27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016. november 24., csütörtök, 11:26

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

27/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) alábbiak szerint módosítja:

 

  1. §

A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„2. § (2) Adómentes az (1) bekezdés b.) és c.) pontjában felsorolt adóalanyok közül az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíj pénztár, és - kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában – a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott  tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. E mentesség az építményadó vonatkozásában azon épület, épületrész után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként - a vasúti pályahálózatot üzemeltető közszolgáltató szervezet esetén tulajdonosként, vagyoni értékű jog jogosítottjaként - bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ. A feltételek meglétéről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig - írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak minősül. ”

 

  1. §

A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„8. § (1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.”

 

  1. §

A Rendelet 21. § (1) bekezdésében a „Htv. 39.§ (4)-(9) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Htv. 39.§ (4)-(10) bekezdésében” szövegrész lép.

  1. §

A Rendelet 21. § (4) bekezdésében az „(5)-(9) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Htv. 39.§ (5)-(10) bekezdésében” szövegrész lép.

 

  1. §
  1. E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

  1. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet 21./A. §-a, 24. § (2) bekezdése, a 25/A. §-a és a rendelet 1. és 2. számú melléklete hatályon kívül helyezésre kerül.

 

(3)   A rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

Monor, 2016. november 17.

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző