Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. december 15., péntek, 14:13

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetmény alapjáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2024 évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) bekezdésében és a 236. § (4) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Monori Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2024. évben 70.000,- Ft-összegben állapítja meg.

2. §

(1) A Monori Polgármesteri Hivatal felsőfokú végzettségű közszolgálati tisztviselői illetmény kiegészítésének mértéke: 10 %.

(2) A Monori Polgármesteri Hivatalnál a legalább osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén a vezetői illetmény pótlék mértéke: 10%.

3. §

Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

4. §

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2023. december 14.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

Végső előterjesztői indokolás

A 24/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelet a közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetmény alapját egységesen 66.000 Ft-ban állapította meg, a rendelet hatálya 2023. december 31. napjával hatályát veszíti, ezért javasolt az új illetményalap megállapítása.