Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (X. 13.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. október 13., péntek, 10:53

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete

A fás szárú növények védelméről szóló 21/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a fás szárú növények védelméről szóló 21/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A fás szárú növények védelméről szóló 21/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Minden közterületi fás szárú növény Monor Város Önkormányzat tulajdonát képezi, kivéve, amelyet magasabb szintű jogszabály másnak a tulajdonába rendel.

(2) A fás szárú növények védelméről szóló 21/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Közterületen fás szárú növényt kivágni indokolt esetben, csak jogerős fakivágási engedély alapján lehet az e rendeletben előírt pótlási kötelezettség teljesítése mellett. A kivágást – lehetőség szerint- vegetációs időszakon kívül, szeptember 1-je és március 15-e között kell végrehajtani. A kivágott fával rendelkezni jogosult személye egyedi határozattal kerül megállapításra. A fakivágás során a levágott gallyak eltávolításáról és a tuskómarásról is gondoskodni kell.”

2. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Monor, 2023. október 12.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. június 19-én megalkotta a fás szárú növények védelméről szóló 21/2023. (VI.19.) önkormányzati rendeletet, melynek módosítása a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményezése alapján indokolt.