25/2013. (VII. 31.) önkormányzati rendelet módosítása

2016. szeptember 19., hétfő, 18:12

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

24/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

az avar-, és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló
25/2013. (VII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII. tv. 48. § (4). bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

  1. §

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 25/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)       A rendelet hatálya kiterjed Monor város belterületére.”

 

  1. §

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 25/2013. (VII.31.) önkormányzati rendeletének a jelen Rendelettel nem módosított rendelkezései változatlanul hatályosak maradnak.

 

  1. §
  1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2)   A kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2016. szeptember 15.

 

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző