Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

2016. november 24., csütörtök, 11:16

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

26/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazása, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-ában foglaltakra figyelemmel az alábbiakat rendeli el:

 

A járművek elhelyezésének helyi szabályairól szóló 25/2004. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

 1. §

A járművek elhelyezésének helyi szabályairól szóló 25/2004. (X. 28.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében a Gépjármű várakozóhelyek megváltási alapdíjai az alábbiak szerint módosulnak:

„ Gépjármű várakozóhelyek megváltási alapdíjai:

            a.) I. díjövezet:              350.000,- Ft

            b.) II. díjövezet:             250.000,- Ft

            c.) III. díjövezet:            100.000,- Ft.”

 

 

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolás rendjéről szóló 17/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelete módosítása

 1. §
 1. A fizető parkolás rendjéről szóló 17/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet 2.) 5. § (1) bekezdés a.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„5. § (1) a.) Pótdíjat kell fizetni, ha a fizető parkolóhelyet igénybevevő járműhasználó

a díjfizetési kötelezettség alá tartozó területen a parkolóhelyre történő megérkezéstől, illetve a jegyellenőr által a fizető parkolóhelyen való gépjármű észlelésétől számított 5 perc elteltével díjfizetés nélkül várakozik,”

 

 1. A Rendelet 2. 5.§ (1) bekezdés e.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„5. § (1) e.)  (1) Pótdíjat kell fizetni, ha a fizető parkolóhelyet igénybevevő járműhasználó

a parkolójegyet, vagy az elektronikus személyi parkolómétert a parkolóhelyre történő megérkezéstől, illetve a jegyellenőr által a fizető parkolóhelyen való gépjármű észlelésétől számított 5 perc elteltével nem helyezte ki, illetve nem vette igénybe.”

 

 

A mezőőri szolgálatról szóló 4/2010. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

 1. §
 1. A mezőőri szolgálatról szóló 4/2010. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet 3.) 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. § (1) A képviselő-testület a mezőőri járulékot 1 hektár után 1.200,- Ft/év, minden további hektár után 700,- Ft év, a zártkerti és présház ingatlanokra – területtől függetlenül – 1.200,- Ft/év összegben állapítja meg a (2)-(3) bekezdés szerinti eltérésekkel.”

 

 1. A Rendelet 3. 3. § (2) bekezdésében agazdának” szövegrész helyébe a „személynek” szövegrész lép.

 

 1. A Rendelet 3. 3. § (3) bekezdésében apince” szövegrész helyébe a „présház” szövegrész lép.

 

 1. A Rendelet 3. 4. § (2) bekezdése az alábbi szerint módosul:

„4. § (2) Amennyiben az őrzött ingatlan tulajdonosa és használója nem egy és ugyanazon személy, úgy a mezőőri járulékot a használó - több használó esetén a használók, e rendelet 1. számú melléklete szerinti közös nyilatkozatában megjelölt személy - köteles fizetni.„

 

 1. A Rendelet 3. 4/A § (1) bekezdése az alábbi szerint módosul:

„4/A. § (1) Mentes a mezőőri járulék alól Monor Város illetékességi területén a Váci Mihály u.-Csokonai Vitéz Mihály u.- Bereki dűlő  - Furmint sor - Bianka sor - Mézesfehér dűlő – Szent Orbán tér - Strázsahegyi dűlő - Szürkebarát dűlő - Merlot dűlő - Mendei u. - Téglaházi dűlő – közigazgatási egységeken található címeken, illetve az ezen közigazgatási egységek, valamint a jelenlegi belterületi határ által határolt területen levő külterületi (tulajdoni lap szerint: zártkerti) ingatlanok közül, kérelemre – a feltételek fennálltáig - az, amely építményt járulékfizető életvitelszerű ott tartózkodás céljából használja.”

 

 1. A Rendelet 3. 5. §-a az alábbiak szerint módosul:

„5. § A termőföld használati-, vagy tulajdonjogában történt változást a használó, vagy a tulajdonos a változást követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Monori Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda Adócsoportjánál az e célra szolgáló nyomtatványon.”

 

 1. A Rendelet 3. 6. §-a az alábbiak szerint módosul:

„6. § A mezőőri járulékot a járulékfizetési kötelezettség keletkezését/változását, azaz a tulajdonjog/használati jog keletkezését/megszűnését követő év január 31. napjáig kell bevallani és egy összegben, minden év október 31-ig kell megfizetni.”

 

 1. A Rendelet 3. 6. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

6. § (3)  E rendelet értelmében termőföld: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5.§ 17. pontja szerinti földrészlet.

 

 1. A Rendelet 3. 7. §-a , a szerkezeti beosztásának 7. § (1) bekezdésre történő módosítása mellett az alábbiak szerint módosul:

„7. § (1) A mezőőri járulék megállapítása a fizetésre kötelezett tulajdonos/használó, jelen rendelet 2. számú mellékletét képező bevallása - ennek hiányában az ingatlan-nyilvántartás adatai és a mezőőrök helyszíni felmérése alapján - kivetéssel történik.”

 

 1. A Rendelet 3. 7. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

„7. § (2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv., valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadóak.”

 

 1. A Rendelet 3. jelen módosító rendelet 1. számú mellékletét képező „Megállapodás” melléklettel egészül ki „1. számú melléklet” elnevezéssel.

 

 1. A Rendelet 3. jelen módosító rendelet 2. számú mellékletét képező „Bevallás” melléklettel egészül ki „2. számú melléklet” elnevezéssel.

 

 

Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

 1. §

Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet 4.) „67. § (1) d.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

67. § (1) A Képviselő–testület feladat- és hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben átruházott hatáskörben a polgármester a feladat– és hatáskör címzettje:

d.) a külön önkormányzati rendeletben – 28/2004. (XI. 29.) 12. § (7) bekezdésében - meghatározott a települési önkormányzat tulajdonában lévő közterület filmforgatási célú igénybevétele” eljárás során a települési önkormányzat részére megállapított hatósági szerződés jóváhagyásával kapcsolatos döntési hatáskör vonatkozásában.”

 1. §
 1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2)   A rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2016. november 17.

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző