Strázsahegy területén

       8.sz. melléklet: Sajátos jogintézmények

       9.sz. melléklet: Strázsahegy Szabályozási terv (SZ1-M1;SZ1-M2)

       10.sz. melléklet: Monor város – Belterület Szabályozási Terv, Külterület Övezeti Terv

       11.sz. melléklet: Szabályozási Terv módosítása (SZ1-M3, SZ1-M4, SZ2-M1)

 

4.  §

A HÉSZ 45. § (2) bekezdés g. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 1. „45. § (2) A településközpont vegyes terület építési övezeteiben az alábbi épületek helyezhetők el:

 g. A területen más rendeltetésű épület nem helyezhető el, kivéve, ha az építési övezet előírásai másként nem rendelkeznek.”

 

5.  §

A HÉSZ az alábbi 50/G. §-sal egészül ki:

„Vt-8 jelű építési övezet

50/G.§

 1. Az építési övezet építési telkein a a 45.§ (2) bekezdésben foglaltak mellett sport rendeltetésű épület, valamint az azt kiszolgáló rendeltetésű épületek is elhelyezhetők.
 2. Az építési övezet beépítési módja zártsorú.
 3. Az építési övezet telkeinek legnagyobb beépíthetősége 50 %,
 4. Az építési övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m.
 5. Az építési övezetben a legkisebb telekméret 500 m2.
 6. Az építési övezet építési telkein a minimális zöldfelület 20%.
 7. Az építési övezet építési telkeinek szintterületi mutatója nem haladhatja meg az 1,0-t.”

 

6.  §

A HÉSZ az alábbi 50/H. §-sal egészül ki:

„Vt-9 jelű építési övezet

50/H.§

 1. Az építési övezet beépítési módja zártsorú.
 1. Az építési övezet telkeinek legnagyobb beépíthetősége 80 %,
 2. Az építési övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság 14,5 m. Az elhelyezett épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 16,0 m-t.
 3. Az építési övezetben a legkisebb kialakítható telekméret 800 m2.
 4. Az építési övezet építési telkein a minimális zöldfelület 20%.”

 

Záró rendelkezések

 

7.  §

(1)   Jelen rendelet 1. számú mellékletében jelölt módosítás területi hatálya alá tartozó területekre vonatkozóan a Szabályozási terv 6. szelvénye normatartalma hatályát veszti és helyébe jelen rendelet 1. számú mellékletének normatartalma lép.

 

 1. Jelen rendelet 2. számú mellékletében jelölt módosítás területi hatálya alá tartozó területre vonatkozóan a Szabályozási terv 6. szelvénye hatályát veszti és helyébe jelen rendelet 2. számú mellékletének normatartalma lép.

 

 1. Jelen rendelet 3. mellékletében jelölt módosítás területi hatálya alá tartozó területekre vonatkozóan a HÉSZ normatartalma hatályát veszti és helyébe jelen rendelet normatartalma lép.

 

8.  §

(1)   Jelen rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 

 1. E rendelet 1. § (3) és 7. § (3) bekezdései, a kihirdetést követő napon lépnek hatályba és az azt követő napon hatályukat vesztik.

 

 1. A rendelet kihírdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2016. november 17.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző

 

 

1. melléklet a 31/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez (HÉSZ 11. melléklete) Szabályozási terv módosítása (SZ1-M3)

2. melléklet a 31/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez (HÉSZ 11. melléklete) Szabályozási terv módosítása (SZ1-M4)

3. melléklet a 31/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez (HÉSZ 10. melléklete) Szabályozási terv módosítása (SZ2-M1 1. és 3. tervlap)