Óvodai beiratkozás hirdetménye a 2024/2025. nevelési évre

2024. február 27., kedd, 16:52

HIRDETMÉNY

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2024/2025. nevelési évre az

 

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

BEIRATKOZÁSA

 

Monor városában

a következő időpontokban történik:

 

2024. április 22. (hétfő) 8 és 14 óra között

2024. április 23.(kedd) 14 és 18 óra között

 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat az óvodakötelezett gyermekeket, akik 2024. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, ezért kérjük a szülőket, hogy a körzetes óvodában bonyolítsák le a beiratkozást!

Amennyiben nem a körzetes óvodát kívánják választani, jelöljék meg a jelentkezési lapon, hogy melyiket.

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. Amennyiben nem a Monor Város Önkormányzata által fenntartott óvodák valamelyikébe kívánja beíratni gyermekét, kérjük, hogy azt a lakóhelye szerinti körzetes óvodában a fenti időpontok valamelyikén jelezze.

 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül (2024. november 23-ig) betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy akik gyermeke 2024. szeptember 1. után tölti be 3. életévét, és várhatóan év közben kívánják beíratni, akkor ezen szándékukat is szíveskedjenek jelezni a fenti időpontokban a jelentkezési lap kitöltésével a körzetes óvodában.

 

A 2024. augusztus 31-ig óvodakötelessé váló gyermekek esetében lehetőség van az óvodába járási kötelezettség alóli felmentésre.

 

A szülő 2024. április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (Pest Vármegyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80.) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a 2024. április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvoda igazgatóját.

A külföldre távozó gyermekek szülei a bejelentési kötelezettségüket az alábbi linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

A nevelési év első napja 2024. szeptember 1., utolsó napja 2025. augusztus 31.

Az óvodák nyitva tartása a 2024/2025. nevelési évben:

 

Monori Kossuth Lajos Óvoda:               hétfőtől péntekig, 6 órától 18 óráig, napi 12 óra, heti 60 óra;

Monori Tesz-Vesz Óvoda:                    hétfőtől péntekig, 6 órától 18 óráig, napi 12 óra, heti 60 óra;

Monori Petőfi Óvoda:                           hétfőtől péntekig 6 órától 18 óráig, napi 12 óra, heti 60 óra;

Mesevár telephely óvoda:                 hétfőtől péntekig 6 órától 18 óráig, napi 12 óra, heti 60 óra;

Monori Napsugár Óvoda:                      hétfőtől péntekig 6 órától 18 óráig, napi 12 óra, heti 60 óra;

 

 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az alapító okiratuk szerint az alábbi óvodák nevelhetnek:

 

 

1.     Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth L. u. 39.; tel.: 06-29-410-739) - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: enyhe fokban mozgássérültek, vagy enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

 

2.     Monori Tesz-Vesz Óvoda (2200 Monor, Katona J. u. 26.;  tel.: 06-29-413-414) - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy beszédfogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

 

3.     Monori Napsugár Óvoda (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.; tel.: 06-29-413-228) - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy beszédfogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

 

4.     Monori Petőfi Óvoda, valamint a Mesevár telephely óvodája (2200 Monor, Petőfi S. u. 29., illetve 2200 Monor Bajcsy-Zsilinszky E. u. 11.); tel.: 06-29-411-244) - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján beszédfogyatékosak, vagy enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

 

 

Monor Város Önkormányzatának alapító okirat szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodája nincs.

 

 

 

 

 

Kérjük a Tisztelt Szülőt, hogy a beiratkozáskor hozza magával a www.monor.hu oldalról letölthető, vagy az óvodában beszerezhető, kitöltött jelentkezési lapot!

 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, és lakcímet igazoló hatósági igazolványát;
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát;
  • a gyermek TAJ kártyáját;
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
  • a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási könyvét,

-       a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket;

-       amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint

  • nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát.

 

Az óvoda igazgatója legkésőbb 2024. május 23-ig dönt a felvételi kérelmekről és a döntéséről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is.

 

Az óvoda igazgatójának írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda igazgatójánál. A jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.

 

Az egyes óvodák körzethatárait az óvodákban elhelyezett hirdetményben, valamint Monor város honlapján, a www.monor.hu oldalon tájékoztatásul közöljük.

 

 

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 39.) felvételi körzete:

Acsádi köz

Acsádi utca

Ady Endre utca (Balassi Bálint utca és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz)

Alma sor

Arany János utca

Attila sor

Bacsó Béla utca

Bajza utca

Batsányi János utca

Beáta utca

Bereki dűlő

Berki tanya

Bianka sor

Burgundi sor

Csabagyöngye dűlő

Csabagyöngye sor

Csabagyöngye utca

Csokonai utca

Deák Ferenc utca

Eötvös József utca

Favorit dűlő

Forrásszőlő

Furmint sor

Garam utca

Holdsugár utca

Irsai Olivér dűlő

Izabella sor

Kadarka sor

Károlyi tanya

Kékfrankos sor

Késmárk utca

Kilátó dűlő

Kinizsi köz

Kinizsi Pál utca

Kocsis Irma sor

Kossuth Lajos utca (Mátra utca és a Deák Ferenc utca közötti szakasz)

Körte sor

Kövidinka sor

Köztársaság utca

Krúdy Gyula utca

Laposhegy

Leányka dűlő

Lehel utca

Liliom utca (Munkácsy Mihály és a Deák Ferenc utca közötti szakasz)

Locsodi út

Luther tér

Málna sor

Mandula sor

Mátra utca

Mendei út

Merlot dűlő

Mézesfehér sor

Mogyoró sor

Munkácsy Mihály utca

Muskotályos sor

Napsugár utca

Nemzetőr köz

Nemzetőr utca

Oportó dűlő

Patkó út

Péteri út

Piszke sor

Ribizli sor

Rózsafa sor

Sárfehér sor

Somogyi Béla utca

Strázsa hegy

Strázsahegyi út

Székely Bertalan köz

Székely Bertalan utca

Szélső út

Szilhát utca

Szlanka dűlő

Szürkebarát dűlő

Tátra utca

Tetei dűlő

Váci Mihály köz

Váci Mihály utca

Vonyogó út

Völgykút

Vörösmarty Mihály utca

Zalagyöngye sor

Zólyom utca

 

Monori Petőfi Óvoda (2200 Monor, Petőfi Sándor utca 29.) felvételi körzete:

 

Ady Endre utca (Balassi Bálint utca és a vasút közötti szakasz)

Babits Mihály utca

Balassi Bálint utca

Baross Gábor utca

Czuczor Gergely utca

Damjanich utca

Esze Tamás utca

Füleki utca

Gera kert

Hunyadi János utca

Iglói utca

Jókai Mór utca

Kassai utca

Klapka György utca

Kölcsey Ferenc utca

Lőcsei utca

Mártírok utca

Mátyás király utca

Móricz Zsigmond utca (Ady Endre utca és a Kistói utca közötti szakasz)

Nyitrai utca

Petőfi Sándor utca

Pozsonyi lakótelep

Pozsonyi utca

Simon István utca

Széchenyi István utca

Szent István park

Virág utca

Wesselényi Miklós utca

Zrínyi Miklós utca

 

 

Monori Petőfi Óvoda Mesevár telephely óvodájának (2200 Monor, Bajcsy-Zsilinszky utca 11.) felvételi körzete:

 

 

Abroncs sor

Agyagos dűlő

Akácos sor

Árpád utca

Ászok sor

Bajcsy-Zsilinszky utca

Bercsényi utca

Bocskai István utca

Csap sor

Csomoszló sor

Daráló sor

Diófa dűlő

Dobó István utca

Donga sor

Dózsa György utca (Ady Endre utca és a Kistói utca közötti szakasz)

Dugó sor

Eperfa sor

Fenyves sor

Forrás dűlő

Forrás köz

Forrás utca

Füzes utca

Garibaldi utca

Gesztenye sor

Hársfa sor

Horoló sor

Juhar sor

Kálvin tér

Kármentő sor

Kénlap sor

Kisfaludy utca (Deák Ferenc utca és a József Attila utca közötti szakasz)

Kiss Ernő utca

Kossuth Lajos utca páratlan oldala (Ady Endre utca és a Kistói utca közötti szakasz)

Kossuth Lajos utca páros oldala (Deák Ferenc utca és a József Attila utca közötti szakasz)

Lejtő út

Liliom utca (Deák Ferenc utca és a József Attila utca közötti szakasz)

Malomhegy utca

Meggy sor

Nagydiófa utca

Németh Ágoston utca

Nyárfa sor

Othelló sor

Őszibarack sor

Piac tér

Pince utca

Prés sor

Présház sor

Szilvás dűlő

Szőlőhegy utca

Téglaházi dűlő

Tekerő dűlő

Thököly Imre utca

Töltike sor

Törköly sor

 

 

Monori Tesz-Vesz Óvoda (2200 Monor, Katona József utca 26.) felvételi körzete:

 

Agyagbánya út

Alkotmány utca

Akona sor

Bánffy Dezső utca

Báthory István utca

Batthyány Lajos utca

Bem József utca

Bogyó sor

Cinka Panna utca

Csanády György utca

Dózsa György utca (Kistói utca páros oldala felé eső szakasz)

Dugonics András utca

Fillér utca

Fiumei utca

Fokoló sor

Földvári tanya

Földvári út

Fráter György utca

Fürt sor

Gép utca

Gereben út

Gulyás László utca

Honvéd utca

Inda sor

Irányi utca

Jósika utca 

József Attila utca

Kacor út

Kancsó dűlő

Kapisztrán János utca

Kas sor

Katona József utca

Kisfaludy utca (József Attila utca páratlan oldal felé eső szakasz)

Kistói utca (Kossuth Lajos utca és a vasút közötti szakasz)

Kossuth Lajos utca (József Attila utcától a Monorierdő felé eső szakasz)

Köves sor

Kutyahegy

Liliom utca (József Attila utca és a Kapisztrán János utca közötti szakasz)

Mádiszőlő

Magócsi István utca

Majori út

Martinovics Ignác utca

Mikes Kelemen utca

Mikszáth Kálmán utca

Móricz Zsigmond utca (Kistói utca és a Jósika utca közötti szakasz)

Palack sor

Paplapos

Paplapos köz

Permetező sor

Pfeiffer Izsák utca

Pilisi út

Puttony sor

Rákosi Jenő utca

Scheirer tanya

Stromfeld Aurél utca

Sutyuló sor

Szilágyi Dezső utca

Tamási Áron utca

Tárogató utca

Tompa Mihály utca

Tőke sor

Traktor utca

Turner Ferenc utca

Vályogvető út

Venyige sor

Zöldmező utca

 

Monori Napsugár Óvoda (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.) felvételi körzete:

 

Ady Endre utca (4.sz. főút és a vasút közötti szakasz)

Aradi utca

Attila utca

Avar utca

Bán dűlő

Bartók Béla utca

Békás tanya

Beleki tanya

Blaha Lujza utca

Borona út

Brassó utca

Bródy Sándor utca

Ceglédi út

Csalitos út

Csévi út

Csikós út

Dettrich tanya

Dura tanya

Erzsébet királyné utca

Felső tanya

Fónyad Dezső utca

Forgách utca

Gábor Áron utca

Gém utca

Halas utca

Haleszi út

Hegedűs Gyula utca

Hegyessy tanya

Hernád köz

Hosszúbereki utca

Ipar utca

Kálló Esperes utca

Kazinczy Ferenc utca

Kertész utca

Kéve út

Kistemplom utca

Kistói utca (4.sz főút és a vasút közötti szakasz)

Kodály Zoltán utca

Kolozsvári utca

Koós Károly utca

Liszt Ferenc utca

Madách Imre utca

Mária utca

Maros utca

Mező utca

Munkás utca

Murányi utca

Nádas utca

Nyerges köz

Ország út

Páskom utca

Pósa Lajos utca

Puskin utca

Rákóczi utca

Rekvényi telep

Rét utca

Rönk út

Szabó Ervin utca

Szabó Ilonka utca

Szatmár utca

Szélmalom utca

Talpas dűlő

Táncsics Mihály utca

Tavas park

Temesvári utca

Tó utca

Toldy Ferenc utca

Trafó út

Türr István utca

Vasadi köz

Vasadi út

Veres Pálné utca

Völgy utca

Ybl Miklós utca

Zabla út

Zavaró út